Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Slávenie svätých omší

Farský kostol Všetkých svätých v Púchove

Pondelok - Piatok 6.30, 17.30
Sobota 6.30, 18.30 (vigília z nedele)
Nedeľa a prikázaný sviatok, ak je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 7.00, 8.30,
10.00, 18.30
Prikázaný sviatok, ak nie je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 6.30, 8.30
18.30
Vigílna sv. omša z prikázaného sviatku, ak nie je sobota 17.30

Svätá spoveď
Pondelok - Sobota 30 minút pred začiatkom rannej a večernej sv. omše
Nedeľa 30 minút pred prvou rannou a večernou sv. omšou

Polhodinu pred svätou omšou ráno i večer je Modlitba svätého ruženca.

Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie v Streženiciach

Pondelok (pracovný týždeň, ak nie je v týždni sv. omša v prikázaný sviatok, alebo 1. piatok) 18.30
Piatok - 1. piatok v mesiaci 18.30
Nedeľa a prikázaný sviatok, ak je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 8.30
Prikázaný sviatok, ak nie je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 17.00

Duchovná správa Nimnica

Kaplnka P. Márie Fatimskej Kaplnka v kúpeľoch

Časy sv. omší v oboch kaplnkách je možné zistiť na telefónnom čísle duchovného správcu v Nimnici, dôstojného pána ThLic. Pavla Panáka
0911 017 222

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk