Farnosť
Púchov

oltár

Tajomstvá posledných časov

V tejto knihe Kataríne Emmerichovej Boh vyjavil hĺbky tajomstiev neba, pekla, očistca, anjelov, satana a poslednej bitky Cirkvi, neostali jej skryté zápasy o dušu človeka, významné postavenie Božej Matky v pláne spásy. Predpovedala hrôzy spôsobené Stalinom a Hitlerom, a tiež bolo jej umožnené nahliadnuť i do budúcnosti. Kniha má cirkevné povolenie Imprimatur a Nihil obstat.

Avšak je hneď na začiatku uvedené, že žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vlastníka autorských práv. Takže tu si dovoľujeme zverejniť len to, čo je na obálke knihy napísané, knihu však doporučujeme si prečítať.

V tejto knihe sa priamo pred našimi očami odohrávajú príbehy, ktoré Boh vyjavil Anne Kat. Emmerichovej. Hĺbka poznania, do ktorej bola táto mystička pozvaná, sa teraz sprístupňuje aj nám.

Boli jej odhalené tajomstvá čias, minulých aj budúcich: )Príšerné je nasledujúce zjavenie, ktoré predpovedá zverstvá Stalina a Hitlera, a to 120 rokov pred tým, ako k ním došlo: „Počula som, že Lucifer, keď sa nemýlim, bude prepustený na slobodu 50 alebo 60 rokov pred rokom 2000.“

Pred jej očami nezostali skryté zápasy o dušu človeka, spôsoby odčiňovania za spáchané hriechy, cena apoštolátu pre duše, ovocie modlitieb a obiet, význačné postavenie Božej Matky v pláne spásy, vpád rozkolu do vnútra Cirkvi a jej prenasledovanie: „Vo veľkonočnom období v r. 1820 mala zjavenie, v ktorom jej boli ukázané všetky spustošenia nevery na Cirkvi, no i jej budúce obnovenie. Bolo jej pri tom povedané, že jej bude zjavených sedem časových období.“

Jej pozoruhodné rozprávanie je celistvé, burcujúce, výnimočné, no miestami tiež zahalené rúškom tajomstva, podobne ako podanie Apokalypsy svätým apoštolom Jánom. V Emmerichovej víziách je hmatateľne prítomná túžba Boha priblížiť sa k nám a pripraviť nás na poslednú bitku, v ktorej má Cirkev prisľúbené víťazstvo.

„Svätý Michal je ten, ktorý prekonal pýchu Zlého ducha pokorou a zhodil ho do pekla, toho istého zlého ducha, ktorý v dnešnej dobe mnohými prostriedkami vedie taký veľký boj proti Petrovej skale a na nej postavenej Cirkvi.“

„Celú noc som obchádzala okolo mnohých a utrápených ľudí, ktorých som poznala aj nepoznala, a prosila som Boha, aby ma zaťažil bremenom všetkých, ktorí nemôžu prijať Najsvätejšiu sviatosť s ľahkým a radostným srdcom. A tak som videla ich utrpenia a dostalo sa mi ich a niesla som ich na svojom pravom ramene. Bolo také ťažké bremeno, že moja pravá strana bola úplne pritlačená k zemi.“

„Videla som vyliatie Ducha Svätého prechádzajúce do pôsobenia apoštolov, učeníkov, mučeníkov a všetkých svätých, ako trpeli v mene Ježiša v ňom samom a v jeho tele Cirkvi, a takto sa stali živými žilami milostivého prúdenia jeho uzmierujúceho utrpenia; áno, pretože oni trpeli v mene Ježišovom, Ježiš trpel v nich a z Ježiša pramenili ich zásluhy, ktoré zostupovali na Cirkev. Videla som, aké množstvo obrátení sa udialo skrze mučeníkov; boli ako kanály roztvorené bolesťou, ktoré viedli životodarnú krv do tisícok sŕdc“.

Anna Katarína Emmerichová sa narodila v r. 1774 v Nemecku, v chudobnej rodine s deviatimi deťmi. Už ako dieťa mala nadprirodzené videnia. Vídavala rôzne výjavy z Nového i Starého zákona: stvorenie sveta, stvorenie Adama a Evy, ich vyhnanie z raja , vízie o živote a utrpení Ježiša Krista a jeho Matky Márie.

Stala sa rehoľníčkou u augustianok a bola obdarovaná stigmami. Jej nadprirodzené videnia začal svedomito zapisovať básnik Clemens Brentano; vtom čase už ona bola chorá a pripútaná na lôžko. Mala hlboký súcit s dušami v očistci. Celý jej život bol trvalým odčiňovaním za hriechy. Prijala tiež zástupné utrpenie, vzala na seba ťažké bolesti a bremená ostatných, takže bola dlhé roky pripútaná na lôžko.

Kiežby táto kniha mnohým pomohla hlbšie poznať objektívne zjavenie o posledných veciach a správne nasmerovať svoj pozemský život. Aby sa nezamlčala existencia pekla, ale aby to nebola ani zúfala výstraha. Čítanie súkromných zjavení predpokladá poznanie právd objektívneho Božieho zjavenia. Ony len upozorňujú na pravdy objektívneho zjavenia, prípadne pomocou obrazov ich vysvetľujú a svojim spôsobom vyzývajú k ich uskutočňovaniu. Čitateľ si má pri každom obraze položiť otázku, o akú pravdu ide, aký je jej obsah a potom vysvetlenie tohto obsahu pomocou toho obrazu, ktorý autor nadobudol v súkromnom zjavení. Kto nepozná základné pravdy objektívneho zjavenia, ten nech ani súkromné zjavenia nečíta, lebo nebude vedieť, o čo ide, čo ony vysvetľujú a na čo upozorňujú. V predslove knihy to uvádza autor Nihil obstatu.

„Bolo mi ukázané, aké sú naše modlitby pred Bohom. Boli rozdelené do štyroch kategórii. Niektoré boli písané nádhernými zlatými písmenami, iné boli v striebornej lesklej farbe, ďalšie v tmavej a niektoré boli písané čiernou farbou a preškrtnuté. Sprievodca mi odpovedal: Zlatými písmenami sú modlitby tých, ktorí svoje dobré skutky navždy zjednotili so zásluhami J. Krista a zjednotenie častejšie obnovovali a predsavzali si, že sa budú pridržiavať jeho prikázaní a žiť podľa jeho príkladu. Zaznamenané strieborným leskom sú modlitby tých, ktorí nemyslia na zjednotenie so zásluhami J. Krista, ale sú predsa zbožní a modlia sa z úprimnosti srdca. Čo je písané tmavou farbou, je modlitba tých, ktorí sú nespokojní, keď nepristupujú často k spovedi a nejdú na sv. prijímanie, a hoci denne vykonávajú niektoré modlitby, sú pri tom vlažní a dobro konajú len zo zvyku. A čo je napísané čiernou farbou a preškrtnuté, sú modlitby tých, ktorí svoju dôveru vkladajú do ústnych modlitieb a do svojich zdanlivo dobrých skutkov, ale nerešpektujú Božie prikázania a nebojujú proti svojim zlým žiadostivostiam. Tak budú preškrtnuté dobré skutky aj u tých, ktorí si pri tom dali veľa námahy, ale robili to len pre svoju česť a časné výhody.“

Z knihy Tajomstvá posledných časov. Vydavateľ Zachej. sk. 2016.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk