Farnosť
Púchov

oltár

Pán Ježíš o svojich kňazoch

Dielo doporučuje kardinál D.C. Hoyos, prefekt Kongr. pre klérus: Bol som unesený duchovnou víziou, ktorá vrhá svetlo na zvláštnu krásu povolania k svätosti u zasvätených služobníkov a k pretvoreniu kňazov v Krista. Doporučenie dáva i veľký teológ P.G. Lagrange, ktorý radí, že k mystickým duchovným spisom sa treba približovať očami mystikov a to i dnes , keď sa hovorí o kríze kňazskej identity, predovšetkým spirituality. Do centra kňazskej spirituality treba postaviť obeť svätej omše. Kňazi sú tu pozvaní, aby sa vrátili do „materského lona“ eucharistického Večeradla a spolu s P. Máriou žili vo svetle prítomnosti a veľkňazskej moci Krista Vykupiteľa, ktorý pretvára srdce.

Zostavovateľ tejto knihy P.J. Gonzáles, MSpS, veľký teológ a mystik v úvode píše bratom kňazom: Nejedná sa o slová, ktoré odletia. Sú to Ježišove slová, ktoré majú silu, pôsobia v srdciach, prenikajú, obracajú, vytryskli z lásky. Som v kňazskej službe už 44 rokov ,ale nikdy som nezakúsil to, čo teraz. Živý cit nádeje a nadšenie pre kňazský život. A radosť, že každý kňaz, ktorý bude čítať toto Ježišovo posolstvo, bude uchvátený túžbou po kňazskom živote.

Brat kňaz, vznešený ideál pretvorenia v Krista je uskutočniteľný a je to ústredná téma posolstva. Potrebujeme kňazov, ktorí sú schopní žasnúť nad darmi Otca. Kňaz bez tejto schopnosti stáva sa neplodným,. nemá účasť na Božej tvorivosti. Boží plán s nami je pretvorenie v Krista, Hlavu a Pastiera v sile Ducha Svätého. Náuka tejto knihy je bezpečná a katolícka. Učí, ako zásadne zmeniť kňazský život. „Láska, ktorú očakávam od človeka, vyviera z večnej Božej Lásky. Bez nej by človek nebol schopný milovať.“ Kňaz má uskutočňovať svoje povolanie vo svätosti nielen preto, aby vyhovel vlastnému povolaniu, ale i preto, že jeho svätosť je privilegovaný prostriedok k ovplyvňovaniu duchovného chodu celej Cirkvi. Katechizmus katolíckej Cirkvi zdôrazňuje dôležitosť súkromných zjavení (KKC 65 – 67). Hoci zjavenie Božie je zavŕšené, jeho obsah ale nie je plne rozvinutý. Súkromné zjavenia sú v tom procese nápomocné. Pre úplné poznanie súkromného zjavenia potrebuje vizionárske mystické zdelenie konfrontáciu s vedeckou teológiou. Ide aj o prorocké svetlo a Božiu ochranu pred každým omylom pri odovzdávaní posolstva. Podľa II. vatikánskeho koncilu sú zážitky duchovných vecí kľúčom k novému čítaniu zjavených právd. Koncil chce, aby boli znovu obnovené zbúrané mosty medzi teológiou a hagiografiou (mystikou, životopisov svätých). Napr. v spisoch Terézie z Liseux je prežité poznanie toho, čo je Cirkev, ktorej jas a žiar nie je schopný teológ obdivovať. I tieto spisy od Conchity Armide boli overované veľkými teológmi. Je to posolstvo o spiritualite a môže ho odovzdávať ten, kto ho prijal totálne vo svojom vnútri. Pozor, teológii hrozí aj nebezpečie zo svojho rozumovania, a pre uprednostňovanie vedeckých techník sa stratí zmysel pre tajomstvo.

Výňatky z posolstva:
Si určená (Conchita) k posväteniu duší, zvlášť kňazských, ktorí zapália svet ohňom Kríža. – Mojou vôľou je spasiť duše za každú cenu. Otec hľadá kňaza vo Mne a Mňa v kňazoch. Jak veľká je dôstojnosť kňaza. Nastane deň, keď prídem súdiť svet so všetkými vernými kňazmi. Trápi Ma myšlienka, že v ten deň budem musieť zavrhnúť duše tých kňazov, ktorí...mazlili sa s hriechom, nedávali prednosť Stvoriteľovi. Nechcem, aby sa tak stalo(44). Keby kňazi boli druhým Mnou, boli by vyriešené problémy, ktoré trápia moju Cirkev, duše by rástli v dokonalosti a Ja by som mal prostriedky, ako komunikovať so svetom. Mnoho duší hynie vinou kňazov(52). Ešte je čas...Mária je najkratšou cestou prístupu k Duchu Svätému, k rastu lásky, ktorá pretvára (58). Chcem mať všetkých biskupov a kňazov v jednote Trojice. Všetko vyviera z plodnosti lásky. Panenské duše sú odleskom plodnosti Otca (59). Túžim celou svojou dušou, aby kňazi docenili, využili a poznali svätú plodnosť Otca a stejne tak plodnosť Panny Márie, je to duchovná božská plodnosť, ktorá plodí duše pre nebo(61). Pre Mňa je dôležité mať teplo matky, preto chcem, aby Cirkev bola Matkou (67). Koľkokrát prišla Mária viditeľne na zem, aby bránila Cirkev a zachraňovala duše(70). Duch Svätý nepôsobí v srdciach poškvrnených hriechom. Požadujem radikálnu premenu kléru, ustavičnú starostlivosť biskupov venovanú formácii kňazských duší a najväčšiu bdelosť v seminároch, majú sa mi podobať ešte skôr, než budú vysvätení(74). Kiež by biskupi si vzali k srdcu dielo obnovy mojej Cirkvi, ktoré musí začať u kňazov. Je tu mnoho slamy a málo zrna(75). Chcem radikálnu zmenu, nadišiel čas zabúšiť na srdce biskupov a kňazov. Vlna sexuality a nemravnosti zaplavila svet, preniká až do svätyne a moji kňazi spia...(76). Už v seminári musí kňaz praktikovať čnosti, treba byť im nablízku a súčasne sa mnoho modliť. Bdelosť a modlitba. Semináre musia byť liahňou svätcov, to je budúcnosť Cirkvi(79).

Každý kňaz musí byť vernou kópiou Márie, ktorá bola na zemi dokonale pretvorená vo Mňa (102). Kňaz Kríža musí byť tiež nebom, kde vždy dookola žiaria všetky čnosti, ide o 24 pravidiel napr. v spovednici bez poškvrny hriechu, svätý, pokorný, múdry,... (120). Kňaz, ktorý nezískal podiel na Otcovej plodnosti, pretože nie je ani panický , ani čistý a ani nenadobudol pretvorenie vo Mňa, jeho styk s dušami bude neplodný, alebo s malým úžitkom pre nebo(149). Je veľa dôvodov, prečo kňazi nemajú byť ženatí(163).

Duša i telo tvoria jeden celok, ide o spásu duše i tela, to treba vedieť(189). Milujem v Otcovi svätú plodnosť, priepasť lásky a bolí ma, keď je tupená od mojich kňazov. To je tajomstvo mojej bolesti(195). Moja láska nemôže zniesť, že sa duše zatracujú. Preto kričím na svojich kňazov, duše, duše! Chcem, aby si kňazi toto uvedomili. Neúnavne opakujem, že potrebujem v Cirkvi svätých kňazov, čistých a plných horúcej lásky, horlivosti a ohňa Ducha Svätého(198). Musia sa umŕtvovať, činiť pokánie, aby odčinili nedostatky zmyselných duší, obetovať sa, stáť sa hostiou, premeniť sa v obeť(216). Pozor na žiadostivosti tela, očí, skazené srdce. Ako môže očisťovať ten, kto nie je sám čistý? Pohoršenie kňazov spôsobuje veľké škody a dezorientuje určité duše. Existuje aj mnoho skrytých hriechov kňazov a tie vyžadujú zvláštne zadosťučinenie(223). Je malý záujem niektorých kňazov o chudobných(229). Mnoho kňazov je ohrozených nedostatkom štúdia a svätých kníh(234). Kňaz musí byť pre všetkých, a láskavý, prostý, bez strojenosti, musí bdieť nad svojimi citmi a sklonmi, chovaním. Mnohí kazatelia hľadajú vlastnú slávu, svojimi rečníckymi kvalitami, to nie je dobré. Majú zasievať moje slovo, semeno a obracať duše; posväcuje len ten, kto je svätý(237). Prehnaná aktivita zhasína ducha a mnohí kňazi sa nechajú vtiahnuť do toho prúdu a ľahko upadnú do nežiadúceho extrémizmu(243). Čistotu kňazského konania otravujú situácie, snaha (falošná), neznepriateliť si..., udržať vzťahy, vlastný prospech... prispôsobujú sa niektorí nesprávnym osobám a kritériám(256). Kňazi často nedokážu správne hodnotiť rôzne situácie. Veľmi nutne potrebujú čnosť predvídania, opatrnosti, ide o zodpovednosť za duše(261). Milovaní kňazi, milujem i kňaza odpadlíka... treba ho zadržať na pokraji priepasti. V Cirkvi sú i tajné odpady, zamaskované, prekrývané maskou pokrytectva(272). Čistota, čistota, čistota, generálna spoveď kňaza(280).

Apoštolát Kríža a na Kríži, je aj o tom, ako získať duše. Byť ukrižovaný pre svet a pre zmyselné záujmy, milovať bolesť, prijímať bez výhrad vôľu môjho Otca ako Mária(295). Kiežby biskupi a kňazi uvažovali o týchto pravdách. Ježiš chce ich radikálnu zmenu...(316). Biskup je zrkadlo, vzor kňazom k nasledovaniu a k napodobňovaniu, k zachovaniu jednoty...v láske...predchádzať zlu...(328). Nadchnúť sa pre Môj program... a bude aj koniec neresti zo sexuality. Generácia za generáciou sa stráca v hmotnom a je udusená nízkymi vášňami(331).

V srdci kňaza, ktorý sa pretvára vo Mňa, božské čnosti giganticky rastú(339).Len kňaz pretvorený vo Mňa môže pretvárať duše a to v takej miere, v akej je ten kňaz pretvorený vo Mňa. A to je bod, ktorý by mal pohnúť a podnietiť kňaza, pretože v miere, v akej posväcuje sám seba, bude môcť posväcovať; a v miere, v akej sa pretvorí vo Mňa, obdrží silu k pretváraniu duší. - Dôležitosť jednoty (369).

Duch Svätý, pretvor ma s Máriou a v Márii v Ježiša Krista pre slávu Otca a spásu sveta. Amen.

Z Kresťanskej knižnice Púchov. Conchita de Armida: Pán Ježiš o svých kněžích, MCM Olomouc 2010.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk