Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Schránka na relikviáre vo farskom kostole

Schránka na relikviáre bola sponzorsky darovaná členmi rodiny oddaných veriacich nášmu farskému kostolu, ktorú umiestnili, z vášho pohľadu, na ľavý bočný oltár. Schránka obsahuje relikviár s relikviou sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola pôvodne umiestnená nad svätostánkom. Relikvia získala nové, dôstojné miesto, kde časom pribudnú ďalšie relikvie svätých. Prichádzajme i my do farského chrámu uctievať si relikvie, zatiaľ len sv. Jána Nepomuckého, patróna spovedného tajomstva a prosme o vypočutie našich prosieb. Dobrodincom, ktorí nám sprostredkovali túto možnosť, vyprosujeme na príhovor sv. Jána Nepomuckého a ďalších svätých, ktorých relikvie budú v našom chráme, veľa Božích milostí a vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. V minulosti sme si v našom farskom chráme uctili relikvie sv. Vincenta de Paul a sv. Konštantína-filozofa, slovanského vierozvestcu.

Viac úcte k relikviám na:
https://modlitba.sk/?p=11509

« Späť na úvod

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk