Farnosť
Púchov

oltár

Katechéza Mons. Michala Kebluška

Keby sme si položili otázku, čo je poslaním adventného obdobia, asi všetci by sme odpovedali pripraviť sa čo najhodnotnejšie na oslavu narodenia Pána, ktorú každý rok prežívame.

Ale keby sme si položili otázku, čo je potrebné najviac pochopiť počas adventného obdobia, tu by sme možno už ťažšie hľadali odpoveď.

Preto sa povzbuďme myšlienkou sv. Karola Boromejského, ktorý to nádherne vyjadril: „V tomto vzácnom období je potrebné pochopiť, že ako prišiel Kristus prvý raz na svet, keď sa narodil v Betleheme, tak je v ktorúkoľvek hodinu, v každom okamihu pripravený prísť ku každému z nás a skrze svojho Ducha bývať v našej duši s celým bohatstvom milostí, ak odstránime prekážku zo svojej strany.“ Tou jedinou prekážkou sú naše hriechy, ktoré je však možné vyznať pri sv. spovedi.

Zvykneme vždy v tomto období venovať pozornosť sv. spovedi, preto urobme tak i teraz. Prednedávnom vyšla malá knižočka, čo vydali nemeckí kňazi so svojím pomocným biskupom a ktorá má názov Čas na spoveď.

Jeden z kňazov uvažuje takto: „Keď som mal 15 rokov, ešte som veľmi nepoznal oslobodzujúci účinok svätej spovede. Odvtedy sa však toho veľa zmenilo. Dnes som kňazom a teším sa, že v sviatosti zmierenia môžem ľuďom ukázať krásu Božej lásky a milosrdenstva a sám ju nanovo zažívať pri vlastnej spovedi. Mal som už možnosť vypočuť si nespočetné množstvo spovedí a vždy je pre mňa veľmi dojímavé vidieť, ako nás Boh oslobodzuje od viny, ako uzdravuje rany a ako nám svojím odpustením umožňuje žiť nový život.“ Tento kňaz to nádherne napísal, a preto je mojou túžbou, aby sme všetci opäť cez vianočnú spoveď prežili dar uzdravenia rán a otvorili sa pre Božiu lásku a nový život. K tomu je však potrebné splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je spytovanie svedomia. A práve tejto dôležitej podmienke by som rád venoval pozornosť vo svojej katechéze. Vedie ma k tomu skutočnosť, že spomínaná knižočka ponúka nezvyčajné spovedné zrkadlo, v ktorom nie sú len vymenované hriechy, ako sme možno zvyknutí pri spytovaní svedomia, čo máme v modlitebných knižkách. Ale v tomto spovednom zrkadle je poukázané na hodnoty, ktoré majú byť v našom živote na prvom mieste. Totiž hľadať dobro a čoraz lepšie ho konať je možno dôležitejšie, ako sa len upínať na samotné hriechy. Naším poslaním by mala byť túžba stať sa predovšetkým človekom lásky tak vo vzťahu k Bohu, k svetu, blížnemu ako i k sebe samému.

A tak pokúsme sa v tejto chvíli urobiť odvážny krok - spoločne si spytovať svedomie nezvyčajným spôsobom, uvažovať, čo by malo byť v našom kresťanskom živote a na druhej strane, čo by v ňom nemalo byť.

Vzťah k Bohu

Čo by malo byť:

Dať Boha vo svojom živote na prvé miesto, priznávať sa k viere aj navonok, mať vo svojej izbe kríž alebo iný znak viery, venovať Bohu ako prvé rannú modlitbu a ako posledné večernú modlitbu, ísť každú nedeľu a prikázaný sviatok načas na sv. omšu, brániť Boha, keď ho iní urážajú, hľadať Boha a jeho vôľu vo Svätom písme, informovať sa o viere, ďalej sa vzdelávať či už cez kresťanskú tlač, alebo náboženské knižky, každý deň si spytovať svedomie, častejšie chodievať na sv. spoveď.

Čo by nemalo byť:

Odsúvať vzťah s Bohom na neskôr, považovať seba samého za najväčšieho na svete, mať niekoho alebo niečo radšej než Boha, byť poverčivým, nechať si veštiť, veriť horoskopom, hľadať únik v hriešnych zábavách, nemať čas na Boha, hanbiť sa za svoju vieru, urážať, preklínať Boha, považovať sa pred Bohom za lepšieho.

Vzťah k svetu

Čo by malo byť:

Tešiť sa zo života, ďakovať Bohu za všetko krásne, ale aj ťažké v živote, angažovať sa v spoločenskom živote, vziať na seba zodpovednosť, byť vnímavý na potreby druhých.

Čo by nemalo byť:

Žiť výlučne pre seba, ponechať svet napospas svojmu osudu, pracovať len pre vlastný prospech, neodporovať žiadostivosti, zneužívať úsilie a lásku iných, vyčerpávať vlastné telo, zakopať svoj talent a nadanie, byť lenivým, nestarať sa o dôležité veci, na všetko sa sťažovať, všetko kritizovať a nič pre to neurobiť.

Vzťah k blížnym

Čo by malo byť:

Byť vďačný, byť dobrým priateľom, vedieť odpúšťať iným a sám prosiť o odpustenie, konať seriózne, byť šľachetným, modliť sa za tých, čo sa ocitajú v problémoch, nazývať neprávosť neprávosťou, pomáhať starším a postihnutým ľuďom, spolucítiť s ostatnými, byť čestným.

Čo by nemalo byť:

Urážať, osočovať, ponižovať iných, zavádzať, podvádzať, klamať, pretvarovať sa, zneužívať iných na vlastné ciele, dívať sa na iných zvrchu, závidieť iným, mlčať, keď druhí robia zlo.

A napokon sa pozrime na vzťah k sebe samému.

Čo by malo byť:

Rásť vo viere, budovať si skutočný vzťah s Bohom, neprestať na sebe pracovať, túžiť byť lepší, spoznávať vlastné silné a slabé stránky, prijať seba tak ako ma prijal Boh, dívať sa na seba jeho očami, starať sa rozumne o svoje telo, vedieť odpustiť sebe samému, nerozčuľovať sa nad všetkým, vedieť dokázať rozlíšiť dôležité od neužitočného, starať sa o svoje svedomie.

Čo by nemalo byť:

Fanaticky dbať o svoj vzhľad, brať drogy, opíjať sa, pozerať pornografiu, uspokojovať sám seba, nepripúšťať si závislosť, alebo ju vedome zľahčovať, vyčerpávať svoje telo, ľahkovážne stavať do hry svoj život, byť egoistom, nechať sa ovládnuť zlozvykmi, všetko podriadiť vlastnej kariére.

Tu by možno niekoho napadla otázka: „Je potrebné až takéto podrobné spytovanie svedomia?“ Ak chceme prežiť radosť zo sv. spovede a napredovať v živote viery, je dôležité pochopiť, že v našom živote nejde len o zlé veci, ktoré sme urobili, ale rovnako ide aj o dobré veci, ktoré sme Bohu, svetu, blížnym či sebe samým ostali dlžnými.

Nuž, nebojme sa úprimne pripraviť na sv. spoveď aj v duchu tohto spytovania svedomia. K tomu nech nás na záver povzbudia slová Sv. Otca Františka: „Spovednica nie je mučiarňou. Boh nečaká na to, aby ma zbil, ale aby ma prijal so všetkou vľúdnosťou. A preto pusti Ježiša do svojho života, hoci si sa mu vzdialil, urob naspäť krok k nemu. Čaká ťa s otvorenou náručou, lebo len v nej môžeš prežiť skutočné požehnané Vianoce.“ A takéto Vianoce vám už teraz všetkým prajem. Amen. Deo Gratias, Ave Mária.

« Späť na úvod

Dnes je 13.11.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk