Farnosť
Púchov

oltár

Světlo 2009

 1. Vedec Eccles o nesmrteľnosti duše. Evoluce, vznik ptáku a savcu.
 2. P.Mária Sárovská, Guadalupe, príklad evanjelizácie. Zvony Nagasaki. Evoluce, podvody.
 3. Sv. Frantzišek obracia heretiky, keď deti počúvajú maminku, žvatlají. Rolník bude obvinený, keď neobdelá zem.4svedomie. 9Evoluce,človek.5Modlitba za oslobodenie.
 4. e.prasací chripka, podvod. Haiti. 2byť tam, kde sa tvorí myslenie. 10Reforma, k lidu? neprijateľné, tradícia, skrz Krista k Bohu.11Evoluce,kapacita mozgu.
 5. 11Proti krizi len náboženstvo, k morálke, zmena zmýšľania.11Hľadajte najprv Božie kráľovstvo. 6Sv. František.
 6. e.lobistické nátlaky.4.Sv. František. 2Historický František?11Evoluce,DNA bunka.12EÚ bezbožstvo, ľud. normy. 12Anglia, zákon o rovnosti-NIE, pasca, stádo. Homosexuáli.
 7. 2Anton Paduánsky. 6Sv.František, zamestnať mladých. 7da Costa: Ne do pekla! 8 Manž.Csaky, deti. 6Hruza, hriech.11Ježiš fascinuje muslimy, 8 EÚ.
 8. 8EÚ parlament schválil rovnoprávnosť mužov a žien, potraty.4Sv.František. 6Demaskovať satana. 8Buenos Aires, euch.zázrak.11Jak pôsobí internet na sexuálne chovanie, maniaci. 11Sexuálna revolúcia 68, W.Mixa, s nezletilými, spoluvina!, celospoločenský mor.
 9. 10Angela z Foliňo.
 10. 2Sv. Bonaventúra. 4Domek v Loretu. 6Sv. Grignion.10Sv. František. Sv. Jozef, patrón.
 11. 2Sv.Bonaventúra.6Conchita,koniec sexualite.7Pio,sv. omša.10Sv. František, heretici.
 12. 2Tomáš a Bonaventúra, dve cesty.8Neokleštené kresťanstvo, oklieštené je hriech.
 13. 2Albert Veľký. 6Božie milosrdenstvo.8Rivas. 10PiusXII. 10Sv.František.
 14. 9Z Afriky, buďte odvážnejší, nemlčať. 11Sv. František.
 15. e.Posvatno sa stráca, Pio proti novostiam.7USA, choroba APA 1973 zrušená. 0,03% na kňazov, 8Umelé oplodnenie.
 16. e.CH.Meves, geniálny proces srodenia bio-psycho. 2BenXVI.,kňaz,nie seba ale Písmo a KKC.Venard horlivý. 8Argumenty v homodebate, adopcie. 10Mystici corporis.11František.
 17. e.stav sveta, pred Bohom. 6Nepodceňovať proroctvá. 8Sex, zbožie, mozog, rozdiely a v škole sa učí o rovnosti pohlaví! politika, ideológie. Rodičia, bdelosť, potreba nových informácii z vedy.11Sv. František obracia heretiky.
 18. e.večnosť, radosť, záhuba. 12Zneužitie, kňazi. 2Na dne priepasti, Bože. 7Pakt Hitler-Stalin. 9Vezeň Pilecki. 10Sv. František obracia heretikov.
 19. e.Chtič,Cirkev, sola scriptúra. 4Duch Sv., Ježiš a Otec. 9Armida a semináre. 10 Sv. František obracia. 11Muž z plátna a žena bez lásky. Príprava na kňazstvo.
 20. 9Teroristi, určení pre peklo. 12 Peklo a Torgau. EÚ, antidiskriminačné opatrenia. 8Sv. František. 10Život kresťanov v Pakistane.
 21. USA, dievčatá v triede, orálny sex. 6Vizionárka A. Rädlerová. 6C.Betrone.11V Iraku peklo.
 22. e.prinútenie a láska. Ľudské práva? potraty? 10Medžugorie, satan, modernizmus. 4 tri bomby na Vatikán. 4Humanita bez Boha, beštialita, kríza, hosp. rast-rakovina. 7Posledná hodina. 10C.Ježišovo srdce svetu. 4Christogenéze kozmu, cieľ dejín, obrátenie, hospodársky rast? lichvářství, kríza.
 23. e.pokušenie, žiadostivosť. 4Ženu činí krásnou láska. 5Kríze, normálne? zbožnosť. 7KKC, peklo. 10C.Betrone, vojna, hlad, spása.
 24. e.fakulty, zlá teológia. 5 Okno, jaro a pokrok po koncile. 9C. Betrone. 10 Terezia z Liseux, moja cesta je bezpečná, nezblúdila som.
 25. e. Úpadok začína klérom, zjavenia. 4Mateo. 6P. Mária Brigite švedskej. 8Kláštory. 9Mučeník dialógu s islamom. 8Katastrófa v mex. zálivu. 11Relativizmus, katechizácia.
 26. e.Rehoř. Zlořády, Luther, Kalvin, Hus. Samozvaní. Terezia z L.Peter, pozri...4Mateo,sv. omša, s Hostii 5x kríž. 6Conchita:plodnosť, pretvorenie. 10Celibát. 12Con.Betrone.
 27. 4Mateo, sv. omša. 5Posolstvá B. Petitové. 8C.Betrone. R.P.M. misionár, kňaz.
 28. e. sv.omša, posvätno. 6Tresty pre ochrancov potratu. 4Mateo, sv. omša. Boží lid. 5Obnova kňazstva, duša ženy. 10Prenasledovanie v Egypte. 11Akita, plač P.M.,trest.
 29. e. vymierajúca generácia. 8Argentína 90%. 6Nasadil život. 7Jak dále v liturgii, otočiť o 180 st. Pastorácia mládeže – stretnutie so živým Kristom v Cirkvi.
 30. e.Kontaminované semináre. Afr. kňaz zvoní na poplach. Dejiny duše, súkromné zjavenie. 2KKC. Medzinárodné stretnutie kňazov 10.6.2010. 8Kňaz od Matky Terezy.
 31. e.Spoluvykupiteľka, prekážky. 5Amsterodam, ľudová zbožnosť, katastrofy. 8Ordinácia žien, NIE.
 32. e.nebo, peklo. Ľud. liturgia? 2Tarzicius. 5Kráľovna apoštolov, učiteľka kňazov, plodnosť. 8Šesťročná Nenoline zomiera ako svätá. 15Medžugorie, posolstvo.
 33. e.kard. Newman, krst, milosť, postoj väčšiny. 4Posledná generácia v Itálii? 11Následky potratu. 2Edit Stein. 4Učiteľka kňazov, plodnosť, pokr. 6Kard. Newman, hľadač pravdy, spory. 9dialog s pravoslavím. 11Terezička, plodnosť.14Koncil, parakoncilná ideológia.
 34. 2Pius X.odsúdil modernizmus. 4Fatima neskončila. 8Parakoncilná ideológia proti duchu jednoty. 12Sultán, pravá tvár islamu, proti E, diktarúra.
 35. e.Márnotr. syn bez lásky stráca schopnosť uvažovania. 5Spoluvykupiteľka. 8Dokument o inkvizícii. 9Panenstvo srdca. 12Plavba Brazília, Perú.
 36. 2Hildegarda. 6Jednota duší, kňaz Olier, zásah, duch.podpora. 9Zdnešniť Krista, Scheben „Tajemství kresťanství pre formáciu v seminároch“.
 37. e.Keď zrnko evanjelia padne do...4Podnikateľ M.C., najlepší človek Brazílie. 7Kard. Newman, životné chyby. Beda, liberalizmus v náboženstve. Christianofobie, sekty. 10Europa bez Krista? Antievanjelizácia, liberáli, G-68,zelení, homo, politici, ich vplyv, cieľ. Čo máme robiť? tri: duchovné, modl.o 12h; profesionálne: svedectvá; postoje, rodiny; súkromné: www.europe4christ.net.(vlajka). 12Rakúsko, odpad. Sú zverení modlitbám verných.
 38. e.strátu viery predchádza strata lásky. 2Klára. 4Toufic, pustovník. 6Obrátenie, zemetrasenie, Terezička. 7Anjeli strážni. 10 Betrone. 8Manželia k misiam.
 39. e.kard. Newman, obr. a iní nie. 6Boh stvoril svet. Obrátenie. 11Holokaust. 4B.Longo, satanista. 7Súkromné zjavenie, hranice, záchrana, mystika života. Úloha P. Márie, je Matkou v radu spásy. Tajomstvo zla, nekajúcnosť.
 40. e. Kráľovstvo B. i diabla vedú do večnosti. Siať nové horčičné semená. 10Kultúra bez citu. 2Matilda a Gertruda. 7Terezia z A. 9Katolik, potraty a homosexuálne manželstvá, Nie.
 41. e.Conchita, proti falošnej mystike. 6Šance v chaosu hodnot. 9Život lásky v duši, Conchita.
 42. e.33baníci. 10Život lásky v duši. 2Angela z Foliňo, peklo, strach. 7Zložiť ruky. 9Kadidlo, nepriateľ? Gender 68.
 43. e.saduceji dnes, bludné náuky. 2Alžbeta Durinská, šťastné detstvo. 4M.J.Jahema. 6Toneli, kričím evanjelium životom. 8Boj s falošnými božstvy. 10Conchita, život lásky v duši.
 44. 2Brigita šv.,zjavenia. 10M.J.Jahemy. 10Homosexuáli, adopcia deti v USA.
 45. O výchove, prvé 3 roky. 4Potraty, selhaní biskupov. 9Dlužím jen lásku. 11Príprava na prvé sv. prijímanie. 6Ming, Ricci SJ.
 46. e. Bdete, časnosť, večnosť. 5Alvego Kingová v parlamentu EÚ odv. proti potratom, lož. Amerika sa zmenila, srdce, svedomie. 6Vierohodnosť NZ, Fatima. 7Boží „trest“, rub lásky.
 47. e.Zvrátené ľudské zákony. 5Gregor. chorál, vyznanie. 6Austrálska svätá. 9Halík-Hřebík. 8Dôležitejšie je odovzdať vieru, 32%. 6Modlitba za svet o 12-13 hod.
 48. 4Mária, pravda. 5Gorbačov – Medvedev. 7Svedomie dnes.
 49. e.sex, dráždivé silnejšie stimuly. 6Tridenstská, modernosť, K. Boromejský. 10Sebepoznanie vedie ku Kristu. 11M.J.Jaheny, obracanie hriešnikov.
 50. 51-52.e. 1.sv. prijímanie. 11Terezia Musco, mystička, trpí. Modl. za nenarodených. 9Vianoce, Ch.Meves.11Proti legalizaci sebevražd. 15Pražské Jezulátko.16Svätosť deti.17Deti z ulice, tragédia. 23Kňaz, tridentský rítus.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk