Farnosť
Púchov

oltár

Ježišovo posolstvo P. Ottaviovi Michelinimu

Biskup M.M. Garcia Franko napísal mexickému biskupovi A. Zarza Barnansovi: „Všetku náuku obsiahnutú v knihe dona Micheliniho nachádzam na 100% správnu. V časopise Světlo vyšlo 50 časti z obsahu tejto knihy na pokračovanie. Tu Pán oznámil kňazovi don Ottaviovi stav dnešného sveta a krízu Cirkvi a budúce „očistenie“ a „nové jaro“. Predkladáme týchto niekoľko inšpirujúcich postrehov:

*Prečo si Boh vybral mňa? Aby zahanbil pyšných, ktorí naplnili cirkev bludmi a otrávili duše, ktorí vymysleli nové slová, názvy, aby tak predvádzali svoju múdrosť a priťahovali duše.
*Stvorenie a odmietnutie Boha je katastrofa s ničiacimi dôsledkami, vojny, revolúcie, epidémie, záplavy, zemetrasenie, kataklizmy, nemoci. Ignorácia tajomstva spásy.(3/2011).
*Budujú materiálne. Špatný kňaz-vedie duše do záhuby. Vlažnýý – neplodný. Dobrý – totožný s trochou dobra, horlivý – totožný s plameňom, ktorý hreje, očisťuje, svätý – posväcuje duše.(4).
*Nenávisť! Beda, kto nie je schopný sa z nej vyliečiť. Rozdelenie... Všeobecný trest by už dopadol, keby nezasahovala Matka Božia. (6).
*Krst. A už od prvých mesiacov života dieťaťa treba zahájiť výchovu. Bohužiaľ, moji kňazi zanedbávajú potrebu bdieť nad týmto ústredným bodom kresťanského života(7).
*Máš predstavu o tragickej situácii mnohých mojich kňazov, strhnutých diablom žiadostivosťou a zmyselnosťou? Môže byť na zemi väčšia tragédia? Nadiktoval som obetnej duši, Márii Valtorte, moje evanjelium, obdivuhodné dielo, ale mnoho kňazov má odpor k nemu. Malo by byť však čítané, malo by byť predmetom rozjímania a tak by mohlo priniesť obrovské dobro dušiam. (8/2011).
*Každý veliteľ vyššieho stupňa zhromažďuje svojich pomocníkov, s nimi študuje plány obrany i útoku. Tak to má byť i v mojej cirkvi, i vo farnostiach. Od výsledku ich boja závisí večnosť zverencov. – Mnohí matrikoví katolíci stratili zmysel života, upadli do krízy viery pod tlakom materializmu, nepulzuje v nich božský život milosti, padajú pod silou Zlého, pretože sú špatne vedení, nedostatočne vycvičení... - Moji kňazi nech začnú spytovať svoj vnútorný život, čo všetko musia napraviť.(10).
*Kríza viery a vnútorného života. Treba hľadať príčiny všetkého u seba. Je treba priložiť sekeru ku koreňom, reba najskôr zmeniť život vás kňazov, ak chcete, aby vás veľké vojsko nasledovalo.(11).
*Skaza prenikla všade prudkosťou rozbesnenej rieky, je to horšie ako v Sodome a Gomore a zaslepenosť bráni ľuďom vidieť predohru nesmiernej katastrofy. Krič, chcem všetkých spasiť.15.
*Prečo sa mnohí pastieri môjho stáda nepýtajú na príčiny neplodnosti svojej veľkej aktivity? Vytýčil som plány obrany... Krížové výpravy vstúpili do tajomstva spásy. Dnes nie je žiadna alternatíva.(18).
*Mnoho spovedi je neplatných. - Dnes sa všetko zakladá na podvodu, na krádeži. Spravodlivosť vyžaduje, aby sa spovedník presvedčil, ako je splnené predsavzatie nahradiť všetok neprávom získaný prospech. – Málo sa hovorí o večnosti a kresťania sú tak ponechaní sami na seba. – Do mojej Cirkvi vniesol Knieža temnôt strašnú nákazu pýchy a zatemnil a zatvrdil tak mnoho sŕdc.(20).
*Kňazom je možno sa stáť len skrz povolanie, iná cesta by bola hriešna, ba svätokrádežná. - Kňaz má v Cirkvi prvoradé miesto, je spoluvykupiteľom uskutočňovania diela spásy. Málo známe sú vyvolené duše v úlohe obetovať sa, odčiňovať. Keby ich nebolo, Božia spravodlivosť... a beda ľuďom a zemi. Aj kňaz má byť duša-obeť. Šťastný kňaz, ktorý neprijíma kompromisy s Božím nepriateľom (21).
*Z čoho sa budú zodpovedať mnohí biskupi a kňazi? Je to 13 bodov: falošná horlivosť, odmietajú vlastnú duchovnú obnovu aj svojich cirkvi podľa evanjelia, pretože nedbali na výzvy nebies, na faktá a nadprirodzené udalosti, za racionalizmus, za kompromisy, aby sa vyhli ťažkostiam s vrchnosťou a majú strach z kritiky zdola, za anarchiu, za úchylky od náuky a morálky v mnohých seminároch a za šírenie omylov a bludov, za rozpory v modernej pastorácii, za necitlivosť k tým, ktorí trpia a sú nemocní telesne i duševne...(3/2012).
*Nastávajúce udalosti budú tie najťažšie z celých ľudských dejín. Prečo však tomu nechcú uveriť, keď znamenie varovania, ktoré dala moja Matka, sú také jasné? Ale skoro nikto na posledné veci nemyslí. Pamätaj: smrť-súd-peklo-nebo. Súčasná kríza viery je ta najväčšia od stvorenia človeka(28,29).
*Moji synovia. Nie sú žiadne neutrálne zóny, buď Boh alebo Satan. Preto neveriť a tiež pochybovať o mnohých zásahoch mojich a mojej Matky v prospech ľudstva, podľa potreby doby, je to isté, ako popierať, že Boh je láska...Aká strašná je to zodpovednosť. Judáš v pekle. (30).
*Kto nemiluje, zostáva v smrti. – Nastal boj, medzi svetlom a temnotou...Pravý kňaz dychtí vo dne v noci po mne, ako jeleň po pramenitej vode. Kňazi tejto generácie...túžia po aute, po manželstve, milujú verejné miesta, filmy nemravné a sú prilepení k obrazovke. A biskupi? Niektorí nemajú odvahu zasiahnuť...sú ustrašení, predstierajú lásku a starostlivosť, a otcovstvo, ktoré nie je úprimné, tak sa pracuje z vypočítavosti. Moji kňazi musia byť svätí, modli sa za ich obrátenie(31).
*Moderný pokrok je ničivá zbraň Satana. Filmy a televízia sa stali školami pre milióny žiakov, ktorí polykajú lekcie o násilí, kriminalite a smilstvu, nahota, voľna láska, zmyselnosť, bludy...a nereaguje sa, nestavajú sa prekážky tejto satanskej invázii a mnohí prešli k Nepriateľovi. - Novátori zabudli obnoviť seba samých. - Cirkev? Skoro ju už nepoznávam. Zmätene pozorujete priepasť, dovolávate sa Milosrdenstva, aby duše nezahynuli, nadchádza hodina spravodlivosti, hodina očistenia..., už nemôže byť oddialovaná ani na prosby mojej Matky... ide o spásu duší(32).
*Na čom závisí spása?- Výchova a formácia detí, ktoré vstupujú do života, musí byť zameraná na tieto body: stvorenie a pád človeka, moje vtelenie, umučenie a smrť, Božie slovo, ktoré vyslobodzuje ľudstvo, moje vykúpenie, moje mystické Telo, ktoré vyšlo z môjho otvoreného Srdca. Ale nerobí sa to tak. Deťom sa nič neodoprie...a už v základnej škole máme deti pod vplyvom drog. Nepožaduje sa od nich odriekanie ani obeť. A ich rodičia sa pokladajú za Dobrých kresťanov. Došli sme až do tohto bodu zvrátenosti. Veriaci sa nezdružujú okolo pastiera, aby študovali stratégiu týkajúcu sa najväčšieho pastoračného problému: vycvičiť veriacich ako vojakov, kedy a ako použiť tu či onú zbraň...(35).
*Desatoro je na to, aby sa dodržiavalo. Aby život v rodine, v Cirkvi a v občianskej spoločnosti bol usporiadaný. Ale ľudia tejto generácie v svojej detinskej pýche stratili zmysel pre dobro a zlo, uzákonili zločiny: rozvody, potraty, nežiaduce zväzky, faktickú polygamiu, atď. Pýcha človeka a odmietanie Boha vyvolali lavínu, ktorá ho zavalí. Kňazi a farizeji dnes (36).
*“Žena ti rozdrví hlavu“. Ľudská duša nie je schopná pochopiť celú tragédiu večného zatratenia. Nie je na mieste ľahostajnosť kresťanov v tomto pozemskom živote k problému večnej spásy.(42).
*Mojou prvou verejnou činnosťou bolo poznávať nemocných, priblížiť sa k ním, uzdraviť ich, odpustiť im hriechy, oslobodiť posadnutých zlým duchom. Biskupi a kňazi, toto je najúčinnejšia pastorácia, nasledujte ma. Pochybujete o tom a či ste toho schopní? Uderila hodina zmeny. Musia zrevidovať všetku pastoračnú činnosť, aktuálne vedenou po špatnej koľaji. Nestrácajte čas.(43).
*Kde až došiel morálny a duchovný rozvrat v niektorých seminároch, ktoré sú semenišťom bludov a skazy. Som nútený previesť dekontamináciu... Pastieri duší majú ťažkú zodpovednosť za výber vychovávateľov pre svoje semináre, to musia byť osobnosti príkladného života a svätosti.46. Náboženská výchova v seminároch musí byť na prvom mieste, stred všetkej výuky a nie psychológia, pedagogika a sociológia. Veľká je úloha špirituála formovať svedomie bohoslovcov.(47).
*Ak sa kňaz necíti byť zmagnetizovaný svätostánkom, je oddeleným výhonkom, suchou ratolesťou, neplodným i napriek prehnanej aktivite. Byť „magnetom“, to je zdroj svätosti kňaza a jeho plodnosti, ten slávi sv. omšu spojený so mnou a s mojou matkou, stáva sa spoluvykupiteľom. - Boh nikdy nejedná náhodne, jedná vždy s jasným cieľom a podľa presného plánu. – Ak kríza v Cirkvi dosiahla takých rozmerov, nie sú za to zodpovední len určité miesta, ale svojim spôsobom nesú za to zodpovednosť všetci, od obyčajných veriacich cez kňazov až po biskupov. Ale prišla hodina, všetci nech sa pripravujú pokáním a modlitbou, inak všetci zahyniete. /48).

Prepracované v Kresťanskej knižnici v Púchove, r. 2012.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk