Farnosť
Púchov

oltár

Na prahu nové éry

Úvod. Táto hodnoverná faktografická kniha talianskeho saleziánskeho kňaza, ktorý ešte v r. 1986 ju napísal s dobrým všeobecným prehľadom k pochopeniu zmyslu dejín, jeho filozofiu a teológiu dejín. Opisuje rôzne historické, spoločenské udalosti a ideológie, filozofov, mocipánov a ich boj o moc a rozdelenie sveta a ich prevažne deštruktívny vplyv, takže dnes zažívame už veľkú krízu, neistotu, že je to už ako za Sodomy a Gomory, takže smerujeme ku veľkému bojovému a katastrofickému stretu a to nie je na strašenie. A že živí budú závidieť mŕtvym, to čítame i v evanjeliu. Potom nastane ta „nová éra“. Tomu budú predchádzať rôzne znamenia, prírodné katastrofy, prenasledovanie, odpad od viery a pri tom treba venovať aj pozornosť biblickým i mimo biblickým predpovediam, napr. aj mariánskym, aby človek vedel sa včas zorientovať, tak ako Ninivčania, tí na čele s kráľom začali sa kajať, keď počuli Jonášovo kázanie a varovanie. Kniha je vhodná i pre poznanie základných historických udalosti na ceste spásy.

*Zmysel dejín môžeme spoznávať dvoma cestami, cez filozofiu dejín a cez teológiu dejín. Dejiny ľudstva však najvernejšie môžeme spoznať vo svetle Božieho zjavenia. Konečným cieľom ľudstva nie je pokrok, ani vedecký výskum, ani blahobyt, ani demokracia, ba ani jednota všetkých národov pod jednou politickou autoritou, ani kolonizácia iných planét, to všetko je druhoradé. Človek bol stvorený Bohom, preto je Boh jeho konečným cieľom a život v spoločenstve s ním. *Pád človeka a prvotný hriech, záhrada Eden. Pád Evy a dôsledky toho pádu. Lamech je násilník. Skazenosť v Sodome a Gomore je ťažký hriech proti prírode a preniká do sŕdc. Boží plán vykúpenia, Mojžiš v Egypte. Proroci starého Zákona predpovedajú Mesiáša. Cirkev na ceste a jej zrodenie. Židovské a rímske prenasledovanie.96. *Bludy, herézy, schizmy. Nestorius. Ateizmus. Slobodomurárstvo a hovoriť o ňom nie je ľahké, odtrhli sa od katolicizmu v r. 1738 a ich náuka osvietenstva pripúšťa existenciu Boha s ľahostajnosťou k osudu ľudu a tak chcú pôsobiť miesto neho všetkými prostriedkami.145. *Satan sa uvoľňuje z reťazov. Absurdné bludy 19. a 20. storočia, sebectvo, túžby vyniknúť, pripravili prvú a druhú svetovú vojnu, masakry, krutosť, Katyňský les, Hirošimu, obete komunizmu a terorizmu. *Teologické dezorientácie. Výsledky moderného biblického skúmania rozvírili pochybnosti o historickej vierohodnosti biblickej správy, spochybňujú Jána za autora evanjelia. Sekularizácia preniká i do života kresťanov. Na II. vatikánskom koncile sa vynorili modernistické požiadavky, kde neuspeli, ale po koncile sa presadzovali niektorými teológmi. *Sme pred rozhodujúcim stretom. Jedna epocha zapadá, nová sa rodí. Akým spôsobom dôjde k prechodu? Svetová rovnováha je veľmi nestabilná a maličkosť by mohla z minúty na minútu spôsobiť zrútenie. Dlhotrvajúce občianske nepokoje a vojny sú v mnohých kútoch sveta a terorizmus s vražednými a sebe vražednými akciami. Uvoľnenie démonických síl je zrejmé. I niektoré hudobné rockové skupiny sa dali do služieb Satana. Západ je skazený, chtivý peňazí, rozkoše, sexu, konzumizmu, stal sa egoistickým a nepriateľský Bohu tak isto ako komunistický Východ. Došli sme k bodu, nevidíme východiska, nedokážeme sa zastaviť a zachrániť pred silami zla, ktoré nás ženú ku katastrofe, pokračujeme ďalej. Jedinou nádejou je Boh. Len on nás môže zachrániť.252. *Spása prichádza od Ježiša cez P. Máriu. Biblické predpovede: Zachariaš 12 kap., Marek 13, 19-27; Lukáš 21, 25-28; Matúš 24, 21-31, 36-42. V týchto textoch je treba vidieť strašnú všeobecnú katastrofu, ktorá predobrazuje poslednú bitku Satana. Z knihy Zjavenia 20, 1-10... Až sa dovŕši tisíc rokov, bude Satan vypustený zo svojho žalára a vyjde, aby oklamal národy... Tu ide o náročnú exegézu a i keď výklady exegétov sú rôzne, nejednotné, predsa nám ako-tak objasňujú problematiku. Do toho zapadá i problém „mileniarizmu“, učiteľským úradom Cirkvi zamietnutý. Ďalšie predpovede sú v knihe Izaiáša, Jeremiáša, Micheáša, a v Žalmoch. Ďalšie predpovede sú z oblasti Mariánskych zjavení, niektoré sú Cirkvou uznané, iné čakajú na schválenie, v každom prípade rozhodnutiu Cirkvi je treba sa podriadiť. -Fatimské posolstvo. Tretia časť mala byť zverejnená v r. 1960. Žurnalista L. Einrich v novinách „Neues Europa“ v Stuttgarde 15.10.1963 v článku „Budúcnosť ľudstva“ prezentoval ako prezradenie tretieho tajomstva, ktorý ako tajný dokument z informačných dôvodov bol zaslaný vatikánskymi autoritami nukleárnym mocnostiam do Washingtonu, Londýna a Moskvy. Dokument je celý zverejnený v tejto knihe. Niečo z neho: Satan vládne na najvyšších miestach. Podarí sa mu zviesť ducha veľkých vedcov, že vynájdu zbrane, ktorými bude možné zničiť za niekoľko minút veľkú časť ľudstva. Ak sa ľudstvo neobráti, nastane čas časov a koniec koncov. Keby malo všetko ostať ako dnes, alebo by sa to ešte zhoršilo, veľkí a mocní zahynú spolu s malými a slabými. I pre Cirkev nastane čas najväčších skúšok. Existuje iný dôkaz, charizmatického pôvodu a dokonalá zhoda rôznych viet textu so zverejneným tretím fatimským posolstvom L.Einricha. Terezia Musco dostala posolstvo od P. Márie v r. 1932, keď mala iba 9 rokov. Posolstvo z Akity z r. 1973 sestričke Sasagawe, žijúcej v kláštore. Miestny biskup Ita potvrdil pravosť zjavenia. Anjel hovorí tejto sestričke: Nediv sa slzám P. Márie. Ak nevidíte, zabúdate na Boha a nie ste skoro schopní veriť. Posolstvo z Medžugoria: Svet nájde pokoj iba vtedy, ak sa vráti k Bohu. Pater Tomislav Vlašic 2. 12. 1983 o udalostiach v Medžugorii napísal pápežovi dopis. Posolstvo Mariánskeho kňazského hnutia dávané don Gobbimu. Nezdržujte sa u predpovedi. Volám vás k modlitbe, k pokániu, k sebe záporu, k cvičeniu čnosti, k dôvere, k dokonalejšej láske. Všetko sa môže zmeniť silou vašej modlitby a pokánia. Verte mojim pozvaniam. Prijímajte moje posolstvá. Pozorujte znamenia. Som začiatok nových časov. Charizmatické predpovede a posolstvá Kataríny Emmerichovej, sv. Jána Boscu, Leva XIII., Márie Valtorty; a od žijúcich charizmatikov M. z Dozule, od F.C., R.V.: Démon robí všetko, aby pomýlil pojmy. Moderní teológovia sa snažia dať evanjeliu iný výklad. Nie. Ostaňte verní. Žhavá výzva. Ctihodní pastieri Cirkvi, ktorých Duch Svätý ustanovil za vodcov a vládcov Božieho ľudu, je určená táto úpenlivá výzva pokorného kňaza, modliaceho sa a plačúceho nad všeobecným poblúdením. A tie mnohé zjavenia, naliehavé posolstvá doprevádzané slzami P. Márie. Správne rozlišovanie tých udalosti vždy riadi nutná opatrnosť. Ale pretože táto opatrnosť bola až príliš opatrnou, stala sa neopatrnou a marila Božské spasiteľné zásahy do záležitosti sveta. Musíme dúfať. Ako bolo Ninive zachránené pred hroziacou skazou, oblečme sa i my do vrecoviny a vzývajme Božie milosrdenstvo, aby sa Boh nad nami zľutoval. Vám učitelia a pastieri Božieho ľudu, je vyhradený tento úkol.

„Ušetri Pane, ušetri svoj ľud“.

NA PRAHU NOVÉ ÉRY, napísal Mons. Aldo Gregori, kniha vydaná v r.2000 MCM Olomouc.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk