Farnosť
Púchov

oltár

Poselství Nejsvětejšího Srdce Ježišova Světu

Naliehavé posolstvo P. Ježiša dané rehoľníčke Jozefe Menéndez v 20. storočí, s Imprimaturom. Stručný výber, ukážka. Posolstvo je veľmi časové, zdá sa, že sme na vrcholu prevratu svetových dejín, na vrcholu snách pyšných ľudí prevracajúcich Kristovo učenie: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a spravodlivosť...

*Mnohokrát bola vrhnutá do pekla, o čom vydáva svedectvo. Hrozné výkriky zatratených sa ozývali zo všetkých strán, niektoré preklínali svoje telá, iné svojich rodičov...(20). Nie je možné opísať hrôzu tých duší: „ Všetko je stratené, som navždy zatratená“. Iné sa hlásili z očistca: jedná hovorila: Ja som mala povolanie, ale stratila som ho čítaním špatných kníh, ďalšia vyznávala: ja som sa nestarala dostatočne o duše mi zverené, iná hovorila: moja veľká pýcha ma priviedla k bránam pekelným, mala som vplyv na veľké množstvo ľudí a teraz bych sa rada vrhla k nohám i toho najposlednejšieho žobráka.../25).

*Kto je Ježiš? On prichádza na svet nie ako všemohúci Pán, ale chudobný, ako služobník, ako dieťa. Potom sa zriekol spoločnosti svojej milovanej Matky, venoval sa vyučovaniu ľudu o Božej láske, uzdravoval chorých, všade dobre robil a nakoniec položil život za získanie spásy pre nás ľudí. Mnohí o tom nevedia, iní nechcú vedieť, pohŕdajú ním a on má slovo lásky pre každého.(33).

*Vám, ktorí ma nielenže nemilujete, ale ma i nenávidíte, prenasledujete, hovorím: Prečo?, čo som vám učinil? Odpoviem za vás: „Že ste ma od svojho detstva až doteraz nepoznali, bolo tým, že vás o mne nikto nepoučil. A keď ste vyrastali, prirodzenosť tiež vo vás vyvíjala lásku k rozkošiam a radovánkam, túžbu po bohatstve a voľnosti. Prišiel deň, keď ste počuli o mne, ako sa má žiť podľa zákona (Desatora). Až do tej doby ste sa riadili len svojou prirodzenou náklonnosťou a svojimi vášňami . Nie je divné, že chcete protestovať, chcete užívať života, byť voľní a sami sebe zákonom? V tom spočíva počiatok vašej nenávisti voči mne. Ale ja som váš Boh, vás Stvoriteľ a Vykupiteľ, milujem vás, máte veľké a nesmrteľné duše určené pre večnú blaženosť.../34).

* Hovoríš, že neveríš v budúci život?...Povedz mi, si tu úplne spokojný a nepociťuješ nikdy túžbu po niečom, čo tu na zemi vôbec nemožno dosiahnuť? Je tvoja túžba ukojená po pôžitkoch, po bohatstve?(37).

*Ak chcete byť šťastní v tomto živote a zároveň si zaistiť večnú spásu, robte, čo vám poviem, vy chudobní...vy bohatí...venujte aspoň pol hodinky nedeľnej povinnosti, sv. omši. Povedzte tam nebeskému Otcovi všetko, čo sa týka vašich rodín, dietok, obchodu, práce, svoj zármutok, utrpenie...všetko, (39).

* V Getsemanskej záhrade. Vzal som zo sebou troch učeníkov, aby som vás poučil, že tri schopnosti vašej duše musia prevádzať vašu modlitbu. Pamäť má pripomínať Božiu dobrotu, lásku a milosrdenstvo. Rozum má vyhľadávať cesty k spolupôsobeniu s milosťou a Vôľa má upevňovať predsavzatie pracovať pre Boha stále viac a lepšie.(49).

*Judášov bozk. Milované duše, ktoré pristupujete k sv. prijímaniu... Viete veľmi dobre, že v istej spoločnosti, kde vás to tak ťahá, sa vedú reči, ktoré ma zraňujú, a vy tam predsa idete, tak strácate moju drahocennú milosť... – A ty, prečo prevádzaš obchod, ktorý je pochybnej kvality?. Nevieš, že je to nezákonný zisk, nezákonný postup v spoločenskom živote, nezákonné bohatstvo? – Nežiadam od vás, aby ste sa zbavili svojich vášni, pretože viem, že to nie je vždy vo vašej moci, ale žiadam len , aby ste proti nim bojovali... (53). Počúvajte moje slová: Bdejte a modlite sa! premáhajte svoje zlé náklonnosti a nenechajte ich sa rozrastať v zakorenený zvyk.

*Peter zapiera. On, ktorý pred niekoľkými hodinami sľuboval mi vernosť až na smrť, a mal príležitosť vydať o mne svedectvo, na obyčajnú otázku slúžky odpovedá zapretím mňa a keď otázku opakovala, strach v ňom vzrastal, už prisahá, že ma nikdy nepoznal... Hovorím vám, ako aj Petrovi: Zabudli ste na dôkazy mojej lásky, ktoré som vám dal... na to, čo nás spojovalo...Ak ste slabí a bojíte sa, že podľahnete ľudským ohľadom, utiekajte sa ku mne pre silu, nedôverujte sebe.(55).

*Judášovo zúfalstvo. Potuloval sa sem a tam ako obeť výčitiek svedomia... Ó, prečo si neprišiel ku mne, ako kajúci... Vy všetci, ktorí ste na strmej ceste hriechu,...uprchlíci a blúdiaci, viny, ktorých ste sa dopustili, zatvrdili a zaslepili vaše srdce... ak ste k vôli ukojeniu jednej alebo druhej vášne zabočili na špatné cesty...a keď pominuli pohnútky, alebo spoluvinníci vás opustili... nepoddávajte sa zúfalstvu... je tu čas na odpustenie... aj v poslednej sekunde života si môžete ešte vykúpiť späť život večný... nepripusťte, aby vás ťarcha hriechu a zla, ktoré ste zavinili, aby vás premohla. Ja, Ježiš som váš Záchranca.

*Chcem pre seba získať deti..., tie nevinné srdcia, ktoré ma nepoznajú a vyrastajú studené, ľahostajné, nepoznajú cenu svojej duše. Prajem si, aby tieto mladé duše našli domov, kde by sa naučili mňa poznať, kde by rástli v bázni môjho zákona, v láske môjho Srdca.

* Ale vedz, že hovorím len o chybách z krehkosti, nedopatrením, nie o úmyselných hriechoch. – Duše, ktoré ustavične spojujú svoj život s mojim...i s prácou skoro bezvýznamnou...s čistotou úmyslu, nie z rozmaru...Skutok – cenným ho učiní len úmysel, s akým ho koná.(93).

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk