Farnosť
Púchov

oltár

Už len málo dní nás delí od najkrajších vianočných sviatkov. Keby sme položili ľuďom a to i veriacim otázku: „Čo je dôležité v týchto dňoch konať?“, odpovede by boli podobné. Iste by sa dotýkali predovšetkým mnohých aktivít, čo je potrebné zohnať, čo je potrebné urobiť, čo je potrebné stihnúť, aby na Vianoce nič nechýbalo. Áno, pred Vianocami majú ľudia veľa starostí.

Avšak v živote nás veriacich je potrebné okrem všetkých týchto, i keď potrebných vecí, uskutočniť tú najpotrebnejšiu vec. Pripraviť svoje srdce na príchod Krista. Keby sa toto neudialo v živote kresťana, Vianoce by sa stali len niečím ľudským, ale nie Božím. A kde nie je Boh, tam nemôže byť skutočná vianočná radosť.

Pripraviť svoje srdcia pre Krista sa dá predovšetkým dobrou svätou spoveďou. Pamätám si, ako nám starší kňazi často prízvukovali a kládli na srdce: „Pred spoločnou svätou spoveďou znova a znova opakujte prierez Božích prikázaní, čiže hovorte nanovo o hriechoch, z ktorých je potrebné, aby sa ľudia správne spovedali.“

Všetko, čo je krásne sa rodí z veľkých obetí a rovnako svätá spoveď sa musí rodiť z dobrého spytovania svedomia. Jednoducho svätá spoveď nemôže byť niečo mechanické, musí to byť niečo, na čo sa znovu a znovu pripravíme. A preto nech nám k tomu pomôže pohľad na Božie príkazy a pri každom konkrétne otázky, nad ktorými je potrebné premýšľať.

1. B.P. Vzťah k trom Božským čnostiam - viera, nádej a láska. Dôležité je si položiť tieto otázky:

„Veril som úprimne? Nerobil som si posmech z viery? Nerobil som si posmech zo svätých vecí? Nie som ľahostajný vo svojej viere? Modlieval som sa pravidelne, najmä ráno a večer? Našiel som si čas pre dobrú knihu, Sv. Písmo? Žijem svoj život takým spôsobom, že sa nechám ovplyvňovať len negatívami, ktorými ma zahŕňa vplyv prostredia?

Dôverujem Pánu Bohu aj v ťažších chvíľach života?

Je moja láska k Bohu skutočným svedectvom opravdivého života viery?“

2.B.P. Úcta k Bohu skrze naše vypovedané slová. Premýšľajme nad týmito otázkami:

„Hrešil som?“ Tu si však treba uvedomiť, že takto sa spovedá len ten, kto výslovne hreší slová BOH, KRISTUS. Teda povie Boha, alebo Krista.

Kto vyslovuje zbytočne slová Ježiš, Bože, už sa nespovedá hrešil som, ale spomínal som meno Božie nadarmo. A rovnako sa nespovedá hrešil som ten, kto rozpráva nemravné, škaredé slová. To už ani nie je hriech proti úcte Božieho mena, ale proti ľudskej dôstojnosti a z takýchto hriechov sa spovedá: „Rozprával som neslušné, škaredé, nemravné slová?“ Taktiež tu patrí hriech nadávania. Je potrebné spovedať sa: „Nadával som? Prípadne nadával som neslušnými výrazmi?“

3. B.P. Vzťah k sviatočnému dňu - ktorým je každá nedeľa a prikázaný sviatok. Pri tomto Božom príkaze sú vhodné tieto otázky:

„Svätil som opravdivo sviatočný deň? Prichádzal som pravidelne na svätú omšu? Prichádzal som do vnútra kostola? Prichádzal som načas na svätú omšu? Zapájal som sa do liturgie a nábožne som sledoval sv. omšu? Nekonal som v tento deň ťažké práce a zbytočne nákupy, ktoré môžem konať v iné dni? Konal som najmä v tieto dni skutky lásky? Navštevoval som svoju chorú matku, otca, príbuzných? Venoval som v tento deň viac času a najmä svojho srdca vlastnej rodine a jej duchovnému obohateniu?“

4.B.P. Vzťah detí k rodičom a k predstaveným, ale aj vzťah rodičov k deťom. Otázky na premýšľanie:

„Poslúchal som rodičov? Vážil a ctil som si rodičov, modlil som sa za nich? Pomáhal som im najmä v ich starobe a chorobe? Ctil som si svojich starých a krstných rodičov? Mal som úctu ku kňazom, učiteľom, k predstaveným?“ Tu je potrebné položiť si otázky aj zo strany rodičov a vychovávateľov.

„Staral som sa s láskou a zodpovednosťou o deti? Bol som pre deti povzbudením a príkladom? Neboli často mojím výchovným prostriedkom len nadávky, krik, výčitky, bitka?“

5. B.P. Vzťah k blížnym ale rovnako i k sebe samému:

„Viem mať v úcte každého človeka? Viem pomôcť tým, ktorí to potrebujú? Neraním svojím nesprávnym postojom svojich blížnych. Nedávam príliš do popredia moje vlastné ja, moju povahu, prečo druhí trpia? Viem odpustiť svojim blížnym a modliť sa aj za tých, ktorí mi zle robia?

Neškodil som si nedostatočným odpočinkom, Netrávil som príliš času pri televízii, počítači na úkor času, ktorý som mohol využiť oveľa múdrejšie? Neškodil som si prílišným fajčením, nadmerným pitím alkoholu a používaním omamných látok?“

6. B.P. Čistota a mravnosť:

„Aké boli moje myšlienky, túžby? Aké boli moje vlastné skutky? Nepreviňoval som sa nečistými myšlienkami, pozeraním neslušných, pornografických obrázkov, filmov. Nepreviňoval som sa hriechom sebaukájania? Aké boli moje skutky s partnerom? Neprevinil som sa náruživým bozkávaním, hriešnym dotýkaním alebo samotným pohlavným stykom, čiže hriechom smilstva?“

Niekedy ju tu názor, že tento B.P. je záležitosť, s ktorou majú problémy len mladí ľudia. Je to skutočnosť dotýkajúca sa každého. Preto je potrebné, aby sa kládli aj tieto otázky: „Sú moje myšlienky, čisté a mravné? Sú moje postoje a najmä názory vždy správne? Kupujem a čítam také časopisy, sledujem také programy v televízii, či vyhľadávam na počítači programy, obrazy, ktoré sa nezhodujú s dôstojnosťou a morálkou kresťana? Mám ako rodič zodpovednosť nad tým, čo sledujú a čítajú moje deti?“

7. a 10. B.P. Vzťah k cudzím a k spoločným veciam:

„Netúžil som hriešne po majetku druhého? Ako som sa správal k cudzím a k spoločným veciam? Nepoškodzoval a nekradol som ich? Nemal som úmysel poškodiť a ukradnúť nejakú vec? Vrátil som ukradnutú vec, nahradil som spôsobenú škodu? Odovzdal som nájdenú vec? Prijímal som ukradnutú vec vedome? Obohacoval som sa klamstvom na úkor druhého, tým že som úmyselne zvyšoval cenu? Bol som úžerníkom, vydieral som druhých? Neokrádal som svoju rodinu nesprávnym počínaním, míňal som zbytočne peniaze na alkohol, automaty a iné závislosti?“

8. B.P. Česť a dobré meno blížneho:

„Riadim sa Ježišovou zásadou - čo nechceš, aby robili iní tebe, nerob ani ty druhým. Ohováral som, čiže zbytočne som rozprával o chybách a zlých veciach blížnych? Osočoval som, čiže rozprával som s úmyslom uškodiť niekomu na jeho cti tým, že som o ňom hovoril nepravdivo, alebo som úmyselne zväčšoval jeho chyby? Ponižoval som a potupoval som blížneho? Robil som si posmech z blížnych? Žiarlil som bezdôvodne na svoju manželku alebo manžela a tým som ju alebo jeho zbytočne ranil, či dokonca týral?“

9. B.P. Vernosť a láska vo sviatostnom manželstve:

„Nepreviňoval som sa hriešnymi myšlienkami, túžbami k inej osobe? Neprevinil som sa hriechom proti čistote s osobou, ktorá je viazaná sviatostným manželstvom? Mal som vždy správny postoj, názor na sviatostné manželstvo. Mal som v úcte sviatosť manželstva?“

Iste dalo by sa klásť ešte veľa ďalších otázok. Nech nám k dobrej sv. spovedi tento raz pomôžu i tieto.

Čo povedať na záver?

V živote máme dve možnosti. Buď žiť len to biedne, čo robia mnohí, vidieť hriech len u druhých a pridať sa na stranu tých, ktorí vedia len nadávať, aký je tento svet zlý. Alebo žiť to najcennejšie, čo oveľa viac pomôže našej dôstojnosti a čo je vlastne poslaním každého kresťana, začínať od seba a cez seba – skrášľovať, očisťovať tento svet.

A práve každá svätá spoveď je šanca očistiť seba a tým očistiť aj svet. A toto je najcennejší predvianočný krok, lebo len ním môžeme nanovo zrodiť v sebe Krista. A zrodiť v sebe Krista, to sú pravé Vianoce. A práve takéto Vianoce Vám všetkým už teraz prajem a vyprosujem. Amen. Deo Gratias. Ave Mária.


« Späť na úvod

Dnes je 13.11.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk