Farnosť
Púchov

oltár

Mystické mesto Božie

Životopis Panny Márie, ktorý podľa súkromných zjavení a s vedením P. Márie napísala služobnica Božia sestra Mária od Ježiša z Agredy, ktorá zomrela v r. 1666. Toto dielo sa skladá z 8 kníh, schválených pápežmi, a to: Inocent XI., Alexander VIII., Klement IX., Benedikt XIII., a taktiež sú overené Imprimaturmi. Tu sú predložené len niektoré výňatky ako inšpiračné podnety, dôležité i pre dnešnú dobu a celé texty kníh sú zverejnené aj na internete pod „Mystické Mesto Božie“. Od kapitoly 16 sú za každou kapitulou rady a poučenia priamo od P. Márie, vhodné i pre ľudí dnešnej doby, ale mnohým neznáme; pre výchovu deti od narodenia; mladým včas brať život vážne, zvlášť do 33. roku života, to je ako poludnie; starým, že treba myslieť i na večnosť. Kedysi na rádiu Vatikán páter Koláček hovoril: „Do jedného indiánskeho kmeňa prišli misionári evanjelizovať. Na ich veľké prekvapenie, Indiáni sa vedeli modliť a vedeli základné náboženské pravdy. Na otázku, odkiaľ to vedia, odpovedali, že prichádzala k nim z hora, akoby z neba, krásna deva v bielom a učila ich.“ To bola sestra Mária z Agredy, ktorú P. Mária k nim posielala.

Kniha I.: História spisu, doporučenia.
Osvietenie pre pozdvihnutie k veciam nadzemským, 1. – Dar bázne Božej. Tri stupne svetla rozumu schopné chápať tajomstvá, 2. - Aby človek bol schopný chápať Božie tajomstvá, k tomu je potrebné zvláštne svetlo pre rozum. – Stvorenie, ich účel a cieľ,3. – Udalosti, okamihy, stvorenie, 4. - Príčiny pádu Lucifera, vlažnosť, seba láska, 7.- Pohnútka vtelenia J. Krista a tajomstvá v Písme sv. a rôznosť názorov a sporov pri výklade učiteľmi. Satan rozsieva falošné semená pomocou človeka. „Ja som pôvodcom všetkej múdrosti a vedy“ hovorí Ježiš.6. - Vysvetlenie k 12. kapitole Zjavenia sv. Jána, 8. – K 12. kapitole Zjavenia. Diabli a pyšní ľudia dnes, 10. -Prevrátenosť vo výchove detí, čo robiť? Rodičia treba viesť deti od najútlejšej mladosti prvými výkonmi svojho rozumu a vôle k poznaniu Boha a aby poznali svoj konečný cieľ; a odvracať ich od detinskej ľstivosti, neúprimnosti, klamom, šaľbe a prevráteným zvykom. 16. – Počatie P. Márie, 18. - K Zjaveniu sv. Jána 21. kap. Neschopnosť odbojníkov konať dobro, 17. - Ešte k 21. kap., 12 drahokamov. Katolícki vladári. Boj proti vášňam, 19. - Úkony lásky v spánku, 22. - Spása a zatratenie duší je závislé od toho, či príjmu volanie Pána + cvičenia čnosti + návyk.25.

Kniha II.: Obetovanie v chráme.
Rehole, sľuby, klauzúra, 2-4. - Varovanie pre kresťanov, ktorí nasledujú slepých vodcov.6. – Múdrosť a jej čnosti,í politická múdrosť, úsudok, súdnosť, obozretnosť, predvídavosť, úvaha, rozumnosť, prezieravosť, opatrnosť, ostražitosť. Pravidlá múdrosti.9. – Prevracači poriadku.10. – Miernosť. Skromnosť má 4 cnosti. Konať dľa rozumu. Dina – zvedavosť. Rozkoše a márnosti, 12. - Sedem darov Ducha svätého, neverecká prevrátenosť a prekonávanie zmyselných vecí.13. - Ako si máme počínať pri videniach a zjaveniach, ktoré sú určované pre blaho verejnosti a dobro Cirkvi.14.

Kniha III.: Vtelenie.
Poznávanie skrytých tajomstiev. Uvažovať a chváliť Boha, 3. – Telesné šťavy, ochorenia, ľudský organizmus. Nenávisť satana k ľuďom, 6. - Prirodzená slabá a povoľná povaha. Ľudia málo túžia po nebeskej vede,, ako uctievať Boha. Treba sa o to snažiť a túžiť po nej. Netúžia po nej, lebo ju nepoznajú, a to je veľká škoda. Chváliť ho v kráse kvetov, hviezd, živlov. Stávajú sa otupení a zmyselní, nespôsobilí pre vznešený rozhovor s Bohom...a jednajú i so svojimi blížnymi bez poriadku, bez miery a rozvahy a úplne sa topia v pozemských veciach. Ty máš prirodzene slabú a povoľnú povahu, bojíš sa, aby si nikoho neurazila a vydávaš sa nebezpečiu, že prestúpiš medze v tom, čo je dovolené a spravodlivé, čo sa ľúbi tvojim zmyslom. – Nebude sa dbať na rozum ani na pravé svetlo Ducha a slepo sa bude poslúchať pudenie vášni a rozkoší.14. – Vyzvime a rozkážme diablom, 20. - Rozlúčka s Alžbetou. Modlitba za pochopenie vôle Božej, 21. - Rady dané Alžbete. kňaz má žiť dôstojne, 23. - Je žiaduce mať úctu ku kňazom a ženy k manželom. Náklonnosť a Božia vôľa.24. – Porada v pekle. Ľahkomyseľnosť a rozkoš vedú do záhuby, 26. - Lucifer proti Márii, diabli útočia na vášne, potom sa menia na anjelov svetla. Ona zamkne zmysly, 27. - Dávať pozor, aby bludy a neresti satanove nevošli do našej obrazotvornosti alebo do duševných mocnosti, to je dôležité zvlášť pre slabé duše. Nezakaliť si svetlo rozumu, treba byť ostražití hneď na počiatku pokušenia. O tom bola aj porada v pekle.28.

Kniha IV.: O starostiach sv. Jozefa. Príchod kráľov a smrť neviniatok.
Čo je to, oddať sa do vôle Božej, 1. - Hriechy zo zvrátených medziľudských vzťahov sú ťažké, hriech pohoršenia.4. - Škola pokory, 5. - Túžba po peniazoch. Pravidlá bohatstva a chudoby.6. – Úcta k posvätným predmetom. Rehoľníčky v službe Pána, 7. - Rady pre večný život, obráť srdce k tajomstvám a požehnaniam vykúpenia.14. – Vášne možno ovládať iba vôľou a treba byť bdelý.15. – Poslušnosť troch kráľov. Herodes. Vnuknutia ako prostriedky k spáse, 16. - Krutá a hrabivá povaha ľudí dnes, 17. - Bohatstvo a dary; ako ich odmietnuť či prijať. Vnútorná sloboda, 18. - Boháči, hrabivá povaha ľudí; proti liek, dobrovoľná chudoba.17. – Rozčúlenie pri práci. Úcta ku kňazom.20. – Túžba po vláde roznieti veľkú nenávisť. Tá popudila Herodesa k nenávisti... Premýšľaj o účinkoch vášni, keď ich necháme vojsť do srdca; a keď ovládnu srdce, buď ho udusia v žiadostiach, alebo sa zožierajú hnevom, ak narazia na odpor.27. Duše zatratené pre hrabivosť a chtivosť, 28.

Kniha V.: Prebodnutie. Zázrak Božej všemohúcnosti a nevyčerpateľný zdroj milosti.
12. ročný Ježiš v chráme a jeho odkazovacia reč o príchode Mesiáša.5. – Máme si nechať vpísať do srdca zákon evanjelia a milosti. P, Márii bolo udelené pochopenie všetkých náuk Starého a Nového Zákona, aby potom mohla byť Učiteľkou celej Cirkvi.6. – Činnosť zlých duchov na deti začína hneď pri užívaní rozumu. Keď dieťa začína nadobúdať užívanie rozumu, každé dieťa sledujú diabli a snažia sa vykoreniť božské semienko krstu, alebo sa pokúšajú prekážať jeho vzrastu tým, že zamestnávajú ľudí bezcennými, hriešnymi, zbytočnými vecami. Tak odvracajú ich od poznania Boha, tajomstva vykúpenia a od života večného. Rodičom vnukajú trestuhodnú nedbalosť a telesnú lásku k svojmu dieťaťu. Dieťa stráca dobré náklonnosti a ide po ceste skazy...Cirkev im podáva pomoc kazateľmi, ktorí podávajú sväté učenie Cirkvi... Lucifer svojou tyranskou mocou na svete rozosieva ľuďom zabúdanie na smrť, na súd, na nebo, peklo a šíri bludy nevercov a falošných siekt,7. – Úcta a láska k sv. Písmu, 8. - Význam rovnováhy telesných štiav. Mocní a ich zvrátenosť a zločiny. Telesný vzrast človeka dosahuje dokonalosť v 33. roku , ide o najlepšiu časť života a je dôležité, čomu vtedy človek venuje svoje sily, 13. - Posledná hodina života, útoky satana a ako viesť boj o záchranu,15. - Muž je hlavou rodiny. Svätá rodina v práci, 17. - Hriechy katolíkov sú ohavné. Pre spásu treba robiť viac, 19. - Ľudia nasledujú bludy a klamstvá Lucifera vlastnou vinou, 20. - Návyk robiť náboženské cvičenia. Pavúk a včela, 21. - Utrpenie ako liek. Zmyselná rozkoš; i z rozjímania, 22.

Kniha VI.: Svadba v Kane. P. Mária sprevádzala Vykupiteľa sveta na jeho cestách.
Zodpovednosť mocných sveta a prelátov. Zábudlivosť a ľahostajnosť je neomluviteľná, 1. - Pozor na zakrývanie vlastných slabosti a nedostatkov. Samota, , 2. - Veda o pokore. Nákaza pýchy. Pretvárka, lož, snaha o vysoké postavenie,3. - Ako sa dnes ide cestou Herodesa a Herodiády. Kazateľská sila a moc J. Krista a Jána Krstiteľa, 4. - Judáš a sv. Ján; výstraha a povzbudenie. Jednanie podľa povahy a návyku bez rozmýšľania, vtedy sa ukazuje povaha. Znaky zatratenia, jedným je odpor k spravodlivým. Neposudzuj, Mária Magdaléna na púšti, 5. - Zatvrdilé srdce Judášovo. Dobrí a zlí sa majú navzájom znášať,6. - Satan ovplyvňuje Judáša, židov a Pilátovu ženu. Hriechy nenávisti, 8. - Sväté prijímanie,j je zločinom pristúpiť bez prípravy a zbožnosti, 9. - Zvrhlosť Judášovho srdca. Čnosť pokory a poslušnosti, 10. – Čo znamená „Bdejte“. Obnovovať horlivosť o svoju spásu, 12. - Väčšina ľudí nasleduje Judáša v jeho neprávostiach a vierolomnosti. Stupňovanie Judášovej zatvrdlivosti,13. - Spásonosná výstraha pre kresťanov. Meradlo zmyselnosti, 14. - Utrpenie Spasiteľa cez noc, keď ho Peter zaprel, 17. - Pilát nespolupracoval s pravdou, 18. - Zlý príklad vodcov pri zvádzaní ľudu, štvanie, 19. - Utláčajúci a utláčaní. Beda tomu, kto robí zo seba diablov nástroj, 20. - Rady pre mäkkú a miernu povahu. Klam kresťanov: opatrnosť, nenamáhať sa, 21. - Rehoľné sľuby. Tajomstvá pre celý život, 22. - Nové cesty zlých duchov pre zvádzanie. Lucifer zvolal veľkú poradu pekelníkov v pekle na tému, ako obmedziť či zničiť úžitok vykúpenia u ľudí. Podávali rôzne názory, zhodli sa, že Kristovi nemožno škodiť, nemožno zmenšiť nekonečnú cenu Jeho zásluh, ani účinkov sviatosti, nemožno ani sfalšovať Jeho učenie. Treba hľadať nové cesty pokúšaním, veď prirodzené náklonnosti a vášne tela u ľudí ostali tie isté a rozkoš milujúce tvory nezmenili svoju prirodzenosť...Začnime usilovný boj proti človečenstvu vnukaním nových lákadiel, podnecujme ich, aby hoveli svojim vášňam a žiadosťam...Rozhodli sa rozšíriť vo svete modlárstvo. Kde by sa nedarilo modlárstvu, tam budú zakladať sekty a kacírstva, pre ktoré budú vyhľadávať vodcov a učiteľov bludov najprevrátenejšie a najskazenejšie osoby z ľudského pokolenia. Zosnovali sekty a bludy Mohameda, Ária, Pelagia, Nestora a všetky ďalšie bludy, ktoré vznikli v Cirkvi od začiatku dodnes aj s tými, ktoré mali pripravené, o ktorých nie je potrebné ani radno sa tu zmieňovať. Lucifer prejavil veľkú spokojnosť s týmito pekelnými radami, ktoré odporovali Božej pravde a boli vhodné na zničenie samotných základov ľudského vyslobodenia, najmä Božskej viery. Niektorí diabli si zobrali na starosť bezbožných pôvodcov oných bludov, iní prevracanie náklonnosti detí, iní zvádzali rodičov k nedbalosti vo vyučovaní a poučovaní svojich deti, iní že budú spôsobovať medzi manželmi rozbroje, privádzať ich k cudzoložstvu, atď. 23. - Roznietiť treba zbožnosť. Ľudská povaha je zdĺhavá, drsná, a ak nie je vyškolená božským umením a vedou, neprináša v pravý čas žiadnu úrodu, 29.

Kniha VII.: Vzatie do neba. Korunovanie.
Ešte k 21. kap. Apokalypsy. Obnova ducha cvičením, 2a3. Tí, čo vedú iných, poučovaním, príkladom, svojim životom. Dlh. Bdelosť, 4. - Dary múdrosti a rozumu otvárajú cestu k rozhodnému konaniu, 5. - Prekážky proti Duchu Sv. Zatvrdilosť srdca,6. - Účinky sv. prijímania kedysi a dnes. Najmúdrejšia Matka z vnuknutia poznala a podnietila apoštolov, aby začali premieňať Telo a Krv Syna Božieho, aby touto novou obetou vzdávali chválu a vďaky za milosť vykúpenia a za všetky dobrodenia a aby dietky Cirkvi mohli prijímať pokrm života večného. Petrova reč k apoštolom: Hrozný príklad záhuby Judáša. Bol apoštolom ako my, ale v dôsledku lakomstva a hrabivosti zablúdil, odpadol, klesol do neprávosti a večného zatratenia. Varujme sa, aby žiaden z nás nemusel mať peniaze alebo s nimi zaobchádzať...7. - Ananiáš a Zafíra, túžba po peniazoch,9. - Cena duše, 10. - Vlády sú plné nespravodlivosti a neporiadku. Cnosti, 11. - Prečo sa neveriaci neobracajú? Či kacírstvo je potlačované a vyhladzované pomocou cirkevných pokladov? Kňazi sa stali podobní ľudu, namiesto toho, aby pozdvihli ľud k svätosti. P. Mária svojimi rukami a s pomocou anjelov obstarala veľký počet opisov Kréda a rozposlala ich učeníkom, ktorí ohlasovali vieru v rôznych častiach, pre ich veľké dobro a vznik mnohých zázrakov,13. - Obrátenie sv. Pavla, 14. - Diablov skrytý boj proti dušiam. Diabli pozorujú i úmysel rodičov pri plodení, či sú v stave milosti. Ak nie sú, snažia sa , aby si dieťa navyklo nejakým zlým skutkom v rokoch nevinného detstva, zmyselné rozkoše, ktorými je ich fantázia a obrazotvornosť naplnená, 15. - Lucifer vedie aj prenasledovanie Cirkvi od jej počiatku. O tom vedela i P. Mária, v prosebnej modlitbe prosila o pomoc pre apoštolov. Jakub v Saragóze, tam je svätyňa s posvätným stĺpom a obrazom. Je dôležité pre všetky dietky Cirkvi svätej, aby sa varovali nevedomosti, v akej žijú ohľadne nebezpečenstva, ktoré ohrozujú ich večnú spásu. Diabol všade kladie svoje nástrahy, je spravodlivé a patrí sa, aby kresťania nepodnikli nič bez toho, aby žiadali o Božie osvietenie, aby poznali, kde im hrozí nebezpečenstvo a chránili sa pred ním. 17.

Kniha VIII.: Cesta P. Márie so sv. Jánom do Efezu. Jej nanebovzatie a korunovanie.
Útoky satana na dušu v hodine smrti. Sv. Jakub, 2. - Prečo sa väčšina ľudí rúti do záhuby a zodpovednosť za to, 3. - Chrám bohyne Diany. Skazenosť Efezu. Amazonky a Lucifer. Rozoznávať úmysel, 4. - Rehoľná poslušnosť, 5. - Zjavenie sv. Jána 12. a 20., kapitolu možno vykladať iba cez Božie zjavenie. Najväčší boj P. Márie s diablami, 7. - Vznik evanjelií: Matúš v r. 42 v Judsku, hebrejsky, Marek v r. 46 v Palestíne, hebrejsky, opis v latinčine pre Rimanov, Lukáš v r. 48 v Achajsku po grécky, Ján v r. 58 v Malej Ázii po grécky, 9. Satan ľahko zvedie duše pre ich zábudlivosť a nevďak za vykúpenie, 10. - Šťastie človeka na zemi je prednostne sa naučiť Božej vede, 11. - Vďačnosť a nevďačnosť. Nepoznať náš dlh voči Bohu je pochabosť. Jeden z najohavnejších hriechov, ktorým ľudia urážajú Boha, je nevďačnosť za obdŕžané dobrodenia, za dar života, za jeho zachovanie, za zdravie, pokrm, česť, za majetky, za dar viery, krstu. Niekedy im Boh odoberie zdravie a iné veci, čo by mohlo byť pre nich požehnaním, ale oni to nesprávne považujú za nešťastie, krivdu. Neďakujú z lásky k Bohu, darcu všetkých darov, ale upadajú do sebaklamu tým, že vyhľadávajú tie pozemské pominuteľné dobrá, netúžia po duchovných veciach, milujú iba to, čo je viditeľné, takže si neuvedomujú, čo ich čaká vo večnosti a ani neprosia Boha o to najpotrebnejšie. Veď sa každý mohol narodiť v inej dobe, medzi pohanmi, bludármi, neveriacimi, a tak sa dostať do večného zatratenia. Ľudia, máte kňazov, sviatosti, osvietenie o živote večnom, požehnania, takže je za čo ďakovať neustále. Koreňom hroznej nevďačnosti je veľká túžba po hmotných dobrách. Nevďačnosť voči Bohu je znakom zatratenia13. - Pokyny pre rehoľnice, retreát. Život pominie ako sen, 15. - Teraz máme čas dobehnúť zameškané. Vzlet duše. Dokonalosť v konaní. K pisateľke MMB: Je čas, aby si dobehla, čo si zameškala a aby si obrátila vzlet svojho ducha k výšinám...Konaj všetky svoje práce so všetkou dokonalosťou a svätosťou...Satan ťa bude ustavične napadať rôznymi spôsobmi, aby ťa priviedol k pádu, do hriechu, alebo ťa zadržal v behu. Musíš ustavične túžiť po milosti Božej a snažiť sa všetko konať dokonalejšie a nepriateľovi nedopriať žiadnu príležitosť, aby našiel dušu bez bdenia alebo nezamestnanú nejakou pobožnosťou alebo skutkami čnosti. Duša sa povznáša a vôľa nadobúda moc nad telom a nadvládu nad nižšími zmyselnými mocnosťami a podriaďuje ich Božej vôli, 16. - Cvičenie k hodine smrti. Klam diabla. P. Márii ostávajú 3 roky života. Slávna kráľovná vesmíru vo svojej izbe v pokornej radosti vrhla sa na zem, akoby ju objala, hovorí: Zem, ďakujem ti, že si ma 67 rokov nosila. Si dielo Najvyššieho...Vy, nebesia, planéty, hviezdy a živly, stvorené mocnou rukou Božou, verní svedkovia a hlásatelia Božej veľkosti a krásy, vám tiež ďakujem za zachovanie môjho života, pomáhajte mi, aby som s Božou pomocou mohla dokonalejšie žiť zbytok života,. ktorý mi ešte ostáva, aby som sa ukázala byť vďačná môjmu a vášmu Stvoriteľovi. Pocestný zrýchli svoje kroky pri pomyslení, že má ešte kus cesty a deň sa už chýli ku koncu...Aj naša kráľovná zrýchlila svoje hrdinské snahy, ale nie zo strachu, ale pretože ju pobádala láskyplná túžba po večnom Svetle...S väčšou horlivosťou v rozhovoroch utvrdzovala vo viere veriacich zo svojho okolia... Na hodinu smrti sa nám treba pripravovať so svätou bázňou dávno pred smrťou.Na hodinu smrti sa nám treba pripravovať so svätou bázňou dávno pred smrťou. Nepripustiť si nedbalosti, neupúšťať od konania dobrého čo najdokonalejšie. Oľutovať každý deň previnenia, hriechy zanedbávaním dobrého, konfrontácia s Desatorom, akoby to bolo posledné účtovanie. Pokračuj v cvičeniach ako prípravu na smrť, v modlitbách, klaňaniach, padaním na tvár, strelnými modlitbami. Potom prijmi duchovne posledné pomazanie a sväté prijímanie. Roznieť svoje srdce túžbou hľadieť na Boha a pozdvihni sa k nemu do neba, kde má byť tvoje budúce prebývanie a terajšie obcovanie, atď.17. - Čo Kristus urobil pre Cirkev, nad tým treba myslieť dňom i nocou, 18. - Rozlúčková reč P. Márie, 19. - Poučenie pre zasvätené osoby a výstraha, 20. - Nevedomosť ľudí a nemyslenie na večnosť je neospravedlniteľná, 21. - Vďaky pisateľky, 23.

Mystické Mesto Božie, vydané MCM Olomouc v r. 1994.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk