Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Farská charita vo farnosti Púchov

Farská charita bola v našej farnosti zriadená 26. januára. Kontakt na vedúceho pána Alojza Klínovského je:

Pán Boh odplať a požehnaj ochotných farníkov, ktorí majú odhodlanie zapojiť sa do tejto činnosti
a tak v spolupráci s diecéznou charitou, šíriť charitné úsilie cirkvi v našej farnosti.

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk