Farnosť
Púchov

oltár

Poselství Milosrdné Lásky maličkým duším

Sú to mystické rozhovory sprostredkované z neba Pánom Ježišom a Pannou Máriou jednej duši, posolkyni, vydatej ženy matky rodiny. Je to určené pre napravenie a obnovu všetkých ľudí. „ Ja sám prídem na konci časov, aby som vykonal spravodlivosť. Prečo ste niektorí udivení? Sú to stále moje slová, Duch a život. Že Ma nespoznávate? Sú to stránky evanjelia. Buďte dostatočne pokorní, aby ste sa rozpoznali v tomto Posolstve, ktoré vám posielam každému. Tá alebo ona časť knihy sa vás týka. Objavte ju vo svetle Mojej milosti.“ Kniha má Imprimatúr i Nihil obstat.

++ Milujte svojho Boha z celého srdca a nadovšetko a milujte sa navzájom. Život uteká tak rýchlo a je tu večnosť. Uvažujte častejšie o tejto pravde. Dobrota, spravodlivosť, bratská láska...(97).

++ Nemysli si, že si mimo nebezpečia, pretože sa ti dostáva zvláštnych dôkazov mojej lásky. Nevieš, že samo moji svätí boli podrobení strašným pokušeniam? Padáš, veď ani nevieš, že sa vzdiaľuješ z mojej náručie. Tvoje rozhorčenie bolo spravodlivé, ale nie hnev. Čí patrí duši bez viery, aby išla príkladom? Ale ty, ktorá ma miluješ! Vzchop sa! Musíš sa pokoriť. Naprav svoje prvé hnutie hnevu väčšou miernosťou, väčšou trpezlivosťou. A príď pre potrebnú silu k môjmu Srdcu. (123.)

++ Keby ľudia boli tak múdri ako sú bláhoví, urobili by zo zeme raj. Ale oni naopak, skrz svoju prehnanú pýchu vyvolávajú nerovnováhu stvorenia. Všetko prevracajúce ideológie prispievajú len k zničeniu života v dušiach. Naliehavosť môjho volania k svetu nemôže uniknúť pozornému duchu tých, ktorých poverujem, aby ho šírili. K rámcu vecí patrí, aby to bolo schválené zákonnou autoritou. Toto schválenie je potrebné k plodnému vyústeniu podniknutého diela (241).

++ Ak je život v tomto svete plný nástrah, nie div, že sa na to chytia duše neupevnené vo viere. Modli sa za tie duše a vydávajte svedectvo. (275).

Nestvoril som ľudstvo, človeka, aby užíval rozkoše na tejto zemi, ale pre jeho slávu v nebi skrze lásku, ktorú mi dokázal už tu na zemi. Ak odmietnu poddať sa Môjmu zákonu, ktorý som dal Petrovi, nebudem viazaný otcovskými povinnosťami. Len pokánie a skutočná ľútosť ma k nim znovu privedie.

++ Duše sú v nebezpečí smrti, lebo ich srdcia zatvrdli ako kameň, nevedia milovať... Bude snáď zem vymazaná z vesmíru? Dráma sa odohráva v srdciach...A predsa trvá jedna nádej. Totiž ta, aby sa človek navrátil ku Mne v pokání a v láske.(302).

Cirkev musí zachrániť svet svojou svätosťou. A nedosiahne svojho cieľa tým, že bude zdieľať život sveta, veľmi tým riskuje. Zámienka dobra, ktorého sa dovolávajú, nie je nič iné ako prostriedok, ako zapadávať do blata hriechu. Povedz mi, kto je taký svätý, aby sa mohol obtierať o zlo a pri tom nebol vo veľkom nebezpečí, že mu podľahne? Duše sa nechajú získať, ak prídu do styku so svätosťou, pretože majú hlad a smäd po spravodlivosti a čistej láske.(303).

++ Bázeň je začiatkom múdrosti. Múdrosť je v plnosti žitá láska. Ľudia nie sú zďaleka múdri. Sú takí teológovia, ktorí v tomto Posolstve rozoznávajú múdrosť a Božiu lásku. Ale i takí, ktorí si hovoria teológovia, aby kritizovali a ničili. Sú i takí, ktorí sabotujú autoritu, a autorita nie je vždy v službe Božej a jeho Cirkvi. Sú takí, o ktorých sa zdá, že povzbudzujú, ale ktorí v skutočnosti stavajú prekážky dielu spásy. Zlo je tolerované i keď nie je schvaľované a dobro sa kritizuje.(347).

Výchova. Osud sveta je na rázcestí. Problém mladých ľudí je zaiste vážny a je zavinený slabosťou dospelých. A nebude vyriešený, dokiaľ si oni neuvedomia svoju zodpovednosť voči nim a predo Mnou. Je treba nadchnúť vrodenú ušľachtilosť driemajúcu v ich dušiach v smere povinnosti a opravdivej lásky. Rodičia a vychovávatelia majú svätú povinnosť kráčať pred nimi po ceste vedúcej k životu a pozývať ich k svojmu nasledovaniu príkladom svätosti, správneho života, súcitu s trpiacimi, životom božských čností, rešpektovaním ľudských a mravných hodnôt, poznaním Boha v jeho Sviatosti lásky a úctou, ktorá patrí jeho svätému menu, skutkami vychádzajúcimi nie z tela, ale z ducha, láskou a bratstvom. Mladí ľudia sú malé deti, ktoré sa dívajú, ako žijú tí, ktorí im dali život tela a ktorí im odopierajú život duše svojou nedbalosťou a svojim modloslužobníctvom. Vedomie dobra a zla je pre mnohých zrušené a následkom toho žalostného stavu je, že tí, ktorí nesplnili Stvoriteľom splnený úkol, totiž vychovávať zdravým spôsobom deti, nájdu utrpenie a horkosť skrz opustenie a ľahostajnosť tých, ktorých držali vo svojom náručí a ktorí im unikajú, pretože ich láska bola len láskou sebeckou a bez životného základu. Zavinia ich nešťastie, zatiaľ čo si mysleli, že im preukazujú lásku. Nastupujúca generácia nemôže byť zachránená než láskou, modlitbou a pokáním. (350).

++ Moje dieťa, tvoja bieda je utopená v prívalu môjho milosrdenstva. Dávaj len pozor na svoje prvé hnutie. Ži stále v Mojej prítomnosti a pamätaj dobre, že nikto z ľudí nie je uchránený od pokušenia. Všetkým však dávam milosť vzdorovať pokušeniu, ak sa chytia ruky, ktorú im podávam.

++ Detičky moje, vedzte, že poslušnosť je zlatý kľúč, ktorý otvára dokorán nebo. Vzdávajte vo svojich kostoloch svedectvo Bohu svojou slušnosťou a zbožnosťou. Niektoré rozhodnutia sa vám môžu zdať bezdôvodné, ale ak je to v súlade s pravidlami svätej Cirkvi, prikazujem vám, aby ste sa mu podriadili. Ak nie je v súlade so skutočnou múdrosťou, nie je na vás, aby ste ich súdili. Nezabudnite, že Ja jediný môžem zmeniť tvár zeme. Ja riadim toto dielo a vaša poslušnosť voči predstaveným je Moja pečať. Majte pred očami Mňa v Mojich deťoch – kňazoch a veďte rozoznať vznešenosť ich poslania. Žiadam od všetkých rešpektovanie svätých miest, úctu k môjmu svätému Menu, bratskú lásku medzi vami, poctu Nepoškvrnenému Srdcu Mojej svätej Matky, vieru v moju lásku a nádej v Moju pomoc. (367).

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk