Farnosť
Púchov

oltár

Kázeň Mons. Michala Kebluška

Dnešný deň je pre nás výnimočný. Naša farnosť i naša cirkevná škola sa osobitným spôsobom zasvätia Panne Márii.

Pred nedávnom mnohí zostali prekvapení, keď Svätý Otec nečakane urobil nezvyčajný krok: zasvätil celý svet Panne Márii. Možno ste aj vy boli prekvapení, keď sme vám pred pár dňami vyhlásili, že v tento sviatok urobíme podobný krok – osobitným spôsobom zasvätíme Panne Márii celú našu farnosť.

Odpoveď na otázku Prečo? nám vlastne dáva dnešný sviatok. Pred naším duchovným zrakom máme tú, ktorá jediná z ľudí bola bez hriechu.

Známy spisovateľ Dostojevskij napísal krásnu myšlienku: „Iba čistá krása môže zachrániť svet.“ A preto Svätý Otec urobil tento krok. Veď vo svete je čoraz viac toho nečistého a hriešneho.

To isté platí o malom svete a tým je každá farnosť. Preto aj my dnes konáme krok zasvätenia sa Panne Márii.

Neraz si povzdychneme, ako by tu nebolo už nič čisté. Akoby tu nebolo záchrany. Pre nás katolíkov to však neplatí. V evanjeliu sme jasne počuli: „Anjel prišiel k Márii a povedal: Zdravas, milostiplná, Pán s tebou...“ Tou najväčšou záchranou je teda Mária. Tou skutočnou čistou krásou je pohľad na Máriu.

Často si opakujme myšlienku sv. Jána Vianneya: „Keď sa zdá, že sa už nič nedá robiť, dajú sa vždy dve veci: modliť sa a milovať.“ Toto dokáže človek v oveľa plnšej miere, ak to bude robiť Máriiným srdcom.

Nielen tento deň je dojímavý. Dojímavé boli aj dni, počas ktorých sme sa na zasvätenie pripravovali. Každý deň sme sa po sv. omši modlili modlitbu pred zasvätením farnosti Nepoškvrnenej Panne Márii. A dojímavé pre mňa boli aj chvíle prípravy, ktorá prebiehala na cirkevnej škole. Deväť dní sa pred vyučovaním žiakom v školskom rozhlase prihovárali rôzni ľudia. Boli to rodičia, učitelia, bývalí i terajší žiaci. V o svojom príhovore hovorili, čo pre nich znamená Panna Mária.

Predstavte si, že by ste teraz mali hovoriť vy, čo pre vás znamená Matka Božia. Boli by to iste, najmä od vás starších, čo ste toho už toľko prežili, krásne výpovede. V tejto chvíli sa to nedá. Ale ak chcete, môžete svoje svedectvo poslať na emailovú adresu farnosti alebo priniesť osobne a my ich uverejníme na našej internetovej stránke.

Keď sa vrátim k cirkevnej škole, práve oni ma vyzvali, aby som aj ja dnes prehovoril, čo pre mňa znamená Panna Mária. Poviem krátko – nesmierne veľa. Neviem si predstaviť svoj život a svoje kňazstvo bez nej. Ako som už viackrát priznal, keby nebolo Márie a keby nebolo modlitby ruženca, dnes by som tu asi nestál. Ten tlak, vplyv prostredia a všetko možné, o čom kňaz mnohokrát nemôže ani hovoriť, sú tak veľmi silné. Pochopil som to hneď na začiatku kňazstva ako kaplán. V jeden večer som bol sám v Žiline na fare. V neskorých hodinách ktosi zvonil. Bol to mladík, chcel sa vyspovedať, mal však dosť vypité. Dal mi podmienku, že ak ho nevyspovedám, skoncuje s vierou. Vysvetlil som mu, že sú tu zásady, ktoré treba dodržať . „Príď ráno,“ boli moje posledné slová. Tvrdil, že nie. Vrátil som sa na do svojej izby. Kládol som si otázku: Čo robiť? Na stole som mal krásny ruženec, ktorý som dostal v ten deň. Aj keď som sa v ten deň už ruženec modlil, aj keď som už nevládal, cítil som hlas – pomodli sa ho za neho. Urobil som tak. Ráno niekto zvonil. Pred dverami stál triezvy mladík. Vykonal si celoživotnú sv. spoveď. A odvtedy žil krásnym životom.

To, čo poviem teraz, nech nikto neberie ako chválu, ale povzbudenie. Na budúci rok, ak dožijem, budem 30 rokov kňazom. Ako kňaz a ako bohoslovec som nevynechal ani jediný deň modlitbu ruženca a to je pre mňa najsilnejšia chvíľa. Blahoslavený pápež Ján XXIII. povedal: „V živote kňaza po sv. omši a modlitbe breviára má byť na prvom mieste ruženec.“ A v živote veriaceho človeka po sv. omši má byť na prvom mieste ruženec. Keď sa ho modlím sám, je trochu dlhší. Po k aždom desiatku zverujem Panne Márii a niektorým svätým osobitne farnosť, školu, budúce prvoprijímajúce deti, birmovancov, tých, ktorí sú ďaleko od Pána, ťažko chorých, o ktorých viem, že sú vo farnosti, duše tých, ktorí práve zomreli. A taktiež i problémy, čo vo farnosti sú. Boli také chvíle, kedy som si myslel, že to sa nedá riešiť a zrazu riešenie prišlo. Ako mi neraz povie priateľ, pán farár z Nimnice, s ktorým o nich rozprávam: „Michal, to je zázrak.“

Na záver už len výzva: Zverme sa Panne Márii, milujme Pannu Máriu. Ak tak urobíme, neznamená to, že všetko bude ako my chceme (ako si to niektorí nesprávne predstavujú), lebo, ako to ktorýsi svätý výstižne napísal, to by už nebola viera, ale obchod. Ak sa zveríme Márii, znamená to, že nikdy nebudeme sami, ale budeme s Matkou. A život s dobrou a svätou matkou je ten najkrajší život. Amen.


Modlitba zasvätenia

Nepoškvrnená Panna Mária, drahá naša Matka,

ďakujeme Ti za všetku Tvoju pomoc a ochranu v našom živote. Počas deviatich dní sme sa modlili osobitnú modlitbu zasvätenia. V dnešný deň, keď slávime Tvoj sviatok, Tvoje počatie bez hriechu, ZASVÄCUJEM tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zvláštnym spôsobom celú našu farnosť – všetky deti, rodičov, starých rodičov, chorých, trpiacich a opustených. Každú rodinu, seba, ako aj všetky naše činnosti a podujatia. Týmto slávnostným úkonom Ti, naša dobrotivá Matka, odovzdávame svoje životy. Pomáhaj nám uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, maskovanému sebectvu, sebaľútosti, premáhať pokušenia nečistoty, premáhať akékoľvek naviazanosti a všetky ostatné formy hriechu. Pomáhaj nám, aby sme nestratili schopnosť rozlišovať dobro a zlo.

Matka Božia, daj nám silu a ochotu zachovávať Božie prikázania, často sa spovedať a prijímať Pána Ježiša vo svätom prijímaní. Zasväcujeme Ti naše srdcia, aby boli otvorené na vnuknutia Ducha Svätého, aby si cez každého z nás mohla obracať a zachraňovať svet. Naplň nás túžbou po svätosti a po modlitbe. Dobrotivá Matka, daj nám poznanie, že modlitba je ro zhodujúca v našom živote a daruj nám dar modlitby srdcom.

Zasväcujeme Ti aj všetky naše dary a schopnosti, aby sme boli otvorení Božiemu plánu a jeho zámerom s každým z nás, aby sme nezabúdali, že náš život je darom, skrze ktorý máme druhým rozdávať lásku a viesť ich k večnému životu. Nauč nás byť pokornejšími a odvážnejšími pri žití a hlásaní Božieho Slova.

Drahá Matka Božia, zasväcujeme Ti aj chvíle pokušení a skúšok, v ktorých strácame Boha a v ktorých nám obeta Tvojho Syna nič nehovorí. Zasväcujeme Ti aj obdobia rôznych utrpení, aby sme ich niesli v duchu Evanjelia. Zaodej nás svojou vierou a nádejou, aby sme v týchto chvíľach nezlyhali a nezastavili sa na ceste.

Matka Božia, zasväcujeme sa Ti, aby sme sa usilovali o rodinnú atmosféru medzi nami, o vzrast pokoja, úcty a vzájomnej jednoty. Matka Božia zasväcujeme Ti všetkých manželov, aby sa milovali skutočnou láskou, ktorá spočíva sebadarovaní, neprítomnosti nerestí a vernosti až na večnosť. Pomáhaj, aby manželia našej farnosti mali čisté srdcia, aby medzi nimi neboli sváry a žiarl ivosti, aby verne milovali partnera, aby boli opatrní nielen na telesnú, ale aj duchovnú neveru a chápali, že skutočná láska je rozhodnutie vôle milovať druhého.

Krásna a milostiplná Mária, nedopusť, aby nás starosti o pozemské veci pohltili a prekážali nám v rozvoji osobného vzťahu s Pánom Ježišom a daj nám nebeskú múdrosť pri riešení životných situácií. Nebeská Matka, zasväcujeme Ti celú našu farnosť, aby sme všetci plnili vôľu Tvojho Syna – Ježiša Krista a dosiahli stupeň sl ávy, ktorý nám On pripravil v nebi. AMEN.

V Púchove, Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 9. 12. 2013


Príhovor na záver sv. omše

Bratia a sestry, mnohí ste sa v tomto roku tešili, keď sa vymaľoval náš kostol, že dostal, takpovediac, novú krajšiu tvár. Áno je to radosť prichádzať do čistého, krásneho kostola. Ale dnešný deň je pre nás ešte vzácnejší, lebo sme sa rozhodli, aby tie vzácne chrámy – chrámy nášho života boli čisté a krásne podľa vzoru Márie. Snažme sa o to.

A k tomu ešte jedno povzbudenie. Je to príbeh, ktorý som prežil v minulej farnosti. Jeden starček oslavoval 100 rokov. Boli mu gratulovať viacerí predstavitelia verejného života. Šiel som aj ja. Ako dar som priniesol ruženec. Keď som od neho odišiel, zistil som, že som si u neho zabudol kľúče od auta. Vrátil som sa. Starček sa už modlil práve na tomto ruženci. Keď ma zbadal, prerušil modlitbu a povedal mi krásne slová: „Pán farár, dostal som veľa darov, ale tento je najvzácnejší“. Ako by tým chcel povedať, že Mária je vzácny dar. A ja Vám už len prajem, aby Mária nikomu z vás, nikomu z nás, nikdy nechýbala.

« Späť na úvod

Dnes je 13.11.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk