Farnosť
Púchov

oltár

Pravidlá pre rozumné uvažovanie a jednanie

Pravidlá pre rozumné uvažovanie - graf

1) ROZVÁŽNOSŤ:

 • Pravidlá múdrosti, Pamäť (čistá), predstavy (nečisté preč), úsudok, z minulých skúsenosti tvoriť si pravidlá,
 • Súdnosť, príčiny, zásady, čo sa má konať teraz, „Nerob iným to, čo...“
 • Obozretnosť, súlad - prítomnosť, minulosť, budúcnosť. Predvídať dôsledky (výchova, rozvody, vojny, konzumizmus, životné rozhodnutia...),
 • Prezieravosť, nejednať prenáhlene, obratnosť,
 • Ostražitosť, odpor – vyhýbať sa prekážkam čnosti,
 • Jednovládna múdrosť.
 • Mnohovládna múdrosť:
  • pre vladárov vladárska,
  • politická, ako vládnuť nad mestami, krajinami, republikami,
  • hospodárska, pre riadenie domácnosti,
  • vojenská, pre vedenie vojny a riadenie armády.
 • Iné pomôcky múdrosti:
  • synesis – obratnosť,
  • eubulia – pohotovosť,
  • epikeia – schopnosť správneho úsudku.

Poučenie: Ak človek nie je obdarený všetkými dokonalosťami múdrosti, to nie je chyba. Ale ak je nedbalý k poučeniam a pravidlám múdrosti, to je vážna chyba a príčina mnohých ďalších chýb a prehmatov. Následkom tejto nedbalosti vášne prekážajú a znemožňujú to, čo požaduje múdrosť. Z toho pochádzajú i prenáhlenosť v konaní, nestálosť v dobrých predsavzatiach, neovládaný hnev, atď.

2) SPRAVODLIVOSŤ:

 • Návyk, poháňa vôľu, ochrana práv človeka,
 • Rozdeľovanie spoločného majetku pre živobytie každého človeka. Lakomstvo, hrabivosť, zatvrdnutosť. Obchody,
 • V civilných súdoch rozsudky,
 • Prenáhlené posudzovanie,
 • Voči Bohu povinná úcta, česť, klaňanie, vnútorné a vonkajšie, vďačnosť. (Rozvracači prirodzeného poriadku).
 • Zbožnosť, úcta k našim rodičom, kňazom, patriarchom, svätým,
 • Čnosť poslušnosti.
 • Vďačnosť, pravdymilovnosť, vľúdnosť, štedrosť (skúposť, márnotratnosť, pochlebovanie!),
 • Obrana viery a Božích zásad. Škody.
 • epikeia – výklad zákonov podľa ducha.

3) STATOČNOSŤ – MRAVNÁ SILA:

 • Miernosť v jednaní, v znetlivosti, v chtivosti. Znížiť a vylúčiť pocit hnevu.
 • Dať voľný priebeh hnevu, alebo ho potlačiť, i vášne – podľa účelu a prospechu.
 • Trpezlivosť v znášaní utrpení a ťažkosti. Proti rozmarom ženskej vrtkavosti.
 • Veľkodušnosť a veľkomyselnosť. Nechvastať sa. Nenechať sa uniesť malými vecami
 • Šľachetnosť. Ľudia obyčajne idú za svojimi náklonnosťami, aby ich iní považovali za šľachetných. Oddávajú sa hnevu, nadutosti, vypínavosti, netrpezlivosti, namyslenosti a chvastaniu, sú znakom zlého srdca, pokrytectva, samoľúbosti.

4) MIERNOSŤ:

 • Ovládanie zmyselnosti, žiadostivosti spriaznených s hnevom,
 • Nenechať sa unášať rozkošami, ani spoločnými,
 • Dieťa nevedie rozum ale nápady a neovláda ich. Strach má iba pred trestom. (nemiernosť – detinská neprávosť).
 • Neriadiť sa žiadostivosťami – zvieracími rozkošami,
 • Striedmosť, striezlivosť v jedle, v pití, v obliekaní, v držaní tela, v pohybe,
 • Skromnosť v slovách, v skutkoch,
 • Sebaobmedzovanie ( hry, telocvik, tanec, žartovanie, smiech),
 • Vnútorná i vonkajšia vyrovnanosť,
 • Zvedavosť, Dina Gen. 34,1,
 • Zdržanlivosť, krotenie svojich žiadosti, vášní a záľub,
 • Túžba vedieť viac ako je potrebné – nedostatok pokory a lásky (Dina).

5) KEĎ VÝKON VÔLE RIADIA PRIAMO ZMYSLY,VÁŠNE A NÁKLONNOSTI; teda bez použitia Božských a kardinálnych čnosti a rozumu:

 • Je to klam. Pri rozhodovaní vôľu takých riadi obyčajne len to, čo poznajú svojimi zmyslami a ihneď pristupujú ku skutku bez toho, aby ďalej uvažovali alebo sa radili. Zmyslové dojmy hneď pôsobia na zvieracie chtíče a náklonnosti. Takí ľudia nejednajú podľa správneho úsudku, ale podľa popudu vášne podnietenej zmyslami a ich predmetom. Kto premýšľa iba o urážke a bolesti, ktorú mu spôsobili iní, hneď je nutkaný k pomste. Kto povoľuje túžbe po cudzom majetku, je nútený k nespravodlivosti. Podobne nešťastne konajú tí, ktorí konajú podľa žiadosti očí, tela a pýchy života, atď.
 • Žiadosť, ktorá láka ľudské zmysly, porušuje súdnosť – úsudok a zatemňuje rozum. Takým bol i tragický príbeh Judášovho pádu. Zlý sklon zmýšľania, jednanie podľa povahy a návyku.

Toto grafické znázornenie bolo spracované v Kresťanskej knižnici v Púchove podľa knihy Mystické Mesto Božie VI-5 a VII-5, a aj rozpis kardinálnych čnosti je z tejto knihy MMB. K tomu ešte prikladáme tento dodatok pre zvýraznenie dôležitosti:
*Ľudia pred Mojžišom sa riadili podľa svojich náklonnosti a upadali do bludov a hriechov. Potom, keď dostali Zákon – Desatoro, i tak upadali; a upadajú až dodnes (MMB 1 – Mystické Mesto Božie).
*Ukázať moc môjho slova a jeho rôzne účinky podľa toho, či ten, kto ho prijal, patril do zástupu ľudí dobrej vôle, alebo patril k ľuďom, čo majú zmyslovú vôľu, ktorá nie je nikdy poctivá. Tu sú dva protiklady: Sledujte vývoj dobra u apoštolov a vývoj zla u Judáša a jeho zostup až k pádu. (Evanjelium od Valtorty 10 – E.V. 10).
*My často súdime práve podľa reakcie zmyslov, teda s najväčšou nedokonalosťou. (E.V.4)
*Meditujte o moci vôle, ktorou absolútne rozhodujete a môžete získať nebo alebo peklo (E.V.10). Vôľa je všetko (E.V.6).

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk