Farnosť
Púchov

oltár

Mária, prečo plačeš?

Posolstvá Panny Márie, či už v La Salette, Lurdoch, Fatime, či na mnohých iných miestach, neotriasli ľudstvom. Väčšina žije, akoby Boh nejestvoval. P. Mária plače v Naju, v Južnej Korei od júna 1985, prvé tri mesiace skoro bez prestania, často krvavé slzy. Arcibiskup z Kwangju starostlivo pozoruje vývoj udalosti. Vizionárka je Júlia, matka štyroch detí, pokrstená, zosobášená s Júliom. V r. 1950 komunistické jednotky uväznili jej otca i starého otca a nikdy sa už nevrátili. Jej spovedník je páter R. Spies, misionár. Júlia, sama chorá, starala sa ešte aj o svoju staručkú matku. Júlia bola zázračne uzdravená. Hľadala cestu k Bohu a ráz započula:“ Priblíž sa k Svätému písmu, to sú slová života“. Z podnetu P. Márie sa zúčastnila mariánskeho kongresu v Pittsburgu v r. 1990 o potratoch.

*Z Pittsburgu: P. Mária povedala, že všetkých prítomných sem pozvala Ona. Júlia tu hovorí o svojom živote od detstva až po obrátenie. Hovorí aj o povrchnom chovaní niektorých členov vo farnosti, ktorí sa javili ako svätí, denne chodili na sv. omšu, na sv. prijímanie, modlili sa ruženec. I ja som taká chcela byť. Po čase som spoznala, to bol šok, že niektorí z nich sú egoisti, pyšní, žiarliví, závistliví. Obrátila som sa k Pánovi: „Ježišu, oni ťa nepoznajú, prosím, daj im také požehnanie, aké si dal mne...“ On: „Pozri na mňa, klince...62.
Mnoho duší kráča smerom k peklu. Odsudzujú a osočujú svojich blízkych, zle o nich rozprávajú.
Mária mi tiež povedala, že sa máme ustavične modliť za kňazov. Pre diabla je výhodnejšie voviesť do záhuby jedného kňaza ako desaťtisíc laikov. Preto ich neustále pokúša.
Panna Mária hovorila mnoho o potratoch, k vôli nim ustavične plače. Panna Mária ma prosila, aby som vám tlmočila o znameniach, ktoré ju sprevádzajú, v tomto prípade sú to krvavé slzy, ale patria do znamení aj zázračné uzdravenia, obrátenia. Tieto znamenia nemajú nejaký zvláštny význam, ale P. Mária tieto znamenia poskytuje preto, aby ľudia, ktorí majú problém uveriť, skôr uverili cez tieto znamenia i dôležité posolstvá.68.
*Slzami chce P. Mária Cirkev a celé ľudstvo upozorniť na svoje veľké starosti. Ak sa ľudia neobrátia, nezmenia svoj život a nebudú prosiť o odpustenie, stanú sa obeťou hrozného zatratenia.24. Hriechy ľudí, obzvlášť nerešpektovanie Božích právd, milióny potratov, znesväcovanie Eucharistie. Mnohé rodiny sú choré. Ľudia znevažujú moje posolstvá.28.
*Júlia stála pod krížom, kde Ježiša na kríži zraňovali šípy hriešnikov. Júlia tým trpela a P. Mária jej hovorí: „ Dcéra moja, zásluhou tvojho utrpenia srdcia hriešnikov začínajú mäknúť. Pozri, svet sa rúti do priepasti. Je plný omylov, pýcha ľudí, zbabelosť, nespravodlivosť, egoizmus. Prosím znovu o obete, lebo trest Boží môže vyústiť do 3.svetovej vojny...“30.
*Júlia píše: Znova som začala trpieť. Vžila som sa do postavenia embrya. Vo chvíli, keď sa pokúšali malé stvorenie odstrániť, kričala som hlasne: „Nie, nie, nie!“ Lekársky inštrument sa blížil k dieťaťu. Bol to hrozný okamih. Dieťa, ktoré chcelo žiť, prosilo svoju matku: „Nie, mama! Nie, mama! Nie, mama! Chcem žiť, mama! Nechaj ma žiť! Nechaj ma žiť! Mama, mama, mama, mama!“ Embryo neprestajne zúfalo kričalo a plakalo...Štyrikrát som musela znášať utrpenie embrya. 33.
*Poznáš potopu a Babylonskú vežu? Bez prestania sa modlím , aby vás nezasiahol oheň z neba. Ale ak ľudia neprijmú moje posolstvá a budú bažiť len za pozemskými vecami, bude neskoro ľutovať. Satan napína svoje sily, aby zničil svet. Bdejte a modlite sa. V krátkom čase sa ocitne svet vo vážnom položení. Ak sa nebudete uberať cestou k nebu a neopustíte cestu zla, neujdete 3. svetovej vojne. Potom už ľútosť nepomôže. Keby som vám nebola pomáhala, svet by už bol korisťou plameňov. Nik na svete si nevie predstaviť udalosti, ktoré vás čakajú. 44. Modlite sa bez prestania! Obetujte sa! Robte pokánie! Šírte posolstvá. Choď za biskupom, ktorého som si v láske vyvolila, od neho chcem schválenie, aby mohli byť rozšírené po celom svete. Chcem, aby poslúchol moju vôľu, vôľu Matky sveta. Ak ich Cirkev príjme a bude podľa nich žiť, hnev Boží sa zmierni, poriadok a pravda budú obnovené a satan, ktorý vyvoláva zmätky, bude porazený.
*Dcéra moja, miluj poníženie. Nikdy sa nerozčuľuj. Ak zbadáš, že sa niekto spomedzi vás pokúša byť väčším, dôležitejším, vedz, že je to už znakom prítomnosti démona pýchy a závisti. Rozširuj lásku obeťou. Proti láske je každý démon bezmocný. 49.
*P. Mária ukazuje Júlii nebo, peklo, očistec.
Duše, ktoré prichádzajú do pekla, sa stávajú korisťou démonov, vo večnom zatratení, odkiaľ sa nikto nevráti. Peklo je more plameňov zaplnené nenávisťou. Tu už neosoží ľútosť ani žiadne ospravedlňovanie. Kráčajú z plameňa do plameňa, trhajú si vlasy, sú zúfalí, trápení hladom a smädom...“Zúfalo som kričala, vidiac to všetko, čo si nevieme tu my na zemi ani predstaviť“, hovorí Júlia.
Mária mi povedala: „Videla si to, dcéra moja? Omyly zachvátili celý svet, i mojich vyvolených. Chcem, aby všetci počuli môj hlas a poznali svetlo môjho Syna. Moje srdce nesmierne smúti, keď vidí, ako duše kráčajú do pekla a sú medzi nimi i kňazi.“
„Môžeš byť šťastná, dcéra moja, že trpíš za mňa i za Syna.“ P. Mária chce zabrániť pádu ľudí do pekelnej priepasti, preto znova trpí, preto nás láskavo napomína, aby sme sa obrátili.
„Dcéra moja, démoni pekla tvoria obrovskú armádu a lákajú ľudí do svojich osídiel cez egoizmus a kult seba samého“. „Ešte nikdy sa tak mnoho mojich dietok neodvracalo od pravej cesty ako teraz. Nechápu môj prosebný hlas a hriechmi sa mi stavajú na odpor.“
Ani po druhej svetovej vojne sa ľudstvo neobrátilo k Bohu, západný svet sa vzdialil. Svet sa zmenil v konzumnú spoločnosť...
Je najvyšší čas načúvať hlasu P. Márie, prijať jej napomenutia, lebo čochvíľa môže byť neskoro. Júlia píše: Mala som videnie (apokaliptické), začalo zemetrasenie, masy zeminy vyhadzovalo hore-dolu. Ľudia v hrôze padali a ja som plačúc volala: „Ó, Bože, Pane...“ a zažiarilo svetlo na nebi a v ňom nebeská Matka, v pravej ruke držala ruženec a v ľavej hnedý škapuliar...

Dcéra moja, oznám dietkam na celom svete, aby sa snažili satana zahnať na útek tým, že budú pri sebe nosiť škapuliar na znak jednoty so mnou , že budú sa modlievať ruženec s väčším sústredením a láskou. Zo svojho života urobia život modlitby, obety a pokánia. Budú sa ovládať a žiť v duchu chudoby. Aby som vás mohla zachrániť zo sveta plného nebezpečenstiev, prosím vás, splňte moje rady. Zrieknite sa vlastných nezriadených túžob a želaní.“ 58. Počula som smutný hlas Pánov, plný milosrdenstva. „Čiňte väčšie pokánie za hriešnikov. Blíži sa hodina. Neprávosť vo svete je príliš veľká... Modlite sa bez prestania. Obetujte sa. Čiňte pokánie. Vráťte sa k Svätému písmu a žite podľa zásad evanjelia. Žite podľa slov mojej Matky, ktorá sa zjavuje po svete a svojimi slzami vás vyzýva k zmene života. Najkratšia cesta ku mne je – kráčať ruka v ruke s mojou Matkou. Ona vás privedie do môjho kráľovstva, spoluspasiteľka sveta. Zostanem vždy s vami.

Z knihy „MARIA, prečo plačeš“ od P.R. Spies a Louis Couette, vydalo Slovo, 1992. Preklad Dr.M.Havrilla.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk