Farnosť
Púchov

oltár

Globálna sexuálna revolúcia G. Kuby

Strata slobody v mene slobody.

Že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, to nová gender ideológia nielen ignoruje, ale presadzuje do života túto novú ideológiu. Málokto vie, čo znamená toto nové slovo. Ako sa natláča prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád a požaduje zrušenie doterajších morálnych hodnôt prostredníctvom šírenia GLBTI – homosexuálov, lesby, bi - trans a intersexuality. Ide o prevýchovu k predčasnej sexualite deti a mládeže na školách, i tých materských. Táto ideológia ignoruje i vedecké výskumy medicíny – mozgu i psychológie. Kniha sa číta ako napínavý kriminálny román, otvára čitateľovi oči a mali by ju čítať politici, poslanci, rodičia, učitelia a pedagogickí pracovníci, hovorí A. Záborská, poslankyňa parlamentu EÚ.

Výraz gender mainstreaming je pre väčšinu ľudí našej krajiny neznámy a preto ani nevedia, že sú už celé roky podriadení prevýchovnému programu zo strany vlád, európskych autorít a časti médií. Táto kniha nás poúča o tom, čo sa v súčasnosti s nami deje, akými prostriedkami prevýchovatelia pracujú a s akými represáliami musia počítať tí, ktorí sa stavajú proti ich projektu. V materských školách v Londýne sa zakazuje používať slovo otec a matka. Túto knihu by malo čítať čo najviac ľudí preto, aby spozorneli a všímali si, čo im hrozí, keď sa nebudú brániť, píše uznávaný profesor Dr. Róbert Spaemann.

Medzinárodné štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, od Svet. zdrav. organizácia WHO:

 • Dieťa do štyroch rokov má právo byť zvedavé a skúmať nahotu.
 • Od štyroch rokov sa dieťa uvádza do vzťahu s rovnakým pohlavím. Oboznámi sa s jednotlivými rozpadnutými formami rodiny.
 • Vo veku 6 -9 rokov sa dieťa poučí o sexe prostredníctvom médií, upozorní sa na masturbáciu a vysvetlia sa mu sexuálne práva detí.
 • Vo veku 9 – 12 rokov prežije prvé sexuálne skúsenosti, poučí sa o antikoncepčných metódach, o slasti, masturbácii a orgazme, o rozdiele medzi rodovou identitou a biologickým pohlavím, o pohlavne prenosných chorobách a štátnych zákonoch vzťahujúcich sa na sexuálne práva mladistvých.
 • Vo veku 12 – 15 rokov sa dieťa pripraví „ na prvý ráz“, ďalej sa poučí o slasti, masturbácii a orgazme a o práve na interrupciu.

V závere knihy sa píše: Ak máme zabrániť tomu, aby sa pokračovalo v likvidácii základných sociálnych štruktúr, ukazujú sa ako nevyhnutné tieto ciele:

 • Ukončiť štátnu podporu gender mainstreamingu, lebo prostredníctvom voličov nezískala politickú legitimnosť. Namiesto toho vypracovať politiku family mainstreamingu.
 • Nepriznať homosexuálnym partnerstvam rovnaký status, ako má manželstvo.
 • Neumožniť homosexuálnym párom, aby si adoptovali cudzie deti, pretože ide o nezodpovedné poškodenie blaha dieťaťa.
 • Nezavádzať zmenu článku 3.3 ústavného zákona akceptovaním „sexuálnej identity“ ako kritéria diskriminácie. Ak k tomu dôjde, hrozí, že sa znemožní odovzdávanie mravných hodnôt , budú sa kriminalizovať všetky prejavy odporu proti veľkému projektu prevýchovy človeka, predovšetkým deti a mládeže.
 • Zakázať nútenú sexualizáciu detí a mládeže štátnymi výchovno – vzdelávacími inštitúciami. Namiesto toho integrovať sexuálnu výchovu do prípravy na manželstvo a rodinu, ktorá je životným cieľom pre viac než 80% mladých ľudí.
 • Celoeurópska kampaň proti pornografii.

Najvyšším cieľom je prerušiť špirálu mlčania. Čím dlhšie budeme čakať, tým vyššiu daň zaplatíme.

Niektoré inštitúcie, ktoré na Slovensku presadzujú gender ideológiu:

 • Úrad vlády SR. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 • Ministerstvo spravodlivosti. Výbor pre práva osôb LGBTI.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Výbor pre rodovú rovnosť.
 • Inštitút ľudských práv.
 • Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Ing. Oľga Pietruchová, riaditeľka.

Dodatok z Kresťanskej knižnice na zamýšľanie: Na str. 295 – 301 tejto knihy sú šokujúce informácie, ako gender – sexuálna výchova vo forme hier na doktora sa už praktizuje v niektorých materských školách na Západe u 3.ročných detí.

Kto si prečítal Katolícke noviny č.44/2013, bol tam rozhovor s autorkou knihy Gabrielou Kuby o problematike s nenápadným zavádzaním gender – ideológie.

Veľký francúzsky mysliteľ a prognostik Ch. de Montesquien povedal, že každá revolúcia a prevrat (aj v zmýšľaní) sa pripravuje dlho predtým v podobe rôznych trendov a smerovaní. Tomu treba venovať zavčasu pozornosť. A kresťania by sa mohli zamýšľať ešte aj nad výrokom P. Ježiša Krista z jedného posolstva: Lavína začína jednou snehovou vločkou...

A že sa gender ideológia, globalizácia a ďalšie negatívne zmeny predtým pripravovali, to sa dozvedáme z niektorých publikácii, napr. kniha od M. Herzana „Totalitní svetovláda“ z r. 2000. Ďalšia kniha od J.H. Matlary „Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom“ z r. 2007. Rozvíja debatu o ľudských právach na národnej a medzinárodnej úrovni, ich previazanosť, z EÚ na štát. Pri preberaní politických argumentov pre normy a hodnoty treba zvážiť tri dôležité fakty: medzinárodný súhlas, doma súhlas vlastného obyvateľstva a vedecké dôkazy. Treba dávať pozor na tých, čo chcú zmeniť, oklieštiť ľudské práva, presadiť novú normu pomocou „soft law“ stratégiou.

A ešte kniha od Michel Shooyansa „Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate“ z r. 2010.

Nakoniec je tu konštatovanie, tá minimálna účasť vo voľbách 9.nov. 2013 do VUC, iba 17,7% voličov. Dôsledok, že boli zvolení župani a prevažne i poslanci, ktorých strana a jej politici presadzujú a nastoľujú gender ideológiu.

V 2. knihe Mystické Mesto Božie je toto poučenie: Koľko ľudí, ktorých svet oslavoval ako velikánov, pre nedostatok svetla viery, vrhlo sa do tmy svojej nevery do najohavnejších hriechov a odtiaľ do večnej temnoty pekelnej...a zlí kresťania, ktorí obdŕžali milosť a požehnanie viery, ich nasledujú.

Proroctvo P. Paissiosa, ortodoxného asketického mnícha z hory Athos: „Svet stratil vládu nad udalosťami. Situácia je hrozná. Číslo 666 zo Zjavenia. Vlády jednajú s nesvedomitosťou a my stojíme pred nepredvídateľnými udalosťami. Dnešná generácia je ľahostajná. Metropoliti mlčia, kto má prehovoriť? Osud sveta spočíva v hŕstke ľudí a Boh ich neprestáva vyzývať. Buďte pripravení.

Nádej ponúka aj P. Kreft v knihe „Návrat k čnosti“. Ide o štyri kardinálne čnosti a to: Spravodlivosť. Rozvážnosť (múdrosť). Mravná sila (odvaha).Miernosť (sebaovládanie). Bez čnosti zahynie civilizácia. Bez náboženstva zahynú čnosti, teda bez náboženstva zahynie civilizácia.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk