Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu: býva slávená zvyčajne dva krát v mesiaci vo farskom kostole v Púchove. Veriaci, bývajúci na území inej farnosti musia mať povolenie od tamojšieho farára, že môžeme krst udeliť (okrem farnosti Horné Kočkovce). Krstná náuka býva v deň krstu podľa času uvedenom vo farských oznamoch. Príležitosť ku sv. spovedi pre tých, ktorí nie sú hatení žiadnou prekážkou (napr. iba civilný sobáš, zväzok bez sobáša v kostole...) je počas týždňa pred sv. omšami. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu. O krst je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jeho udelením, aby sa stihli vybaviť prípadné formality. V prípade dlhodobejšieho plánovania krstu (napr. kvôli oslavám krstu) je potrebné nahlásiť žiadosť o krst prirodzene skôr.

Požiadavky na krstného rodiča:

  • vybrať si ho má sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, nie niekto samozvaný;
  • zavŕšený šestnásty rok života;
  • musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (bol na sv. prijímaní), a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nemôže to byť otec, alebo matka krstenca;
  • môže byť rozvedený, ale musí mať povolenie z Biskupského úradu o pristupovaní k sviatostiam;
  • nemôže byť ten, kto síce nie je rozvedený, ale žije v konkubináte – nemanželskom intímnom pomere;
  • partikulárna norma žilinskej diecézy vyhlasuje, že ak by sa nenašiel nikto, kto chce vykonávať úlohu krstného rodiča a spĺňa podmienky, môže byť sviatosť udelená aj bez krstného rodiča (ACEŽ 1/2016, bod 5). Dieťa bude na základe partikulárnej (miestnej) normy žilinskej diecézy (kam patrí farnosť Púchov) pokrstené bez krstného rodiča.

Krstný list: je možné získať na počkanie v úradných hodinách. Jeho platnosť je 3 mesiace. Údaje v matrikách sú chránenými osobnými údajmi, nakoľko sú nosičom informácie o svetonázore a náboženskej príslušnosti človeka, obsahujú aj ďalšie osobné údaje, zhromažďované Rímskokatolíckou cirkvou výlučné o vlastných členoch. Krstný list a akýkoľvek iný dokument vydá farský úrad len: dotknutým osobám, zákonným zástupcom dotknutých osôb a splnomocneným osobám, ktoré sa preukážu splnomocnením, overeným na matrike, alebo u notára. Krstné listy a ostatné dokumenty, obsahujúce chránené osobné údaje, si žiadateľ môže vyžiadať a prevziať: osobne v kancelárii farského úradu, alebo poštou, ak žiadateľ' oznámi na farský úrad údaje, potrebné na vystavenie daného dokumentu a určí adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho bude môcť osobne prevziať. Zasielanie krstných listov a podobných dokumentov e-mailom nie je možné, nakoľko nie je možné overiť identitu príjemcu a keďže elektronická kópia dokumentu neobsahuje originál pečiatky farského úradu a osoby, vydávajúcej dokument, nie je validným úradným dokumentom. E-mailom je však možné nahlásiť' potrebné údaje a uviesť poštovú adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho žiadateľ môže osobne prevziať.

« Späť na úvod

Dnes je 1.4.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk