Farnosť
Púchov

oltár

Prečo veriť

Táto kniha od Scotta Hahna ponúka vysvetlenie prečo veriť. Mala by byť povinným čítaním pre každého kat. študenta VŠ, pre seminaristu, pre kňaza, ktorí majú ďalej toto vysvetľovať, ale aj to, ako vieru odovzdávať. Táto kniha má nesmiernu hodnotu, píše arcibiskup Washingtonu. Je to „vlajková loď“ súčasnej apologetiky. Uvádza prirodzené dôvody, ale aj biblické a kráľovské. Predkladá i plán potrebného celoživotného vzdelávania.

Študenti dejín asi vedia, že medzi cirkevnými otcami staroveku je kategória apologetov , ktorí sa podujali vyjadriť kresťanské učenie v takej forme, ktorú mohli pochopiť aj nekresťania. Cirkevní otcovia staroveku sa neodvolávali príliš na Božie zjavenie, ani na Bibliu, ale na logiku, vedu, prírodu, dejiny a zdravý rozum.

Prirodzené dôvody: Ako katolíci, by sme mali mať dobre vytrénované kresťanské myslenie. Teda by sme mali túžiť po serióznom štúdiu vierouky, Svätého písma, dejín a filozofie. Ak necítime túto túžbu, mali by sme o ňu prosiť v modlitbe, aby nám tu túžbu Boh daroval. - Logika je nástrojom rozumu a je nevyhnutnou zložkou dialógu, má svoje pravidlá a také základné sú štyri:
1) princíp neprotirečenia,
2) všeobecná spoľahlivosť zmyslového vnímania,
3) princíp kauzality,
4) pojem sebauvedomenia.
Ak nebudeme používať logiku, ostane nám len bezzásadové tvrdenie (28). - Prirodzený zákon je krásna vec, gravitácia, prirodzený inštinkt a je to empiricky overiteľné. Keďže svet je vybavený značným zmyslom pre náboženstvo a predsa je ten svet dnes v takom morálnom a náboženskom zmätku. Prečo? Aj preto, že prirodzená povinnosť ľudí klaňať sa Bohu, oslavovať ho a mu ďakovať, sa zanedbáva. Svätý Pavol nepovažuje ateizmus za intelektuálny problém, ale za problém srdca a vôle – svojvôle(55). - Príroda však zjavuje Boha nielen ako zákonodarcu, ale aj ako Boha stvoriteľa. Každý človek sa s tým musí vyrovnať alebo žiť s dôsledkami... a Boh ich nechal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu... čítame v Písme. Skúste si prečítať dejiny vojen v 20. storočí, o nacistickom Nemecku, o komunistickej Číne, o Kambodži a o Sovietskom zväze. - Späť k prírode! Neviazaný životný štýl rozkladá život. Prirodzený zákon existuje preto, aby pripravil ľudí na nadprirodzenú milosť v prirodzenom zákone, v prirodzenej teológii, v prirodzenom náboženstve a v náboženskom živote spravodlivých pohanov – neveriacich. Túto dôležitú lekciu sa musíme učiť v každej generácii znovu a znovu. - Až katolícky filozof J. Maritain vyviedol národy z filozofickej slepej uličky pomocou prirodzeného zákona a tak mohli začať prácu na spoločných cieľoch komunisti, demokrati, moslimovia a Američania (68). - Prečo pre rozhovory s ateistami máme používať výlučne jazyk rozumu a skúsenosti? Lebo oni neprijímajú autoritu Biblie. - Dnes už my kresťania si nevážime svedectvo prorokov s takou vážnosťou, ako to robili naši predkovia. - Očití svedkovia Ježišovho života videli udalosti, a prorocké knihy boli po stáročia až do polovice 20. storočia záležitosťou pamäte ľudí a najúčinnejším hodnoverným svedectvom. Memorovanie bolo za tým účelom cenným nástrojom a aj pre ďalšie vzdelávanie(86). I dnes sa niekde úspešne používa (v USA).

Biblické dôvody: Nemali by sme sa obávať potvrdiť, že máme vysokú mienku o historickej hodnote Biblie, Nového i Starého zákona. Moderní archelogovia to dosvedčujú. Na Kalvárii Ježiš z kríža svojej Matke povedal: „Žena, hľa tvoj syn!“ A sv. Jánovi povedal: „Hľa, tvoja matka!“ Mali by sme túto scénu veľmi pozorne sledovať, Ježišove posledné slová, posledná vôľa, závet. - My kresťania sme povinní napodobňovať Krista. Vážiť si máme P. Máriu ako Kristovu Matku a aj ako našu Matku. Naša úcta voči Márii je vlastne prejavom našej zbožnosti voči Ježišovi. - Mária ostala ustavične pannou. Tomu verili aj reformátori Martin Luther, Ján Kalvín, U. Zwingli a J. Wesley, o tom píše reformovaný pastor Max Thurian. - Svätá omša je presiaknutá Bibliou. Aj gestá sú biblické, aj kňazské rúcha. Katolícka bohoslužba sa veľmi podobá na nebeskú bohoslužbu , ktorá sa opisuje v knihe zjavenia. Keď kňaz rozpína ruky, napodobňuje Mojžiša počas boja s Amalekitmi.

Dôvody kráľovské: Musíme sa držať dobrého učenia a študovať tie najlepšie apologetické argumenty. - Izrael v zasľúbenej krajine ostával oddeleným národom. Riadil ich sám Boh svojimi prorokmi. Potom sa dostali do pascí kráľovstva, ako to videli u susedných pohanských krajinách, ale ich žiadosť bola vzburou voči Božej vláde. - Zvitky od Mŕtveho mora hovoria o dvoch mesiášov. Duch tej doby sa uchoval v análoch historika Jozefa Flávia a ten zaznamenal účinkovanie a pád niekoľkých mesiášov. I pohan Herodes Veľký chcel vyzerať ako „Dávidov syn“, obnovil krajinu i chrám jeruzalemský. - Po vzkriesení sa ktorýsi učeník pýtal: „Pane, teraz obnovíš kráľovstvo Izraela?“ Avšak najviac podrobnosti o kráľovstve podáva Lukášovo evanjelium. Judáša nahradili Matejom. Keď bolo opäť dvanásť apoštolov, udalosť Turíc označuje obnovu Izraela ako kráľovstva pod vládou Dávidovho syna a je to začiatok vlády apoštolov nad týmto kráľovstvom. – Cirkev je Božie kráľovstvo. Kde je Eucharistia, tam je kráľ. Kde je kráľ, tam je kráľovstvo. Dávidovo kráľovstvo nachádza historické naplnenie v Katolíckej cirkvi. Dávidovské kráľovstvo sa nielen obnovilo, ale aj premenilo. Syn Dávidov sedí na tróne v nebeskom Jeruzaleme. Cirkev – kráľovstvo existuje zároveň v nebi i na zemi.

Apologetické povzbudenie: Buďte stále pripravení k obhajobe, ale robte to skromne, s bázňou, aby ste ľudí pozdvihovali, nie umlčali. Niekedy sa pri rozhovoroch dáme strhnúť mechanizmom argumentácii a premárnime veľa príležitosti, aby sme svedčili o milosti. Veľký teológ M. Scheeben povedal, že Tridentský koncil dal serióznu odpoveď na protestantské otázky o ospravodlivení, ale katolíci ju ignorovali a nechali sa vtiahnuť na formulovanie odpovedí právnickým jazykom reformátorov a tak vylúčili možnosť zamerať sa na to nadprirodzené. M. Luther opísal ospravodlivenie ako učenie, na ktorom Cirkev stojí alebo padá. Trident definoval ospravodlivenie ako „prechod zo stavu, v ktorom sa človek rodí ako syn prvého Adama, do stavu milosti a adopcie za Božích synov.“ Znovuzrodenie predchádza ospravodliveniu! - Prvé obrátenie, o ktoré sa musíme usilovať, je vždy naše vlastné. A potom musíme predstaviť svoju vieru pozitívne, a nie vznetlivo, prudko. -Evanjelizácia nespočíva len na argumentoch. Keď ľudia vidia Cirkev a jej členov, musia vidieť realitu kráľovstva, náš život ako Božích detí. Keď sme Božie deti, všetky ostatné tajomstvá majú svoje miesto. Krst, svätá omša, svätí, preblahoslavená P. Mária je našou Matkou, pápež je naším Svätým otcom, Cirkev je našim domovom.

Z kresťanskej knižnice Púchov. Knihu vydali redemptoristi v r. 2009.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk