Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Posvätanie Átria v Materskej škole

ZŠ s MŠ sv. Margity otvára projekt ,,Katechézy Dobrého pastiera”, ktoré sa budú realizovať v materskej škole v Átriu. Átrium je pripravené prostredie pre deti od 3-6rokov, v ktorom deti môžu zažívať radosť cez Božie slovo a liturgiu. Zároveň ponúka dieťaťu príležitosť a schopnosť zvoliť si primeranú činnosť, ktorá vychádza z jeho vnútornej potreby, vedie ho k samostatnosti, nezávislosti, ovládaní seba, s využitím Montessoriovej metódy. V Katechézach pôjde teda o spoločnú náboženskú skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti a dospelí-vyškolené učiteľky. Témy sú vybrané z Biblie a liturgie a riadia sa liturgickým rokom.

Cieľom Katechéz Dobrého pastiera je budovať u detí hlbší vzťah s Pánom Ježišom a s ľuďmi.

KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA - KDP
Posvätenie Átria vdp. Mgr. Stanislavom Stolárikom
Posviacka Átria Posviacka Átria

PaedLic., Ing. Ľubica Mišíková, PhD. – p. riaditeľka
Mgr. Stanislav Stolárik – duchovný správca
Mgr. Andrea Poláčková-zástupkyňa pre MŠ

Posviacka Átria

Poláčková A., Mgr., Bednárová T., Bc. - vyškolené učiteľky pre KDP v MŠ Posviacka Átria

Posviacka Átria Posviacka Átria

« Späť na úvod

Dnes je 16.1.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk