Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Ivan Belko - Sviatok Krstu Krista Pána

Milovaní bratia a sestry, sú udalosti v našom živote, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné a sú aj udalosti, ktoré sú bežné, všedné a opakujú sa v pravidelných cykloch. Jednou z tých neopakovateľných a výnimočných udalostí je aj krst. Sviatosť krstu môže človek prijať len raz za život.

Dnešný sviatok Krstu Ježiša Krista nám poukazuje na dôležitosť nášho vlastného krstu. Zastavme sa však na chvíľku pri krste, ktorý prijal Pán Ježiš od Jána Krstiteľa. Hneď v úvode musíme spomenúť, že to nebol taký krst ako poznáme my v súčasnosti. Ján totiž nevysluhoval sviatosť. Ján krstil krstom pokánia, v súčasnosti sa v Cirkvi krstí vodou a Duchom Svätým na odpustenie hriechov – to je sviatosť. Jánov krst nemal moc odpúšťať hriechy. Bolo to len symbolické obmytie vodou na pripomienku pokánia. Potreboval Ježiš krst? Určite nie. Ale my sme ho potrebovali. Ježiš tým, že sa dal pokrstiť v Jordáne očistil vody rieky Jordán a posvätil všetky vody krstu v histórii Cirkvi. Z neba zostupuje Duch Svätý, aby dosvedčil, že ten, ktorý prijal krst je Boží Syn: „môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Zamyslime sa teraz nad naším krstom. Boh pri krste každého človeka vyslovuje slová: „ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra.“ Každý kto príjme krst stáva sa Božím dieťaťom, členom Kristovej Cirkvi.

Vnímame však v posledných rokoch zvláštny pohľad na túto sviatosť. Stále častejšie si môžeme všimnúť, že kresťanskí rodičia nedávajú krstiť svoje deti. Voči sviatosti krstu sa stávame stále viac a viac ľahostajnejší. Dokonca sa začínajú ozývať názory, že krst nie je potrebný, stačí ak dáme dieťaťu meno. A dokonca už ani to meno nemusí byť kresťanské, môže to byť nejaké americké meno, ktoré nemá ani kresťanský základ a pôvod. Prečo je tomu tak? Možno aj preto, lebo prestávame rozumieť významu sviatosti krstu. Mnohí si neuvedomujú, že krstom sa zmýva dedičný hriech, neuvedomujú si, že bez krstu sa nedajú prijímať iné sviatosti, neuvedomujú si, že bez krstu sa len ťažko môže rozvíjať náš vzťah s Bohom a že bez krstu nemáme možnosť prijímať Božie milosti pre svoj život.

Druhým fenoménom dnešnej doby je, že krst vnímame len ako pekný zvyk, či rituál, ktorý absolvujeme a tam to končí. Mnohí zabúdajú, že súčasťou krstu je aj vychovávať dieťa vo viere. A tak sa niekedy stáva, že rodičia dajú dieťa pokrstiť, ale nenaučia ho ani jednu modlitbu, nehovoria mu o Bohu a niekedy ho ani neprihlásia na náboženskú výchovu v škole. Aj v tomto vidíme, že je tu problém nepochopenia. Krst by nemal byť len jednodňovou záležitosťou. Krst sa ma v dieťati rozvíjať. Pri sviatosti birmovania sa majú rozhojniť dary Ducha Svätého a následne sa má naplno rozvinúť náš vzťah s Kristom.

Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali skutočný význam a hodnotu krstu. Zároveň je dôležité, aby sme si uvedomovali, že krstom sa nekončí náš kresťanský život, ale začína. Doprajme každému dieťaťu dobrú kresťanskú výchovu, aby sa každé dieťa mohlo stať Božím dieťaťom a aby mohlo naplno spoznať krásu kresťanského života. Amen.

Ivan Belko, kaplán farnosti Púchov

« Späť na úvod

Dnes je 16.1.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk