Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu: býva slávená zvyčajne dva krát v mesiaci vo farskom kostole v Púchove. Veriaci, bývajúci na území inej farnosti musia mať povolenie od tamojšieho farára, že môžeme krst udeliť (okrem farnosti Horné Kočkovce). Krstná náuka býva v deň krstu podľa času uvedenom vo farských oznamoch. Príležitosť ku sv. spovedi pre tých, ktorí nie sú hatení žiadnou prekážkou (napr. iba civilný sobáš, zväzok bez sobáša v kostole...) je počas týždňa pred sv. omšami. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu. O krst je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jeho udelením, aby sa stihli vybaviť prípadné formality. V prípade dlhodobejšieho plánovania krstu (napr. kvôli oslavám krstu) je potrebné nahlásiť žiadosť o krst prirodzene skôr.

Požiadavky na krstného rodiča:

  • vybrať si ho má sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, nie niekto samozvaný;
  • zavŕšený šestnásty rok života;
  • musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (bol na sv. prijímaní), a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nemôže to byť otec, alebo matka krstenca;
  • môže byť rozvedený, ale musí mať povolenie z Biskupského úradu o pristupovaní k sviatostiam;
  • nemôže byť ten, kto síce nie je rozvedený, ale žije v konkubináte – nemanželskom intímnom pomere;
  • partikulárna norma žilinskej diecézy vyhlasuje, že ak by sa nenašiel nikto, kto chce vykonávať úlohu krstného rodiča a spĺňa podmienky, môže byť sviatosť udelená aj bez krstného rodiča (ACEŽ 1/2016, bod 5). Dieťa bude na základe partikulárnej (miestnej) normy žilinskej diecézy (kam patrí farnosť Púchov) pokrstené bez krstného rodiča.

Krstný list: je možné získať na počkanie v úradných hodinách. Jeho platnosť je 3 mesiace. Údaje v matrikách sú chránenými osobnými údajmi, nakoľko sú nosičom informácie o svetonázore a náboženskej príslušnosti človeka, obsahujú aj ďalšie osobné údaje, zhromažďované Rímskokatolíckou cirkvou výlučné o vlastných členoch. Krstný list a akýkoľvek iný dokument vydá farský úrad len: dotknutým osobám, zákonným zástupcom dotknutých osôb a splnomocneným osobám, ktoré sa preukážu splnomocnením, overeným na matrike, alebo u notára. Krstné listy a ostatné dokumenty, obsahujúce chránené osobné údaje, si žiadateľ môže vyžiadať a prevziať: osobne v kancelárii farského úradu, alebo poštou, ak žiadateľ' oznámi na farský úrad údaje, potrebné na vystavenie daného dokumentu a určí adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho bude môcť osobne prevziať. Zasielanie krstných listov a podobných dokumentov e-mailom nie je možné, nakoľko nie je možné overiť identitu príjemcu a keďže elektronická kópia dokumentu neobsahuje originál pečiatky farského úradu a osoby, vydávajúcej dokument, nie je validným úradným dokumentom. E-mailom je však možné nahlásiť' potrebné údaje a uviesť poštovú adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho žiadateľ môže osobne prevziať.

Krst dospelého človeka

Dospelý človek môže byť pokrstený jedine na základe osobného rozhodnutia. Pre krst dospelého sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote. Obdobie katechumenátu - prípravy, je individuálne, spravidla trvá 2 roky. Katechumen si vyvolí kresťanské meno a môže si vybrať zo spoločenstva veriacich tzv.krstného rodiča (patróna). Všetko prebieha na základe individuálneho dohovoru a potrieb každého katechumena.

Dospelý, ktorý je krstený, má hneď po krste, ak neprekáža vážny dôvod, prijať sviatosť birmovania a Eucharistie.

Ak ste dospelý a máte záujem o prijatie sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, prihláste sa prostredníctvom puchov@fara.sk.

« Späť na úvod

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk