Farnosť
Púchov

oltár

K prameňom evanjelia

Kresťanská inštitúcia ISMI v Milánskej diecéze sa stará o mladých kňazov počas prvých päť rokov. V Assisi mali s kardinálom C.M. Martinim trojdňové stretnutie s meditačným modlitbovým programom a teologicko-pastoračným. Témy boli tieto: Čo je jadrom reči na Hore. Meditatívne čítanie modlitby „Otče náš“. Pripomenutie si poslednej cesty sv. Františka – putovanie a meditovanie. Blahoslavenstvá z hľadiska Boha, človeka, sv. Františka, z poverenia a služby kňaza.
Z tejto knihy od kardinála C.M. Martiniho predkladáme krátky výber:

Pri konkrétnych skutkoch voči blížnemu si Ježiš všíma tri veci: 1.) prekonávanie rozporov,
2.) vzťah k žene, 3.) vzťah k pravde.
Prvá téma: Prekonávanie rozporov.
Prvé výroky z Reči na hore (Mt 5, 21-26) sa týkajú prekonávania rozporov. Ježiš uvádza príklady, ktoré sú pre nás výzvou, aby sme sa neuspokojili len s abstraktnými zásadami, ale aby sme sa snažili hodnotiť a rozlišovať, usilovať sa o väčšie dobro, o milosrdenstvo a lásku. Ak sa vyhýbame takémuto konkrétnemu rozboru, vystavujeme sa nebezpečenstvu, že budeme panovační, nevyvážení, upadneme do rigorozmu (prehnanej prísnosti) alebo do laxizmu.-Dosť zaužívaný je radikálny spôsob na prekonanie rozporov. Spočíva v tom, ako sa zbaviť a umlčať protivníka. Tu patria aj iné spôsoby správania ako nevraživosť, hnev, slovné urážky , druhého napádať, ignorovať.Proti takémuto riešeniu sa stavia Desatoro – nezabiješ. Ježiš svoje poučenie priostruje: rozpory sú v živote nevyhnutné, ale nesmú nakaziť srdce, neslobodno používať jedovaté slová, ktoré zmenia odlišnosť hľadísk na nepriateľstvo. V 25. a 26. verši Ježiš ukazuje, ako riešiť rozpory pozitívnou cestou: „Neúnavne sa usilovať o zmierenie“. Nehovorí, aby sme sa nad rozpory povzniesli a ich ignorovali. „Zmier sa s protivníkom chytro, dokiaľ si s ním na ceste...“, Ježiš zdôrazňuje trvalú snahu o zmierenie. Toto prenesené do života farnosti a do diecézy, tu sa ukáže, aké potrebné je úsilie o vzájomné porozumenie, ktoré si však vyžaduje evanjeliové obrátenie. Taký postoj je oveľa ťažší ako ten, ktorý chce problém obísť a žiadať riešenie cirkevnú vrchnosť. Úsilie o zmierenie, ktoré vyplýva z evanjelia, sa veľmi zanedbáva. Často predstavení robia urýchlený záver a riešia problém preložením. Skúsenosť ale ukazuje, že keď dôjde ku zmiereniu vo farnosti, ľudia si znovu rozumejú a dokonca sa začne nové obdobie úcty a lásky.

Druhá téma: Vzťah k žene. Pravidlo je jasné. Nestačí iba nedopustiť sa smilstva, ale treba bdieť nad svojimi citmi, túžbami, obrazotvornosťou.

Tretia téma: Vzťah k pravde.
Teda ide o 8. prikázanie. Vychádza zo zásady, že každý človek stavia na výpovediach svojho blížneho, čo ten druhý hovorí alebo tvrdí. Môžeme si rozumieť jedine v rámci hodnoverných vzťahov. Od chvíle, keď sa jedni druhým stávame neprehľadnými, nemôžeme úplne odhaliť, čo si ten druhý myslí, alebo čo chce. Preto vychádzame z toho, čo ten druhý tvrdí, čo sľubuje a čo vyhlasuje, o čo sa usiluje. Vzťah lásky medzi ľuďmi sa teda zakladá na pravdivosti slov a úmyslov. Vzťahy medzi ľuďmi, dôvera, život v spoločenstve sú preto veľmi dôležité. Pochopiť správne dynamickú povahu novozákonnej morálky je zvlášť dôležité, aby človek zaujal vždy správny postoj v životných situáciách, čo nie je ľahké, ale hranice tu naozaj sú, lebo sám Ježiš hovorí aj o vylúčení zo spoločenstva – Mt 18, 17.
Značná časť programu na stretnutí bola venovaná príbehom zo života sv. Františka.
Čitateľ – kresťan touto knižkou dostáva pomôcku na hlbšie spoznávanie právd evanjelia a pre kresťanské správanie. Doporučuje sa na meditovanie mládežníckym skupinám, ale aj dospelým.

Z kresťanskej knižnice 2007, Púchov.

« Späť na úvod

Dnes je 20.10.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk