Farnosť
Púchov

oltár

SIBYLA - Proroctvo kráľovnej zo SÁBY

Naša staršia generácia si pamätá na proroctvá Sibyly, keď ešte nebola televízia a v zime po dlhých večeroch v mnohých rodinách sa čítavalo z tejto napínavej prorockej knihy popri katolíckeho vierovyznania a účasti na bohoslužbách. V  tejto knihe sú rozhovory dvoch múdrych ľudí z dávnych čias, Sibyly a  kráľa Šalamúna, ide o obdobie vyše 900 rokov pred Kristom. Kráľovná často potvrdzuje svoje slová výrazom: Písané je vo hviezdach; a čítame tam, že vo svojej krajine vládla múdro, spravodlivo  pre dobro obyvateľov. Obdivuhodné boli jej vedomosti o Božích veciach a odkiaľ ich mala? a múdro sa ich držala pri spravovaní svojej krajiny a ľudu. Jej proroctvá sa týkajú dejín až po dnešnú dobu. Ešte keď sa chystala táto kráľovná navštíviť Šalamúna do ďalekých krajín, odovzdala vládu na ten čas neprítomnosti vybraným občanom a kládla im na srdce toto: Vládnite spravodlivo, majte na zreteli záujem svojho ľudu, bráňte jeho slobodu a svoju krajinu do poslednej kvapky krvi a nikdy nesiahajte na slobodu iných. Netúžte po cudzom, obrábajte svoje role a dajte pozor na svoje stáda, nešetrite toho, kto by chcel krajinu vašich otcov ukradnúť či podmaniť si, alebo daňami zaťažiť. A potom s veľkým sprievodom sa dala na ďalekú cestu k Šalamúnovmu kráľovstvu. V siedmy deň nepokračovali v ceste, kráľovná hovorí k sprievodu: “Boh prikázal, aby siedmy deň bol venovaný jeho oslave. Modlite sa, lebo všetko, čo vidíte, od Boha pochádza...“ Veru dnešní vládcovia štátov mali by sa čo od nej učiť, ako spravovať svoje krajiny a viesť ľud v Božom duchu. A vlastne by sme ani nemali byť nadmieru zvedaví na to, ako sa plnia jej varovania do budúcnosti, ale viac sa zaoberať s jej morálnym profilom a na tie časy s múdrymi návodmi, a zodpovednosťou, akými viedla svoju krajinu a ľud a ako túto krajinu a ľud zodpovedne ponechala ďalším nasledovníkom.

*Kráľ, si múdry a meno tvoje je veľké. Ale vedz, že po tvojej smrti kráľovstvo izraelské na dve časti bude rozdelené a ľud tvoj sa stane bezbožným a neposlušným. Ale vinu nesmieš hľadať v ľude, lebo ľud tvoj vedený zlým príkladom tvojím, príde na nesprávnu cestu. Oddáš sa pitiu a nerestiam a so ženami pohanskými budeš hrešiť a ľud daňami zaťažíš. Vinný je ten človek, kto vopred o zlom čine uvažuje a úmysel potom uskutoční; ale ten, kto skutok zlý bez úmyslu spácha, nie je vinný. Nevedomosť hriechu nečiní. Nie je vinný ľud, ani národ, ktorý zlí vodcovia vedú, beda takým vodcom. Zatratený nech je ten, z koho pohoršenie pochádza. Zapamätaj si to, kráľ Šalamún, odožeň hriešne túžby svoje, aj našepkávačov, ktorí ťa k tomu navádzajú; a tak zachrániš národ izraelský.

*Kráľovná, teda Sibyla so sprievodom navštívila Golgotu a slávnostne zvolala: „Pozdravené buďte miesta sväté a sväté ostanete až do konca sveta.“ Šalamún bol prekvapený a hovorí jej: „Veď Golgota je popravisko, miesto potupné“ Kráľovná hovorí: „Nezabiješ, tak povedal Boh“. Šalamún: „Ale ako trestať lotrov a cudzoložníkov?“ Kráľovná: „Boh je spravodlivý sudca a odplatí každému podľa jeho skutkov. V mojej krajine zločinec je na čele poznačený výstražným znamením a do hôr a na púšť vyhnaný na večné časy. Opustený, bez priateľov, zahynie. Stane sa, že niektorý po rokoch vracia sa na kolenách s prosbou k svojmu kmeňu a prosí o prijatie. Mnohí z týchto vydedencov sú potom spravodlivejší od tých, ktorí nikdy nezhrešili. A moja návšteva na Golgote, kráľ Šalamún, Syn Boží sa narodí z panny, prinesie posolstvo pravdy všetkým ľuďom a na Golgote bude popravený, nebude zločincom. Začudoval sa Šalamún vraviac: „Tvoje videnia ťa klamú, kráľovná. Nie je možné, aby potomok Dávidov a môj pravnuk na Golgote skonal“. „Nemýlim sa, kráľ! Bude hlásať svätú pravdu z vnuknutia Otca svojho a aby presvedčil, bude i zázraky konať. Mesiášom bude nazvaný. Je mnoho vecí medzi nebom a zemou, ktoré nikto nikdy nepreskúma, ani nebeské poslanie veľrada nepochopí a z mylného výkladu zákonov mu smrť najpotupnejšiu pripravia. Stane sa, nájde sa zradca, za strieborný peniaz ho zradí a pomôže ho odsúdiť. Zradca vlasti a svojho rodu nie je hoden ani trestu Hospodinovho. A zradca Mesiáša sa odsúdi sám. Vidím kráčať smutný sprievod popravný, vidím členov veľrady, veľradou podplatená jeruzalemská zberba kričí: „Hoden je smrti, na kríž, na Golgotu!“ Zasial dobré semeno, ponesie plody na veky.“

*Sibyla prorokuje o ženách. „Buď svetlo“ povedal Hospodin a bolo. Stvoril stromy, kvety, vtáky, ryby, zver a človeka. Prešla doba. Prišiel hriech Adama a Evy, hriech Kainov a ďalšie hriechy potomkov. Prvotným hriechom zaťažený človek pracoval na vinici Pánovej, aby udržal svoje telo, ale nepracoval, aby povzniesol dušu svoju, lebo v ceste mu stála žena, vždy, keď človek prichádzal k Hospodinovej milosti, vrhla ho naspäť do pozemského prachu. Tak to bude až do skonania sveta; vo všetkom, čo rozvráti od základov mravnosť ľudí a ich konanie, vo vojnách i v mieri, vždy je pôvodcom žena. Ženu Boh obdaril najväčším darom, plodnosťou, muža oplodňovaním, s božským úmyslom, nedať mu vyhynúť. Žena však v tomto dare našla len opojenie svojich zmyslov a úmyselne hreší. Prídu však časy, že zabudne žena na dôstojnosť matky, zabudne na povinnosť vychovávateľky, zabudne, že aká žena taká rodina, taký národ a celý ľudský svet. Bude nespokojná so svojim poslaním, bude sa stavať proti Hospodinovým príkazom, svojim šatom a účesom bude napodobňovať muža. – Zhrozil sa Šalamún: To je nemožné! Kráľovná pokračuje: V mnohých krajinách dosiahnu ženy rovnosť s mužmi. Na to príde čas úpadku. Opojné nápoje a omamne jedy budú požívať, ich plodnosť ochabne a ľudstvu bude hroziť zánik. Muž, hoci je vášňami ovládaný, predsa so záľubou pozerá na svoju rodinu. Ty kráľ Šalamún, ako vladár a pán zeme, musíš dbať, aby rody boli zdravé, pracovité a bohabojné. Žena a hruda zeme, to sú dve lásky mužove, treba aby týmto dvom láskam bol muž vždy verný. Hospodin naznačil, že človek nie je stvorený preto, aby bol utláčaný, teda niekomu poddaný, ale aby každý mal plnú možnosť samostatného života. Ale prídu časy, keď celý svet jeden druhého bude mať pod sebou bez toho, že by si to ľudia uvedomili; prídu časy, keď pán zotročí celý svet. Ľud pôjde životom k smrti, bude sa nazývať dokonalým a vyspelým, ale v podstate bude otrokom svojich zákonov. Rimania svojimi veľkými víťazstvami budú oslepení. Príde človek, ktorý túto veľkú ríšu zradí. Hospodin dal zem všetkým, aby sme ju obhospodarovali, aby sme z výnosu jemu obetovali, ale nepovedal, aby sme obilie a múku daňami a lúpežami vymáhali. Mnoho je divného v tých časoch i v časoch budúcich. Nespravodlivosť voči chudobným a poctivo pracujúcim to bude, čo Rimanov vyženie. Vidím, že páni sa nepolepšia, lebo moc zlata pretrvá ďalších tisíc rokov.

Zapísané je: Dávno ľudia zabudnú, že žil kedysi Mesiáš. Rok 1200. Kniežatá, králi tak isto prestanú žiť podľa prikázania jeho a aj na to zabudnú, že z chudobných rodov vyšli a len neprávosťami sa k blahobytu dopracovali. A povstanú proti sebe. Ale nie preto, aby hájili pravdu a spravodlivosť, ani aby svojmu ľudu pomohli, ale pre svoj majetok na úkor svojich súperov, aby ho nespravodlivo rozmnožili. Z úkrytu, z pozadia povedú vojnu. Oslavovať sa dajú ako víťazi, ale neprávom, hrdina je ten, čo bojuje s mečom v ruke a vlastný život nasadí. Vidím ísť vojsko od severu Európy, vojsko za vojskom, ide bezcieľne, ide azda len preto, aby vraždilo a drancovalo. Taká je vlastne každá vojna, bojovníkom sa dá myšlienka, ale nesprávna. Vidím zem Európu upadať mravne, ide o zlo už zakorenené. Aký vládca, taký ľud. Hospodin bude trestať suchom, hladom, morom, záplavami, nielen v Európe, a tak, aby neporušil rovnováhu, ktorú sám do prírody kedysi dal. Nad Európou sa opäť zjaví kométa, znamenie. Prvý výbuch nastane na juhu Európy. Potom ďalšia vojna, štyria vladári skrížia svoje meče a do vojny sa zamieša celý svet. Budúci človek bude chcieť žiť ľahko, bez spomienky na Boha; a v tom je počiatok ďalších vojen. Nastane zemetrasenie. Pred vodou a ohňom dá sa uniknúť, ale pred zemetrasením nie. Utekáš do púšte a ani nevieš, že tesne za tvojím krokom alebo pred ním otvára sa zem. Ale mýliš sa, ak sa nazdávaš, že ľud sa polepší. Keby človek v týchto časoch svoj roztopašný život zanechal, keby si priznal, čo všetko preňho Mojžiš a Mesiáš vykonal, mnohým vojnám by zabránil a svojmu utrpeniu predišiel. Ľud pôjde ďalej za svojim hriechom. Hospodin je pre mnohých ľudí len vtedy, keď trpia, keď nemôžu ďalej, keď ich sily sú úplne vyčerpané. Vtedy prichádza k presvedčeniu, že tu niekto musí byť, čo jeho cesty riadi, Stvoriteľ, ktorý vládne nad ním a nad všetkým. Po narodení Mesiáša zase úrad kňazský bude, ktorý bude sprostredkovateľom medzi Hospodinom a ľuďmi, k jeho vznešenému poslaniu pribudne apoštolský úrad a Mesiášove slová bude šíriť na celom svete všetkým národom. Z moci svojho úradu majú kňazi napomenúť vladára, ktorý sužuje svoj ľud. Ale ich mocou vyrastie aj pýcha a nadutosť. Jedine bratstvo a láska k bratstvu Mesiášovmu môže svetu prospieť, nič iné.

Roky 1500-2100. Ženy nebudú chcieť trpieť pôrodnými bolesťami, budú sa zdráhať mať potomkov; a taká žena je mŕtva pre národ. V každom čase, keď človek bude chcieť prekonávať Božie dielo, prídu pohromy. Hospodin prikázal: Nebudeš obcovať s mužským pohlavím ako so ženou, to je ohavnosť. Tento nemrav - neresť sa zakorení v každej krajine. Mravnosť a čistota sú základom cesty k Bohu. Na severe Európy vystúpi muž z ľudu, diablom poučený a peklom podporovaný, tisíce ľudí budú v žalároch a tisíce budú umierať hladom.

Svet upadá čoraz viac a viac. Hospodin upozorní ľud 12x. Znamenia: veľké mrazy, mladí budú predčasne umierať, ľudia vytvoria rôzne prístroje, lož bude pravdou, pretvarovanie sa, sobáše mladistvých a rozvody, vyrúbané lesy, veľké dane, umieranie od hladu, bojové piesne, žlté národy sa spoja, svätý Peter bol prvý na stolci Mesiášovom a posledný bude Peter Rímsky.

Kráľ Šalamún, odlož toto moje proroctvo, za mnoho sto rokov ľudia uznajú, že Sibyla, kráľovná zo Sáby, pravé proroctvo ti dala.

Z knihy SIBYLA, opätovné vydanie v r. 1990, Smena, z arabštiny, pôvodné vydanie z r. 1861.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk