Farnosť
Púchov

oltár

Mons. Michal Keblušek - Božie slovo pýta každé srdce

Púchovský farár, dekan Mons. Mgr. Michal Keblušek vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom Božie slovo pýta každé srdce. Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev.

Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy.

Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súradnice liturgie, pastorácie a evanjelizácie.

Proces percepcie knižne vydaných kázní má – v porovnaní s vypočutými – svoje osobitosti aj zákonitosti. Čitateľ sa môže k jednotlivým kázňam opätovne vrátiť, čo pri jednorazovom vypočutí homílie nie je možné. Listovanie v knihe má svoje čaro sústredenosti a uvoľnenosti zároveň. Pravda, v tomto tichom pomlčaní súzvučne so stránkami publikácie chýba atmosféra chrámu, hlas kazateľa a celostný zážitok zo sv. omše.

Druhá časť tejto knihy síce tematicky kotví v homiletike, žánrovo sa však posúva k príhovorom (niektoré vyšli v púchovských Farských novinách, väčšina už pred knižným vydaním bola na webovej stránke farnosti). No faktor či fenomén rozprávania je ustavične prítomný, pútavý a oslovujúci.


PhDr. Jozef LAPŠANSKÝ, PhD.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk