Farnosť
Púchov

oltár

Farské oznamy

30. nedeľa v období cez rok

22.10.2017

Dnes je misijná nedeľa. Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Od dnes do budúcej nedele sa konajú vo farnosti Horné Kočkovce ľudové misie, presný program misií máte na nástenke kostola.

  1. Liturgický kalendár
Sobota Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa 31. nedeľa v období cez rok
  1. Máme posledné dni mariánského mesiaca októbra, preto vás zvlášť povzbudzujeme, aby ste prichádzali vo väčšom počte najmä so svojimi deťmi na modlitbu posvätného ruženca. Ruženec je v pracovné dni večer o 17.00 hod., kedy sa pred modlievajú deti, v sobotu a v nedeľu o 18.00 hod.
  2. V Streženiciach bude sv. omša v utorok o 18.30 .
  3. Vo štvrtok bude sv. omša pre rodiny. Povzbudzujeme manželov a rodičov, aby prišli na túto sv. omšu.
  4. V piatok o 17.30 hod. bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je nutná. Povzbudzujeme aj ostatných mladých, teda nielen birmovancov, aby prišli na túto sv. omšu. Po sv. omši bude stretnutie mladých na fare. Povzbudzujeme birmovancov, ako i ostatných mladých, aby prišli na toto stretnutie.
  5. Na budúcu nedeľu bude katechéza pre birmovancov o 8.30, 10. 00 a o 18.30 hod. Účasť na jednej z nich je pre birmovancov povinná.
  6. Na budúcu nedeľu sa vysluhuje sv. krstu. Rodičia a krstní rodičia sa vyspovedajú v piatok pred večernou sv. omšou. Po sv. omši je náuka na fare.
  7. Na ten ďalší týždeň máme už v stredu sviatok Všetkých Svätých a zároveň prvo piatkový týždeň. Aby ste mohli už od tohto sviatku pristupovať k sv. prijímaniu a získavať odpustky pre duše zomrelých budeme spovedať už v tomto týždni v piatok v Streženiciach od 15. 45 do 16. 15 hod. V Púchove budeme potom spovedať už od pondelka, čo vám na budúcu nedeľu presne vyhlásime.
  8. Fórum života organizuje ďalší ročník kampane Sviečka pre nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí. Túto kampaň je možné podporiť zakúpením originálnej sviečky vo štvrtok po večernej sv. omši a potom symbolicky vyjadriť jej zapálením večer 2 novembra a modlitbou v kruhu rodiny.
  9. O upratovanie kostola prosíme veriacich skupiny č. 25.

Dnes je 24.10.2017

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk