Farnosť
Púchov

oltár

Mágia

29.11.2011

Zaiste niektorí, najmä starší veriaci vedia, že kňazi dekanátu máme raz v mesiaci kňazskú rekolekciu. Na tomto kňazskom stretnutí okrem prežitia spoločnej sv. omše, vypočutia si meditácie a prednášky, debatujeme o dôležitých otázkach, problémoch, s ktorými sa stretaváme v každodennom živote.

Pri poslednej rekolekcii sme okrem iného konštatovali, že v posledných rokoch sa aj na Slovensku roztrhlo vrece s horoskopmi, veštením, vykladaním kariet, predpoveďou budúcnosti a pod. Jednoducho povedané, s mágiou. Reklamy v novinách, v rádiách, na nástenkách... V televízii sú samostatné relácie a existujú aj TV kanály, ktoré sa týmto zaoberajú.

Preto sme sa rozhodli, že budeme pri sv. omšiach hovoriť o týchto otázkach.

Keďže táto skutočnosť ohrozuje najmä vás, mladých, preto tejto téme venujem túto katechézu.

Najskôr si položme otázku: Čo je mágia?

Mágia je jedným z primárnych plodov okultizmu. Patrí k najrozšírenejším zlám a má zrejme najväčší vplyv na ľudové masy. Hovoríme o ľudových masách preto, že s mágiou sa stretávame v každej dobe a robia ju všetky známe národy. O mágii sa hovorí veľmi ťažko, lebo sa jedná o veľmi širokú a obsiahlu tému.

Prečo sa prevádza mágia?

Mágia je základná forma poverčivosti. Tam, kde dochádza k úpadku pravej viery, nastupuje rozmach povery a pochopiteľne tiež magických praktík.

Treba si uvedomiť, že mágia dnes predstavuje ekonomicky veľmi prosperujúce „podnikateľské“ odvetvie.

V klientele sú zastúpení predstavitelia všetkých spoločenských vrstiev: špecialisti, veľkí podnikatelia, politici, športové hviezdy, sklamaní milenci, úbožiaci a chudáci...

Čo vedie ľudí k tomu, aby sa zverovali do „rúk“ mágov?

Jedno je isté: Ako sme už spomínali, ak existuje živá viera, tak sa človek vo všetkých životných situáciách obracia s dôverou na Boha. Ak nie, tak potom sa zveruje do rúk hocikoho.

Základné dôvody, prečo sa človek zveruje do rúk mágov, môžeme zhrnúť do troch slov: strach, zvedavosť, požadovaná moc.

 1. Strach - Existuje zlo, vo svete sú choroby (telesné i psychické), na ktoré lekárska veda zatiaľ nenašla lieky, ľudia sa boja neúspechu. Človek môže znenazdania stratiť zdravie, prísť o majetok, prísť o lásku, zrúti sa mu život...

  Takí ľudia veľmi často počujú nasledujúcu vetu: „Vyslovili nad tebou kliatbu“ - „Podstrčili ti začarovaný predmet.“ Mág tak dokáže vysvetliť naprosto všetko a prisľúbi, že obstará magickú protiobranu alebo nápravu.
 2. Zvedavosť - Na začiatku to môže byť nevinná zvedavosť, ktorú charakterizuje výrok: „Chcem vedieť, čo mi na to povie,“ alebo tiež snaha odhaliť prostredníctvom mágie niečo tajomné. Práve na tomto vo svojej ponuke prevádzkovatelia okultizmu stavajú, pretože prichádzajúci najčastejšie žiada od mága, aby mu vyjavil niečo z jeho budúcnosti:

  Čo so mnou bude?

  Ľudia sa pýtajú napríklad: „Budem zdravý, budú zdravé moje deti, nepostihne moju rodinu nešťastie? Podvádza ma manžel, manželka? Mám sa pustiť do nejakého projektu?

  Masovokomunikačné prostriedky ľudom predkladajú predstavenia, v nich vystupujú mágovia a astrológovia, privádzajú ľudí na myšlienku, aby to skúsili. Keby takéto predstavenia neexistovali, zrejme by to mnohých ani nenapadlo.
 3. Požadovaná moc - Týmto výrazom sa rozumie, že si ľudia žiadajú materiálny zisk, úspech, chcú vyniknúť, a to za akúkoľvek cenu.

  To je pole pre takzvanú čiernu mágiu.

  Niekto sa o mágiu zaujíma preto, že sa sám chce stať mágom.

  To všetko je povera a modloslužba, pretože človek pri takomto konaní celkom a jednoznačne opúšťa Boha a jeho zákony. Je to znamením odpadu od živého Boha, na neho sa človek neobracia v modlitbe, keď sa nachádza v ťažkostiach.

  Je to jasný prejav nedôvery v Boha. Človek si volí cestu, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ľahšia a príjemnejšia, ale v skutočnosti je to cesta krivolaká a veľmi nebezpečná.

Biblia sa stavia jednoznačne a rozhodne proti mágii, pretože medzi vierou a mágiou nie je žiadna stredná cesta. Vieme, že nielen Izraeliti, ale tiež iné národy v dobe Starého zákona čarodejníkov prenasledovali a na ich konanie sa dívali ako na trestný čin.

Už v starozákonnej knihe Deuteronomia stoja nasledujúce slová: 10 „Nech niet medzi vami nikoho, kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi.“ (Dt 18,10-12)

Katechizmus katolíckej cirkvi o tom hovorí v článku 2117: “Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte viac odsúdenia hodné, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia, neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.“

V článku 2116 (KKC) sa vyslovene tvrdí:
„Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti.“

Sú v protiklade s úctou a rešpektom, spojenými s láskyplnou bázňou, ktorú sme povinní mať jedine voči Bohu.

Koľko druhov mágií existuje?

Existuje viac foriem mágie. Základné rozdelenie: biela, čierna a podvodná mágia.

Biela mágia je veštenie rôzneho druhu – karty, numerológia, astrológia, kyvadlo, automatické (anjelské) písmo, horoskopy, talizmany, ovládanie a prenos energie... Získanie nadprirodzených síl pre „dobro“.

Nebezpečenstvo je aj v tom, že veštica má často kríž, obrazy svätých, prežehná sa a pod., čím pomýli veriaceho človeka...

Čierna mágia sa snaží komunikovať priamo so zlými duchmi a spôsobiť tak zlo iným osobám, alebo ich dokonca vystaviť diabolskej posadnutosti...

Práve proti tejto mágii Biblia veľmi ostro vystupuje.
Biela aj čierna mágia sú v podstate zlé, lebo je to jasný prejav nedôvery v Boha.

Podvodná mágia

Na celej záležitosti je zaujímavé predovšetkým to, že prevádzkovatelia takýchto podnikov nie sú hlupáci, a preto si plne uvedomujú, že všetko to, čo propagujú a druhým ponúkajú, je plné nezmyslov a podvodu. Mág Gennaria Brian, prezident európskeho združenia mágov, neváha otvorene tvrdiť, že 98% z nich sú podvodníci.

Podvodní mágovia to robia predovšetkým preto, aby na tom zarobili, a mnohí im na to žiaľ naletia.

Je veľmi zlé, keď podvodný mág chce mať na ľudí vplyv a svoje podnikateľské schopnosti prevádza tým spôsobom, že mieša mágiu a posvätno. Ako príklad si uveďme istého Bandinelliho. Tento muž vraj robí zázraky v mene Panny Márie z Medžugorjia. Vo svojich reklamných textoch hovorí o tom, že dokáže zariadiť okamžité uzdravenie v prípade 23 typov chorôb. Je jasné, že jeho podnikanie veľmi vynáša, pretože si môže dovoliť veľmi drahé a veľké reklamy. Tento mág má k dispozícii celkom 18 telefónnych čísel a 12 prechodných bydlísk po celej Európe. Zaujímavé na celej veci je, že ľudia tomuto nezmyslu masovo veria, pretože Bandinelli vraj prijíma 300 ľudí týždenne. Skromný honorár 50 euro mu teda zaručuje príjem 15 000 eur týždenne!

Takýchto príkladov je veľmi veľa. Nenechajme sa oklamať tými, ktorým ide hlavne o peniaze!

Čo povedať na záver? Povedali sme si, že mágia je základná forma poverčivosti. Tam, kde dochádza k úpadku pravej viery, nastupuje rozmach povery a pochopiteľne tiež magických praktík. Toto je veľmi dôležitá veta.

Opravdivo veriacemu človeku stačí viera, ako píše sv. Pavol: „Viem, komu som uveril.“ Dnešné evanjelium nás vyzýva patriť k tým, ktorí sú rozumní. A rozumní sú tí, ktorí si uvedomujú, že raz sa zatvoria za každým z nás dvere života a vtedy nevystačí žiadna mágia, ale jedine opravdivá viera.

P. kardinál Korec napísal v jednej knihe: Čo všetko je človek schopný podstúpiť, zaplatiť, len aby mohol uveriť, že nemusí veriť v pravého Boha.

Sú to silné a pravdivé slová, ktoré nech predovšetkým vám, mladí, ale i nám všetkým pomôžu, nedať sa nikdy pomýliť, nenechať sa zmanipulovať a najmä zachovať si skutočnú vieru v pravého Boha, lebo len tá prináša človeku pravý pokoj a šťastie, čo vám všetkým prajem.

Podľa knihy: Gabriele Amorth - Exorcisté a psychiatři

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk