Farnosť
Púchov

oltár

Storočnica Fatimy a jej odkaz

Čo nás čaká? Peklo a katastrofy? Alebo „jar Ducha“ a mier?

Fatimské zjavenia sú najaktuálnejšie pre naše 20. a 21. storočie. Najdôležitejšie sú tri proroctvá a výzvy: k pokániu, k úcte: Nepoškvrnené Srdce P. Márie a zasvätenie Ruska tomuto Srdcu. Ignorovanie týchto troch fatimských výziev umožnilo Satanovi – Drakovi z Apokalypsy zmocniť sa diania vo svete a aj vo vnútri Cirkvi a malo obrovské bolestné ničivé následky a to: 2. svetovú vojnu, komunizmus, revolúcie, totalitné režimy, ateizmus, bezbožnosť, mravnú skazu, zbedačenie, hlad, atď. Došlo k prenasledovaniu kresťanov, k nadvláde Satana a k utrpeniu veľkej časti ľudstva. Bolo zabitých a umučených vyše 100 miliónov ľudí ako obetí 2. svetovej vojny a komunistických režimov a ďalších vojen.

A teoretický a praktický ateistický materializmus nakazil zmýšľanie ľudí a postoje k životu bez Boha.

Za tým všetkým je Satan ako červený Drak zo Zjavenia sv. Jána a Čierna šelma –slobodomurárstvo: Vplyv čiernej šelmy za posledné tri storočia zosilnel a po páde „železnej opony“ dostala od Draka plnú moc.

„Človek neprávosti“ – Antikrist a NWO. Nastane veľký odpad od pravej viery a o to sa veľmi usiluje Šelma v mene tolerancie a práv umele vykonštruovaných menšín (ako LGBTI), a aj za pomoci zákonov v rozpore s Desatorom, prirodzeným poriadkom a tradičnou kultúrou. Služobníci Šelmy inkriminujú pravých kresťanov a tradične zmýšľajúcich občanov z intolerancie, xenofóbie, homofóbie, diskriminácie, rasizmu, extrémizmu, ba i z nacizmu, šliapu po ich právach a právach ich detí a pokutujú ich, berú im deti a stavajú pred súdy.

A tzv. “obranná“ aliancia NATO pod zámienkou oslobodenia od terorizmu a presadzovanie demokracie, dosiahli pravý opak: chaos, krvavé nepokoje, terorizmus, imigrácie (Irak,atď).

Šelma podobná baránkovi, je to vnútorný nepriateľ cirkvi, slobodomurárstvo v cirkevnej hierarchii a aj liberálni teológovia; budú tiež príčinou odpadu od viery. O tom je reč v 3. fatimskom posolstve, ale aj v posolstve z La Salety a Akity.

Posolstvá sú dôležité aj pre lepšie pochopenie vrcholiaceho duchovného boja. Avšak na účinné poznanie posolstiev nestačia len vedomosti o nich, ale treba ich modlitbou a rozjímaním pretaviť do zmýšľania, slov a skutkov.

Pokánie! Pokánie! Pokánie! Niet pochýb, že toto sú najdôležitejšie slová fatimského posolstva a všetkých posolstiev „Naplnil sa čas a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Pokánie seba a za seba, potom za iných.

Zástupné pokánie: Za svojich príbuzných, predkov, známych, priateľov, za farnosť. Za svoj národ, za Slovensko, za Cirkev, Európu a celý svet. Za dejinné neprávosti a vodcov.

Ako? Odsúdením zla (nie ľudí), odprosovaním, uzmierovaním, modlitbou i obetami, skutkami milosrdenstva a lásky.

„Kde je tvoj brat, Ábel?...Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.“ Človek dneška dokázal spustiť kolobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedokáže.

V r. 1931 portugalskí biskupi zasvätili svoju vlasť a národ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. A to uchránilo Portugalsko od revolúcie a od občianskej a 2. svetovej vojny. Reagovali na výzvy P. Márie: pokánie, spovede, prvé soboty na uzmierenie urážok Nepoškvrneného Srdca, ruženec s rozjímaním, zástupné pokánie, zmierne modlitby a obety, trpezlivé znášanie a obetovanie utrpenia, úsilie o život s Ježišom, Máriou a spoločenstvom Cirkvi. A veľmi sa im to oplatilo.

A čo my Slováci? Uzmierme zlo a vytlačme Zlého. Dostali sme víťazný Kristov dvojkríž., aj mimoriadnu ochranu a pomoc našej patrónky Sedembolestnej

Výstraha Lucie z r. 1957. Hovorí pátrovi, ktorý má na starosti blahorečenie Hyacintky a Františka: „Otče, Najsvätejšia Panna je veľmi smutná, pretože nikto nevenuje pozornosť jej posolstvu, ani dobrí, ani zlí... Ale...nebeský trest sa blíži, nemôžem uvádzať ďalšie detaily, lebo sú pod tajomstvom. Je to 3. časť posolstva Našej Panej, ktorá zostane utajená až do r. 1960. Dva kľúčové Božie pokyny pre vývoj Cirkvi a sveta v 20. storočí: 1) zasvätiť Rusko a za 2) v r. 1960 odhaliť 3. fatimské tajomstvo ostali neuskutočnené. Vyhlásenie o splnení sú klamlivé. Zasvätí Rusko Benediktov nástupca pápež František? 25. marca 1984 v posolstve MK don Štefanovi Gobimu hovorí Panna Mária: „Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami.“ Ďalšie spresnenie nám povedal rímsky stigmatizovaný mystik Antonio Ruffini v r. 1990: Zasvätenie Ruska? Ján Pavel II. NIE, ani jeho najbližší nástupca, ale až ten ďalší.

O aké „krvavé udalosti“ ide? Terorizmus, vojna, prenasledovanie, invázia, alebo ich kombinácia? Veľmi veľa bude závisieť od nášho osobného a spoločného obrátenia, podobne ako v prípade Portugalska.

Podľa zjavení Panny Márie v Garabandale, Medžugorii, v Dechticiach a na iných miestach, po znaku kríža na nebi má nasledovať v stave podobnom klinickej smrti, vnútorné osvietenie Svätým Duchom všetkých ľudí. Každý spozná lásku Boha Otca i Syna, svoju vzdialenosť od nich, miesto, kam by sa dostal, keby v tomto momente zomrel... Preto je dobré byť v stave milosti, zachovať si pokoj a tešiť sa z premeny. Na spomenutých milostivých miestach Panna Mária dala vizionárom 10 tajomstiev, ktorými nás chce v určenom čase pripraviť na najbližšie udalosti. Jeden z nich, Martin Gavenda z Dechtic povedal:

„Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne. Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v 1.tajomstve, sa udejú 3 dni pred druhým tajomstvom...2.tajomstvo zahŕňa veľké varovanie. 3.tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý P. Mária prisľúbila. Obsahom ďalších tajomstiev je 7 trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania a zázraku nezmení. Matka milosrdenstva je s nami.

Slovensko – strategické „srdce“ Európy. Orgány EÚ a agentúry a nadácie bohatých svetoglobalistov zo Západu ju účinne finančne dotujú (konzumnú pakultúru). Chcú nás úplne ovládať. A obrať nás úplne o vlastenectvo, národné povedomie a „dedičstvo otcov“. A potom Slovensku vziať aj jeho zem, nerastné bohatstvo a vodu.

Súčasná Európa je zaplienená okultizmom a novopohanstvom ako staroveký Egypt. Ale Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii.

Náš národný a cyrilo-metodejský symbol, dvojkríž, napriek snahám protinárodných a protikresťanských globalistov zvíťazí.

Našu jednotu treba posilňovať najmä tam, kde pred 1150 rokmi začala a priniesla požehnanie všetkým Slovanom, teda na našom starodávnom Devíne. To je náš slovenský Sion. To je miesto požehnania a jednoty Slovákov aj Slovanov. Putujeme tam?

Modlime sa za našich biskupov a ďalších svedkov Pravdy! Mali by zabojovať...

Pane Ježišu, veď nás, posilňuj Svätým Duchom, aby sme......

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem.....

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor.....

Sedembolestná Panna Mária fatimská a slovenská, sme tvoji....

Svätý Cyril a Metod...

Svätý Michal archanjel...

Svätý ruženec

Z knihy STOROĆNICA FATIMY A JEJ ODKAZ, Vydavateľ JAS, Václav Kocian, 2017.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk