Farnosť
Púchov

oltár

Evanjelium - Valtorta, kniha 9.

*Šimon, zmieniť sa svojmu Učiteľovi aj o druhej časti tvojej myšlienky neznamená sťažovať sa. Treba vedieť rozlišovať medzi prázdnymi a užitočnými rečami. Reč je prázdna a hriech kvitne v záhaľke, keď hovoríme o nedostatkoch druhých niekomu, kto s nimi nič nemá. Je to nedostatok lásky, aj keď niekomu viac-menej ostro vyčítame bez toho, aby sme pripojili radu. Výčitky sú oprávnené aj neoprávnene...Maj na mysli vždy týchto 7 otázok: Kto zhrešil, v čom, kde, ako, čím alebo s kým, prečo, kedy.552.1.
*Hviezdy poslúchajú, ľudia nie, ani dostatočne nechvália Boha. Preto sú nevyhnutné duše -obety, odčiňujú, sú to deti nevinné, nevedomé, sú to svätci...555.7.
*Boh sa nachádza v láske, ktorí sa upevnia v láske, nájdu ho...kult treba vnímať srdcom...nie cimbalmi, spevmi, drevom, ktorým chýba duch...555.6.
*Samuel Saforim, najatý vrah farizejmi, má zavraždiť Ježiša, dramatický príbeh - dialóg. Je noc, prší, Ježiš je sám v jaskyni. Malý ohník tu horí. Premočený muž vkročí do jaskyne, k ohníku. – Ak chceš raždie, tu je, povie Ježiš, v skrytosti. Muž sa strhne, preľaknutý. Kto si? Pocestný, ako ty, založil som tento oheň...Nasleduje vzájomné vypytovanie a opatrne oboznámovanie...Počuj, hovorí sa, že do Efraimu sa utiahol Rabbi z Nazareta, štvanec, prekliaty, rúhač, diabol...hovorí muž, sfanatizovaný nenávisťou... si vari aj ty prívrženec Nazaretčana?... Ty! Ty! Ty! si Ježiš?...muž je ochromený údivom. Ježiš nalieha: Pre teba som skaza Izraela a ty si myslíš, že zachrániš Izrael, keď ma zabiješ...tu je nôž, ktorým som ti odkrojil jedlo...môžeš ma ním zabiť,... no tak. Slúžiš im až po zločin, ale nie si vinný, si otrávená duša, na ktorú som čakal...Modlím sa za teba, milujem ťa...Udri! Som trochu vysoký pre tvoju ruku. Nuž tak, kľaknem si pred tebou. Podáva mu nôž tak, že ho drží za ostrie. Muž ustupujúc, šepoce: Nie! Nie! – Tak do toho, odvahu...a budeš slávnejší než Judita!...Muž padá na kolená, zvolá: Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože! Plače s tvárou na zemi... Ty si mŕtvy a znovuzrodený...Je to veľké obrátenie a tento muž sa stane učeníkom Ježiša; a stretne sa s Judášom... poznali sa... 561.10.
*Uzdravenie nemého otroka Klaudie Prokuly. Už ho nepotrebujem, Učiteľ, darujem Ti ho...Tento černoch, Kalixt, neprestajne bozkáva a hovorí: „Ježiš, Ježiš!“ A znovu si vyloží Ježišovu nohu na hlavu, hovoriac: „Ty môj jediný Pán“. „Buď šťastný, Kalixt“. Domina, pomôž mu vrátiť sa do svojej krajiny. A nikdy nepočúvaj hlasy temna. Buď spravodlivá a usiluj sa spoznať ma. “Zbohom, Kalixt. Zbohom, žena“....563.7.
*Ale prečo hovoríš, že zem i obilie sú lepšie ako ľudia? Lebo...A naučte sa všetci veľkému zákonu lásky...Nielen láska ku mne spasí vaše duše, ale láska k môjmu učeniu...564.13.
*Božím robotníkom predkladám za vzor včely. Bolo by treba ich napodobňovať. Zvoliť si zdravú výučbu, náuku a priateľstvá. Vedieť v skrytosti srdca pokorne meditovať o tom, čo dobré sme videli a počuli, bez závisti, že pri včelách robotniciach sú kráľovné. V úli sú potrebné všetky včely. Sú poslušné svojmu poslaniu, nebúria sa proti účelu, pre ktorý boli stvorené, nestrácajú čas zbytočnými letmi...obdivuhodné malé bytosti.565.14.
*Pilát. Hlas jeho „ja“, lakomé, pyšné „ja“...chce vládnuť. Dolu tlie nenávisť, ale Pilát ju nevidí...Vidí iba ohnuté chrbty, ktoré pociťujú úctu a strach pred ním. A pre tento búrlivý hlas svojho „ja“ pristane na všetko, len aby naďalej zostal Pilátom, prokonzulom. Teraz je mojim obhajcom, zajtra bude mojim sudcom, a neúprosným. Poznám ten charakter, aj iných.566.18.
*Prečo tá istá rada pôsobila rôznym spôsobom? Získavajú na hodnote, alebo sa stávajú ničím. A zlé rady? Nebude ospravedlnený, keď povie: Myslel som, že je dobrá. A tak ju uvedie do života bez toho, že by použil rozum na uvažovanie o charaktere a pôvode rady.570.9.
*Judáš, mysli na svoju matku...Rozmýšľaj. Prejdú stáročia... Zostane iba raj a peklo, naveky. Budeš prekliaty ako najväčší vinník, ak sa nespamätáš...Sám som schybil, sám sa musím uzdraviť zo zla. – Jedine Boh môže konať sám. Tvoja myšlienka je prejavom pýchy. V pýche je ešte Satan...Túto noc sa budem za teba modliť, Judáš a ťa čakať, do svitania...575.13.
*Pokiaľ je človek na zemi, môže odčiňovať ľahostajnosť, spáchané hriechy. Bo dá radosť tým, ktorí sa z ľudí sveta dokázali zmeniť na Božie deti, na duchovných ľudí.576.8.
*Diamanty sa utvárajú zdĺhavo, Jana, nikdy sa netreba ponáhľať, ani neklesať na mysli. Čo sa zdá, že na prvýkrát zlyhalo, druhýkrát sa často zmení na víťazstvo. – Alebo tretí, štvrtýkrát, ja som veľakrát zlyhala, povie Mária z Magdaly, ale napokon si zvíťazil, Rabbuni. Ty si požehnaná, nepoznáš strach, povie Jana. Nepoznám ho, vždy bol cudzí mojej ľudskej povahe. A teraz, keď patrím Spasiteľovi, nepoznám strach ani v duchovnej povahe. Kto bol vzkriesený ako ja a vidím vzkrieseného môjho brata Lazara...už nepochybujem... Nebojím sa ani jeho smrti. Život nemôže zomrieť. Boh sa sám môže vzkriesiť... Mária, vstaň, vždy sa silno drž tejto svojej viery. Rímanky, pohanky, to nemôžu pochopiť a predsa Ježiša majú v úcte a túžia po novej múdrosti. Ježiš ich menuje za budúce učeníčky, ako predvoj...583.1.
Všetkých som vykúpil. Ale iba ona (Mária Magdaléna) sa pôsobením lásky úplne zmenila. Zo živočíšnej zvrátenosti dospela k anjelskej duchovnosti.
*V každom človeku sa ukrýva iný človek, ktorý sa odhalí v ťažkých chvíľach. Je tam hrdina, v čase najväčšieho nebezpečenstva vyjde z mierneho, bezvýznamného človeka...Je tam zradca, cynik s babelcom... Vy ste takí...Blahoslavení tí, ktorí vedia uveriť...591.2. Anjeli hovoria pravdu „Pokoj ľuďom dobrej vôle“, tých budem posväcovať, ale tých zlej vôle...
*Odčinenie. Pána nemožno uraziť, aby urážka nebola odčinená. Od Adama sa urážky stále hromadili. Nepomohla ani potopa, ani ohnivý dážď na Sodomu a Gomoru. Zem je bezhraničná Sodoma, po ktorej sa slobodne prechádza Lucifer ako kráľ.593.6.
*Vyschnutý figovník. V konároch už nie je miazga, to znamená smrť pre strom, pre národ, pre náboženstvo. Beda tým náboženstvám, ktoré sa stavajú ľudskými, pretože ich kňazi a veriaci už nemajú životaschopného ducha. Beda tým ľuďom... 594.2.
*Kým sa vrátim, trávte čas v múdrych rozhovoroch. Bdejte! Udržujte si čulého ducha.596.91.
*Umyl som vám nohy...aký je učiteľ, takí musia byť jeho učeníci, pamätajte si to. Teda milujte sa ako bratia, navzájom si pomáhajte, vzájomne sa ctite, buďte si jeden druhému príkladom. Buďte čistí. 600.16.
*Štyri základné poučenia, okrem úvahy o láske Boha.1) aby všetky Božie deti poslúchali Zákon. 2) moc Máriinej modlitby. 3) sebaovládanie, znášanie urážok a nadovšetko vznešená láska, podľa zákona lásky, ktorý som vyhlásil. Bez vypestovaného návyku to nejde. 4) sviatosť...svojou vytrvalou vôľou... Smrť zúfalca je ukrutná... 600.41.
*Ešte strany:15, 24, 30, 32, 42, 53, 54, 59, 61, 83, 85, 107, 127,139, 176, 189, 205, 209, 233, 269, 340uhol.k., 350, 353, 355, 364, 370, 381, 386, 392, 393, 400, 403, 409, 426, Judáš: 188.1, 424.2, 454.7, 468.1, 575.10, 582.10, 586.12, 587.3, 605.4, 634.7.

Vydal JACOBSLIGHT COMMUNUCATION v r. 2008. Ukážka z kresťanskej knižnice Púchov.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk