Farnosť
Púchov

oltár

Zásnuby

Obradu v rodine môže predsedať jeden z rodičov a zapojiť sa môžu aj samotní snúbenci.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Chváľme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás miluje a vydal seba samého za nás.

Vieme, že každému a v každom čase je potrebná Božia milosť. Nikomu však nie je neznáme, že veriaci v Krista túto milosť osobitne potrebujú, keď sa pripravujú na založenie rodiny. Aby teda títo naši snúbenci čoraz viac rástli vo vzájomnej úcte a láske, vzývajme pre nich Božie požehnanie.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom:

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Teraz vidíme len nejasne akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak ako som ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej a láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.

Spoločné prosby:

S dôverou vzývajme Boha Otca, ktorý tak miloval ľudí, že ich v Kristovi urobil svojimi deťmi a že ich svetu zjavil ako svedkov svojej lásky.

R. Otče, daj aby sme mali účasť na tvojej večnej láske.

1. Ty si chcel, aby sa Kristovi bratia a sestry prejavovali vo vzájomnej láske ako tvoje pravé deti. R.

2. Ty kladieš ľuďom podmienky tvojej lásky, aby tí, čo ich zachovávajú našli pravé šťastie. R.

3. Ty spájaš vzájomnou láskou muža a ženu, aby sa po položení základu rodiny tešili z venca svojich detí.

4. Ty voláš M. a M. do plného spoločenstva lásky, ktorou sa členovia kresťanskej rodiny stávajú jedným srdcom a jednou dušou.

Záverečná modlitba:

Chválime ťa, Pane, že týchto svojich M. a M. svojím zámerom láskavo voláš a pripravuješ na vzájomnú lásku. Prosíme ťa, milostivo posilni ich srdce, aby si zachovali vernosť, vo všetkom sa ti páčili a tak sa opravdivo pripravovali pre sviatostné manželstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nasleduje spoločný obed.
Pri tejto príležitosti je možné odovdať pamätný list z príležitosti zásnub.

Pamätný deň zásnub

Mirka,

s Božou pomocou a pod ochranou Sedembolestnej chcem sa snažiť urobiť všetko pre to, aby som mal v úcte Teba, Tvoje telo, videl v Tebe mamu našich detí, chránil Tvoju nehu a krehkosť, pomáhal Ti čisto žiť náš vzťah a daroval sa Ti celý až v manželstve pred Bohom.

Marek,

s Božou pomocou a pod ochranou Sedembolestnej chcem sa snažiť urobiť všetko pre to, aby som chránila Tvoje silné túžby, videla v Tebe otca našich detí, dodávala Ti silu a stála za Tebou, pomáhala Ti čisto žiť náš vzťah a darovala sa Ti celá až v manželstve pred Bohom.

.................................................. ..................................................
Marek Miroslava

môže byť aj meno kňaza


« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk